Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng GDCD lớp 10

Được đăng lên bởi donglephai
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 25101 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
ĐẠO ĐỨC HỌC
Ngày soạn : 04/02/2007
Tiết PPCT : 22,23
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học hs cần nắm được
1. Về kiến thức
- Hiểu được thế nào là nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc
- Hiểu rõ những yêu cầu và nhiệm vụ mà đạo đức và xã hội đặt ra cho con
người . Từ đó có nhận thức đúng về đạo đức cá nhân và có ý thức bồi dưỡng đạo
đức mới .
2. Về kỹ năng
- Đánh giá một cách khoa học các hiện tượng đạo đức trong xã hội
- Đánh giá được các hành vi đạo đức diễn ra trong cuộc sống hàng ngày
3. Về thái độ
- Biết tôn trọng và giữ gìn các giá trị và chuẩn mực đạo đức mới, tiến bộ .
- Có ý thức tự giác thực hiện hành vi của bản thân theo các giá trị , chuẩn mực ấy
trong cuộc sống .
B - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
- Nội dung : bài học 2 tiết : Tiết 1 Phạm trù nghĩa vụ, lương tâm
Tiết 2 : Phạm trù nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc
- Phương pháp : Sử dụng PP đàm thoại , thảo luận nhóm kết hợp với phân tích
giảng giải , phương pháp tình huống
C - TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- SGK,SGV
- Bài tập trắc nghiệm trên bảng phụ
- một số câu tục ngữ, ca dao
D - TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây
a.Phong tục, tập quán
b. Đạo đức
c. Pháp luật
d. Cả 3 yếu tố trên
x
Lª ThÞ Thu Hµ - Trêng THPT Anh S¬n I

Gi¸o ¸n GDCD líp 10
Tuân theo phong tục tập quán là tuân theo những .....đã ổn định từ lâu đời trong
cuộc sống hàng ngày
a. Những quy tắc, những chuẩn mực
b. Những quy ước , những thoả thuận
c. Những thói quen , những trật tự nề nếp
x
d. Những quy định có tính nguyên tắc
3. Dạy bài mới

Tiết 1
Hoạt động 1: Mở đầu bài học
GV vào bài trực tiếp
GV giải thích : thế nào là phạm trù : Phạm trù là một khái niệm , nhưng là khái
niệm chung nhất , khái quát nhất của một ngành khoa học
Phạm trù đạo đức học là những bài học bao hàm những khái niệm đạo đức cơ
bản phản ánh những đặc tính căn bản, những phương tiện và những mối quan hệ phổ
biến nhất của những hiện tượng đạo đức trong đời sông hiện thực. Đạo đức học bao
gồm các phạm trù cơ bản : Nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm , danh dự và hạnh
phúc , thiện ác ...Trong bài học này chúng ta sẽ được làm quen với một số phạm trù
đạo đức cơ bản
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Hoạt động 2 : Tìm hiểu khái niệm nghĩa
vụ
II / NỘI DUNG BÀI HỌC
Cách tiến hành : Sử dụng PP thảo luận
nhóm kết hợp với đàm thoại
1. NGHĨA VỤ
GV đặt vấn đề : Con người sống trong xã
hội ai cũng có những nhu cầu và lợi ích
a) Ng...
Gi¸o ¸n GDCD líp 10
Bµi 11:
MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA
ĐẠO ĐỨC HỌC
Ngày soạn : 04/02/2007
Tiết PPCT : 22,23
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học hs cần nắm được
1. Về kiến thức
- Hiểu được thế nào là nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc
- Hiểu những yêu cầu và nhiệm v mà đạo đức xã hội đặt ra cho con
người . Từ đó có nhận thức đúng v đạo đức cá nhân và ý thức bồi ỡng đạo
đức mới .
2. Về kỹ năng
- Đánh giá một cách khoa học các hiện tượng đạo đức trong xã hội
- Đánh giá được các hành vi đạo đức diễn ra trong cuộc sống hàng ngày
3. Về thái độ
- Biết tôn trọng và giữ gìn các giá trị và chuẩn mực đạo đức mới, tiến bộ .
- Có ý thức tự giác thực hiện hành vi của bản thân theo các giá trị , chuẩn mực ấy
trong cuộc sống .
B - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
- Nội dung : bài học 2 tiết : Tiết 1 Phạm trù nghĩa vụ, lương tâm
Tiết 2 : Phạm trù nhân phẩm, danh dự và hạnh phúc
- Phương pháp : Sử dụng PP đàm thoại , thảo luận nhóm kết hợp với phân ch
giảng giải , phương pháp tình huống
C - TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- SGK,SGV
- Bài tập trắc nghiệm trên bảng phụ
- một số câu tục ngữ, ca dao
D - TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây
a.Phong tục, tập quán b. Đạo đức
c. Pháp luật d. Cả 3 yếu tố trên x
Lª ThÞ Thu Hµ - Trêng THPT Anh S¬n I
Bài giảng GDCD lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng GDCD lớp 10 - Người đăng: donglephai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng GDCD lớp 10 9 10 938