Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài giảng
Đường lối cách mạng
Đảng Cộng sản Việt nam

1

Bài giảng Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a) Quan niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai c ấp công nhân, đ ồng th ời là
đội tiên phong của nhân dân lao động và c ủa dân t ộc Vi ệt Nam; đ ại bi ểu trung thành l ợi
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng C ộng s ản Vi ệt Nam
lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng t ư t ưởng, kim ch ỉ nam
cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
- Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ tr ương,
chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng
Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, ngh ị quyết, ch ỉ
thị ...của Đảng.
b) Đối tượng nghiên cứu môn học
- Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan đi ểm, chủ
trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách m ạng Vi ệt Nam - t ừ cách m ạng dân
tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Vi ệt Nam - ch ủ th ể ho ạch đ ịnh
đường lối cách mạng Việt Nam.
- Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng
của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
MÔN HỌC
1. Phương pháp nghiên cứu
a) Cơ sở phương pháp luận
Nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng c ủa Đ ảng C ộng sản Vi ệt
Nam phải trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và các
quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh.
b) Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp
lôgic, ngoài ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng h ợp, so sánh, quy
nạp và diễn dịch, cụ thể hoá và trừu tượng hóa... thích hợp với từng nội dung c ủa môn
học.
2. Ý nghĩa của học tập môn học
a) Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản v ề đ ường l ối c ủa Đ ảng trong
thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.
b) Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo c ủa Đ ảng theo m ục tiêu, lý
tưởng của Đảng, nâng ca...
Bài gi ng Đ ng l i Cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam ườ
Bài gi ng
Đ ng l i cách m ngườ
Đ ng C ng s n Vi t nam
1
Bài giảng đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đường lối cách mạng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng đường lối cách mạng 9 10 199