Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi tranglovely1807
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1

Accounting Information Systems

Nguyễn Thúy An
ntan@ctu.edu.vn

1

Tình huống
 Cho

1 hệ thống các chuỗi sự kiện như sau:
◦ Ngày 2/1 nhận yêu cầu mua hàng A từ khách hàng
(KH) với số lượng 100 cái, đơn giá bán 200.000 đồng
◦ Ngày 3/1 xử lý các yêu cầu từ đơn đặt hàng của khách
hàng
◦ Ngày 4/1 đồng ý bán hàng cho khách hàng
◦ Ngày 5/1 xuất hàng đi bán cho khách hàng
◦ Ngày 6/1 Phát hành hóa đơn cho khách hàng
◦ Ngày 10/1 Xem xét các khoản nợ của KH và phát hành
giấy đòi tiền
◦ Ngày 15/1 Khách hàng thông báo đồng ý thanh toán
khoản nợ
◦ Ngày 17/1 Nhận tiền thanh toán từ khách hàng b ằng
tiền mặt
◦ Biết rằng giá trị tồn kho đầu kỳ: 200 cái x 150.000
đồng và hàng xuất bán thuộc số tồn kho đầu kỳ
2

Tình huống
 Yêu

cầu :
◦Xử lý các nghiệp vụ trên đứng ở góc độ kế toán
tài chính
◦Hãy mô tả hoạt động trên bằng lưu đồ và sơ đồ
dòng dữ liệu
◦Hãy thiết kế chứng từ ghi nhận việc chấp nhận
bán hàng cho khách hàng
◦Các rủi ro nào liên quan đến chu trình trên và
đề ra giải pháp ngăn chặn và phát hiện các rủi
ro đó?

3

Mục tiêu môn học
Tiếp

cận kế toán dưới dạng là một chuỗi
các quá trình, sự kiện thu nhận, xử lý dữ
liệu và cung cấp thông tin hữu ích cho
người sử dụng
Tìm hiểu các nội dung tổ chức và phát triển
một hệ thống thông tin kế toán
Tìm hiểu, đánh giá và thiết lập hệ thống
kiểm soát nội bộ cho hệ thống thông tin kế
toán
4

Chương 1
Tổng quan về HTTTKT

Kết cấu
môn
học

Chương 2
Các công cụ mô tả
HTTTKT
Chương 3
Cơ sở dữ liệu trong
HTTTKT
Chương 4
Phát triển HTTTKT
Chương 5
Kiểm soát HTTTKT

5

Đặc điểm & Yêu cầu của môn học
Đặc điểm
◦Khối lượng kiến thức nhiều, nội dung trải rộng
◦Không phải là môn học đơn thuần về “máy
tính”
◦Các vấn đề, tình huống (bài tập) liên quan đến
môn học thông thường có nhiều phương án giải
quyết trên cơ sở hợp lý…
Yêu

cầu:

◦Tập trung nghe giảng, tham khảo tài liệu
◦Năng động, tham gia phát biểu trong lớp
◦Khuyến khích làm việc theo nhóm

6

Tài liệu tham khảo
* Tài liệu chính: Bài giảng môn Hệ thống thông tin k ế toán 1 – GV biên
soạn
* Tài liệu tham khảo:
 1. Bộ môn Hệ thống thông tin k ế toán, Khoa K ế toán – Ki ểm toán,
Trường Đại học kinh tế TP.HCM, 2004. Hệ thống thông tin kế toán,
xuất bản lần 2, Nhà xuất bản Trường Đại học kinh tế TP.HCM.
 2. Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, khoa K ế toán – Ki ểm toán,
Trường Đại học kinh tế TP.HCM, 2012. Hệ thống thông tin kế toán tập
2, Nhà xuất bản Phương Đông.
 3. Thiều Thị Tâm – Nguyễn Việt Hưng – Ph ạm Quang Huy, Hi ệu đính:
Phan Đức Dũ...
H TH NG THÔNG TIN K TOÁN 1
H TH NG THÔNG TIN K TOÁN 1
Accounting Information Systems
Accounting Information Systems
Nguy n Thúy An
ntan@ctu.edu.vn
1
bài giảng hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: tranglovely1807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
bài giảng hệ thống thông tin kế toán 9 10 764