Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điều khiển tự động chương 2

Được đăng lên bởi dang-minh-tin
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi giaûng
ng moân hoïc

Ñieàu Khieån Töï Ñoäng
ng
2009-2012

GV: Nguyeãn Theá Huøng

Mô tả toán học
Phần tử và hệ thống liên tục

Chương 2:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2009-2012

Phương trình vi phân
Phép biến đổi Laplace
Hàm truyền
Sơ đồ khối
Hàm truyền của các khâu vật lý điển hình
Graph tín hiệu
Phương trình trạng thái
GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

2

1

2.1 Phương trình vi phân
Tổng quát, quan h ệ giữa tín hiệu vào, tín hiệu ra của một
hệ thống liên tục tuyến tính bất biến SISO có thể mô tả bằng
phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng:

an

dn y
dn−1y
dmr
dm −1r
+
a
+
...
+
a
y(t)
=
b
+
b
+ ... + b0 r(t)
n−1
0
m
m −1
dtn
dt n−1
dtm
dtm−1

ai , bi : thông số của hệ thống (khối lượng, ma sát, R,L,C,…)
r(t) : tín hiệu vào
y(t) : tín hiệu ra
n = bậc của hệ thống = bậc ph.trình vi phân
Với hệ thống thực tế : m ≤ n (nguyên lý nhân qu ả)

2009-2012

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

3

Ví dụ 2.1: Hệ khối lượng – lò xo – giảm chấn
m : khối lượng, [kg]
b : hệ số ma sát nhớt, [N.s/m]
k : độ cứng lo xo, [N/m]
n Tín hiệu vào: lực tác dụng F(t), [N]
n Tín hiệu ra: lượng di động y(t), [m]
Lực lò xo :

Flx = ky(t)

Lực giảm chấn :

F(t)

(+)

m

2009-2012

Fms

dy
dt

Áp dụng Định luật II Newton :

m

Flx

Fms = b

⇒

d2 y
= ∑ Fi = F(t) − Fms − Flx
dt 2

m

d2 y
dy
+b
+ ky(t) = F(t)
2
dt
dt

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

4

2

Ví dụ 2.2: Mạch điện RLC nối tiếp
Theo định luật Kirchhoff :
uR + uL + uC = u
Trong đó:
1
uC = ∫ idt
C

Tín hiệu vào: điện áp u
Tín hiệu ra: điện áp uc

duC
dt

duC
dt
di
d2u
uL = L
= LC 2C
dt
dt
uR = Ri

⇒
2009-2012

⇒i=C

LC

= RC

d2uC
du
+ RC C + uC = u
2
dt
dt

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

5

Ví dụ 2.2b: Mạch điện RLC nối tiếp
Theo định luật Kirchhoff :
uR + uL + uC = u

Tín hiệu vào: điện áp u
Tín hiệu ra: dòng điện i

di 1
+
idt = u
dt C ∫

⇒

Ri + L

⇒

RCi + LC

di
+ idt = Cu
dt ∫

Lấy đạo hàm hai vế:

⇒

2009-2012

LC

d2i
di
du
+ RC + i = C
2
dt
dt
dt

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

6

3

Ví dụ 2.3: Đặc tính động học vận tốc xe ôtô
v(t)
b

f(t)

m

dv
+ bv(t) = f(t)
dt

m : khối lượng xe
b : hệ số cản (ma sát nhớt)
n Tín hiệu vào: Lực đẩy của động cơ, f(t)
n Tín hiệu ra: vận tốc của xe , v(t)
2009-2012

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

7

Ví dụ 2.4: Bộ giảm chấn trong xe ôtô/ máy móc
m : khối lượng, [kg]
b : hệ số ma sát nhớt, [N.s/m]
k : độ cứng lo xo, [N/m]
n Tín hiệu vào: lượng di động r(t), [m]
n Tín hiệu ra: lượng di động y(t), [m]

m

2009-2012

d2 y
dy
dr
+b
+ ky(t) = b + kr(t)
2
dt
dt
dt

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

8

4

Bài tập: Viết ptvp mô tả mạch RLC
Tín hiệu vào: điện áp u
Tín...
1
Ba
Ba
ø
ø
i gia
i gia
û
û
ng
ng
moân ho
moân ho
ï
ï
c
c
Ñ
Ñ
ie
ie
à
à
u Khie
u Khie
å
å
n T
n T
öï
öï
Ñ
Ñ
o
o
ä
ä
ng
ng
2009-2012 GV: Nguyeãn TheáHuøng
2009-2012 GV. NGUYN TH NG 2
Chương 2: Mô t toán hc
Phn t vàhthng liên tc
2.1 Phương trình vi phân
2.2 Phép biến đổi Laplace
2.3 Hàm truyn
2.4 Sơ đồ khi
2.5 Hàm truyn ca các khâu vt lý đin hình
2.6 Graph tín hiu
2.7 Phương trình trng thái
Bài giảng điều khiển tự động chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điều khiển tự động chương 2 - Người đăng: dang-minh-tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Bài giảng điều khiển tự động chương 2 9 10 540