Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lập trình cơ bản

Được đăng lên bởi Thịnh Vũ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cho hc bằng, đứng tìm h.Cắt đứng, h.chiếu cạnh và
ghi kích thước.

Phép quay d rmphc tìm tâm đường tròn nội tiếp t.giác

Quay quanh đg bằng (mặt) xác định góc (d,P)

Thay mphc, xđ chân đường r từ A trên P và góc (P2,P)

Q.quanh đg bằng (mặt) tìm F trên d sao cho EFr d

Ôn phần giao của đt thường với lăng trụ tam giác thường, giao của mặt phẳng chiếu với mặt nón. Tìm điểm
thuộc mặt phẳng cho bởi vết có độ cao độ xa cho trước, cho A tìm B để AB là đường bằng (mặt) có độ dài
cho trước và tạo góc với mphc cho trước. cho 2 đt tìm đường thẳng thuộc mp p.giác 2 cắt cả 2 đt. Cho 4
điểm A, B, C, D tìm tập hợp điêm M sao cho MA= MB; MC = MD trong đó CD là đường mặt.

...
Cho hc bằng, đứng tìm h.Ct đứng, h.chiếu cnh và
ghi kích thước.
Phép quay d rmphc tìm tâm đường tròn ni tiếp t.giác
Thay mphc, xđ chân đường r t A trên P và góc (P
2
,P)
Quay quanh đg bng (mt) xác định góc (d,P)
Q.quanh đg bng (mt) tìm F trên d sao cho EFr d
Ôn phn giao của đt thường với lăng trụ tam giác thường, giao ca mt phng chiếu vi mt nón. Tìm điểm
thuc mt phng cho bi vết có độ cao độ xa cho trước, cho A tìm B để AB là đường bng (mt) có độ dài
cho trước và to góc với mphc cho trước. cho 2 đt tìm đường thng thuc mp p.giác 2 ct c 2 đt. Cho 4
điểm A, B, C, D tìm tp hợp điêm M sao cho MA= MB; MC = MD trong đó CD là đường mt.
Bài giảng lập trình cơ bản - Người đăng: Thịnh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài giảng lập trình cơ bản 9 10 888