Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Toán lớp 5

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toán
Kiểm tra bài cũ:
Quy tắc: Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy
cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
Hãy tính thể tích của hình lập phương trên?
7dm

Bài giải
Thể tích của hình lập phương đó là:
7 x 7 x 7 = 343(dm3)
Đáp số: 343dm3

7dm
7dm

Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
I. Giới thiệu hình trụ:
Mặt đáy

Mặt
xung quanh
Mặt đáy

* Đặc điểm của hình trụ:
- Hình trụ có 3 mặt (2 mặt đáy
và 1 mặt xunng quanh).
- Hai mặt đáy của hình trụ là
hai hình tròn bằng nhau

Các hình vẽ dưới đây có phải là hình trụ không ?

II. Giới thiệu hình cầu:

Hình cầu

II. Giới thiệu hình cầu:

Trái đất
có dạng hình cầu

Mặt trăng có dạng
hình cầu

Sao mộc có dạng
hình cầu

*C¸c ®ås¸t
*Quan
vËth×nh
kh«ng
vÏ cã
mét
d¹ng
sè ®å
h×nh
vËt cÇu:
sau:

Qu¶ t¸o

Bãng ®iÖn

C¸i chu«ng

III.Thực hành:

Bµi 1: Trong c¸c h×nh díi ®©y h×nh nµo lµ h×nh trô?

H×NH TRô

Bµi 2: §å vËt nµo díi ®©y cã d¹ng h×nh cÇu? H·y ®iÒn dÊu x
vµo « trèng díi h×nh vÏ ®å vËt cã d¹ng h×nh cÇu.

X
X

Qu¶ bãng bµn

Qu¶ trøng gµ

Hép chÌ

B¸nh xe ®¹p

Viªn bi

Bài 3 / Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:
a/ Hình trụ
Đồ vật có dạng hình trụ

b/ Hình cầu.
Đồ vật có dạng hình cầu

12
54
52
49
46
45
40
34
32
29
28
27
26
25
17
16
53
51
50
18
15
10
43
24
33
47
44
42
23
22
21
14
31
13
41
37
36
20
35
11
48
19
38
30
60
59
57
56
39
58
55
2490167358

HÕt giê

Làm bài tập
Chuẩn bị bài sau..

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Toán lớp 5 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Toán lớp 5 9 10 717