Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống tuần hoàn

Được đăng lên bởi thuthao10295-gmail-com
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HEÄ THOÁNG TUAÀN HOAØN

SÖÏ BIEÁN ÑOÅI TUAÀN HOAØN CAÙC TÍNH
CHAÁT CUÛA CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC

Vì sao phaûi saép xeáp caùc nguyeân toá
theo heä thoáng?
Deã nhôù
 Ñònh höôùng cho vieäc nghieân cöùu
caùc nguyeân toá
 Taïo ñieàu kieän cho vieäc phaùt hieän vaø
ñieàu cheá caùc nguyeân toá môùi.


HÑC - A

:

Caùc caùch saép xeáp




HÑC - A

1866 :
Newlands – xeáp theo
boä taùm
1896 :
Lothar Meyer,
Dmitri Mendeleev
xeáp theo haøng, coät

:

Caùch saép xeáp cuûa Mendeleev
Theo thöù töï taêng daàn cuûa khoái löôïng
nguyeân töû

HÑC - A

:

Daønh 4 choã troáng cho 4 nguyeân toá chöa ñöôïc phaùt hieän:
44, 68, 72, & 100
HÑC - A

:

HÑC - A

:

Moät soá ngoaïi leä
Ar (AW=39.948) ñöùng tröôùc
K (AW =39.0983)
Co (AW=58.9332) ñöùng tröôùc
Ni (AW=58.69)

HÑC - A

:

Giaûi thích caùc ngoaïi leä
Moseley, Henry Gwyn Jeffreys
1887–1915, nhaø vaät lyù ngöôøi Anh.
Nghieân cöùu tia X
Tìm ra söï lieân heä giöõa ñieän tích haït nhaân vaø tính
chaát caùc nguyeân toá.
Giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vöôùng maéc cuûa ñònh luaät
tuaàn hoaøn Mendeleev.

HÑC - A

:

Ñònh luaät tuaàn hoaøn môùi
Caùc nguyeân toá ñöôïc saép xeáp thöù töï
taêng daàn cuûa ñôn vò ñieän tích haït
nhaân

HÑC - A

:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s
5d 4f 6p
 Nguyeân toá A : coù ñieän töû cuoái ôû vaân
ñaïo s vaø p
 Nguyeân toá B : coù ñieän töû cuoái ôû vaân
ñaïo d


HÑC - A

:

IA
1
1

2

3

4

5

6

7

II A

III B

IV B

VB

Table
ofn
the
HeäPeriodic
THoá
n
g
Tuaà
Hoaøn
Elements
VI B

VII B

VIII B

IB

II B

III A

IV A

VA

VI A

VII A
1

VIII A
2

H

H

He

1.008

1.008

3

4

5

6

7

8

9

4.0026
10

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

6.939

9.0122

10.811

12.011

14.007

15.999

18.998

20.183

11

12

13

14

15

16

17

18

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

22.99

24.312

26.982

28.086

30.974

32.064

35.453

39.948

19

20

31

32

33

34

35

36

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

39.102

40.08

44.956

47.89

50.942

51.996

54.938

55.847

58.932

58.71

63.54

65.37

69.72

72.59

74.922

78.96

79.909

Br

83.8

Kr

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

85.468

87.62

88.906

91.224

92.906

95.94

* 98

101.07

102.91

106.42

107.9

112.41

114.82

118.71

121.75

127.61

126.9

131.29

55

56

57

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Cs

Ba

**La

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb...
HEÄ THOÁNG TUAÀN HOAØN
SÖÏ BIEÁN ÑOÅI TUAÀN HOAØN CAÙC TÍNH
CHAÁT CUÛA CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC
Bài giảng Hệ thống tuần hoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống tuần hoàn - Người đăng: thuthao10295-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống tuần hoàn 9 10 243