Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Logic học

Được đăng lên bởi ntk_hvcs
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 14261 lần   |   Lượt tải: 14 lần
1

Chương I
ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LÔGIC HỌC
I. LÔGIC HỌC VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA LÔGIC HỌC
1. Lôgic học là gì?
Từ “lôgic” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp λογος (Logos). Logos có rất nhiều
nghĩa như: lời nói, trí tuệ, lý lẽ, lập luận, tính quy luật... Ngày nay “lôgic” được
hiểu với ba nghĩa cơ bản sau:
Thứ nhất, dùng để chỉ mối liên hệ tất yếu, có tính qui luật giữa các sự vật
hiện tượng (lôgic khách quan);
Thứ hai, dùng để chỉ mối liên hệ tất yếu, có tính qui luật giữa những ý
nghĩ, tư tưởng trong tư duy, trong lập luận của con người (lôgic chủ quan);
Thứ ba, dùng để chỉ môn khoa học nghiên cứu về tư duy (lôgic học).
2. Đối tượng của lôgic học
Lôgic học là khoa học nghiên cứu các hình thức, quy luật của tư duy. Tuy
nhiên, tư duy không phải là đối tượng riêng của lôgic học mà còn là đối tượng
nghiên cứu của một số ngành khoa học khác như triết học, tâm lý học, sinh lý
học thần kinh... Vì vậy, vấn đề quan trọng là chúng ta phải phân định được ranh
giới của lôgic học với các khoa học khác cũng nghiên cứu về tư duy. Trước tiên,
cần phải xem xét quá trình nhận thức của con người, đây chính là sự phản ánh
hiện thực khách quan vào bộ óc con người thông qua hoạt động thực tiễn. Quá
trình đó gồm hai giai đoạn: Nhận thức cảm tính (trực quan sinh động); nhận thức
lý tính (tư duy trừu tượng).
a/ Nhận thức cảm tính (trực quan sinh động):
Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình nhận thức, giai đoạn này con người
sử dụng các giác quan để tác động trực tiếp vào các sự vật để nắm bắt các sự vật
ấy.
Đặc điểm của nhận thức cảm tính là phản ánh một cách trực tiếp, cụ thể
đối tượng và không cần đến ngôn ngữ.
Nhận thức cảm tính bao gồm ba hình thức là cảm giác, tri giác và biểu
tượng.

2

+ Cảm giác là sự phản ánh những thuộc tính riêng lẻ của các sự vật, hiện
tượng khi chúng đang tác động trực tiếp vào các giác quan của con người.
+ Tri giác là hình ảnh tương đối toàn vẹn về sự vật khi sự vật đó đang trực
tiếp tác động vào các giác quan. Tri giác nảy sinh dựa trên cơ sở của cảm giác, là
sự tổng hợp của nhiều cảm giác. So với cảm giác thì tri giác là hình thức nhận
thức cao hơn, đầy đủ hơn, phong phú hơn về sự vật.
+ Biểu tượng là hình thức phản ánh cao nhất và phức tạp nhất của giai
đoạn trực quan sinh động. Đó là hình ảnh cảm tính và tương đối hoàn chỉnh còn
lưu lại trong bộ óc người về sự vật khi nó không còn trực tiếp tác động vào các
giác quan.
b/ Nhận thức lý tính (Tư duy trừu tượng):
Nhận thức lý tính là giai đoạn phản ánh gián tiếp, trừu tượng và khái quát
những thuộc tính, nhữn...
Chương I
ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LÔGIC HỌC
I. LÔGIC HỌC VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA LÔGIC HỌC
1. Lôgic học là gì?
Từ “lôgic” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp λογος (Logos). Logos rất nhiều
nghĩa như: lờii, trí tuệ, lẽ, lập luận, tính quy luật... Ngày nay “lôgic” được
hiểu với ba nghĩa cơ bản sau:
Thứ nhất, dùng để chỉ mối liên hệ tất yếu, tính qui luật giữa các sự vật
hiện tượng (lôgic khách quan);
Thứ hai, ng để chỉ mối liên hệ tất yếu, có tính qui luật giữa những ý
nghĩ, tư tưởng trong tư duy, trong lập luận của con người (lôgic chủ quan);
Thứ ba, dùng để chỉ môn khoa học nghiên cứu về tư duy (lôgic học).
2. Đối tượng của lôgic học
Lôgic học khoa học nghiên cứu các hình thức, quy luật của duy. Tuy
nhiên, duy không phải đối tượng riêng của lôgic học còn đối tượng
nghiên cứu của một s ngành khoa học khác như triết học, tâm học, sinh
học thần kinh... vậy, vấn đề quan trọng chúng ta phải phân định được ranh
giới của lôgic học với các khoa học khác cũng nghiên cứu về duy. Trước tiên,
cần phải xem xét quá trình nhận thức của con người, đây chính sự phản ánh
hiện thực khách quan vào bộ óc con người thông qua hoạt động thực tiễn. Quá
trình đó gồm hai giai đoạn: Nhận thức cảm tính (trực quan sinh động); nhận thức
lý tính (tư duy trừu tượng).
a/ Nhận thức cảm tính (trực quan sinh động):
Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình nhận thức, giai đoạn này con người
sử dụng các giác quan để tác động trực tiếp vào các sự vật để nắm bắt các sự vật
ấy.
Đặc điểm của nhận thức cảm tính phản ánh một cách trực tiếp, cụ thể
đối tượng và không cần đến ngôn ngữ.
Nhận thức cảm tính bao gồm ba hình thức cảm giác, tri giác biểu
tượng.
1
Bài giảng Logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Logic học - Người đăng: ntk_hvcs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Bài giảng Logic học 9 10 330