Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Toán lớp 3

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toán
Làm quen với biểu thức

1) Ví duï veà bieåu thöùc :
bieå
thöù
. coäng 51.
126 + 51 laøbieå
uuthöù
c c126
 bieåu thöùc.62 tröø 11.
62 - 11 laø
 bieåu thöùc 13 nhaân 3.
13 x 3
 bieåu thöùc 84 chia 4.
84 : 4
125 + 10 - 4 bieåu thöùc 125 coäng 10 tröø 4.
45 : 5 + 7  bieåu thöùc 45 chia 5 coäng 7.

Toán
Làm quen với biểu thức

1) Ví duï veà bieåu thöùc :
;
;

126 + 51

62 - 11

;

13 x 3

;

84 : 4

;

125 + 10 - 4 45 : 5 + 7 ; … laø caùc bieåu thöùc.

Bµi 2 : Mỗi biÓu thøc sau cã gi¸ trÞ là số nào?
52 + 23

150

86 : 2

84 - 32

75

52

120 x 3

169 - 20 + 1

53

43

360

45 + 5 + 3

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC. CHÚC
CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.

...
Bài giảng điện tử môn Toán lớp 3 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Toán lớp 3 9 10 271