Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng lớp 2

Được đăng lên bởi Xuanquynh Than
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- HS : Bé ®å dïng To¸n

III. ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng d¹y

Ho¹t ®éng häc

1. KiÓm tra bµi cò: (3')
100; 29
2. Bµi míi: (30') a.Giíi thiÖu

- §äc sè, nªu gi¸ trÞ tõng ch÷ sè, nhËn xÐt.
Nghe giíi thiÖu

b.Híng dÉn «n vÒ quan hÖ c¸c ch÷ sè +
Gaén baûng 1 oâ vuoâng: coù maáy ñôn
vò?

- Coù 1 ñôn vò.

Gaén 2, 3, . . . 10 oâ vuoâng yeâu caàu
HS neâu soá ñôn vò töông töï nhö treân.
10 ñôn vò coøn goïi laø gì?
1 chuïc baèng bao nhieâu ñôn vò?
- 10 chuïc baèng maáy traêm?

- 10 ñôn vò coøn goïi laø 1 chuïc.

- Giôùi thieäu 1 nghìn.

- 10 chuïc baèng 1 traêm.

- Coù 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ñôn vò.

- 1 chuïc baèng 10 ñôn vò.

- Giôùi thieäu soá troøn traêm.
Laàn löôït ñöa ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 hình vuoâng nhö treân ñeå giôùi
thieäu caùc soá 300, 400, . . .
+ Caùc soá töø 100 - 900 coù ñieåm gì
chung
*Nhöõng soá naøy ñöôïc goïi laø nhöõng
soá troøn traêm.

Coù 1 traêm. Vieát soá 100.
Coù 2 traêm.

- Cuøng coù 2 chöõ soá 00 ñöùng cuoái
cuøng.

- 10 traêm ñöôïc goïi laø 1 nghìn.
c) Híng dÉn HS lµm bµi tËp

- Caû lôùp ñoïc: 10 traêm baèng 1 nghìn.

Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu bµi.

- Nªu ®Æc ®iÓm cña sè 1000

- Yªu cÇu lÊy h×nh, ®äc sè, nhËn xÐt
- GV chèt ®¸p ¸n ®óng

§äc ®Çu bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu
Thöïc haønh laøm vieäc caù nhaân theo

3. Cñng cè dÆn dß: (3')

hieäu leänh cuûa GV; nhËn xÐt

- §äc, viÕt sè trong ph¹m vi 1000 chó ý
- NhËn xÐt giê, híng dÉn vÒ nhµ.

-...®äc, viÕt lÇn lît tõ tr¸i sang ph¶i
- Thùc hµnh ®äc, viÕt, chuÈn bÞ bµi sau.

...
- HS : Bé ®å dïng To¸n
III. ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
1. KiÓm tra bµi cò: (3')
100; 29
2. Bµi míi: (30') a.Giíi thiÖu
b.Híng dÉn «n quan c¸c ch÷ +
Gaén baûng 1 oâ vuoâng: coù maáy ñôn
vò?
Gaén 2, 3, . . . 10 vuoâng yeâu caàu
HS neâu soá ñôn vò töông töï nhö treân.
10 ñôn vò coøn goïi laø gì?
1 chuïc baèng bao nhieâu ñôn vò?
- 10 chuïc baèng maáy traêm?
- Giôùi thieäu 1 nghìn.
- Giôùi thieäu soá troøn traêm.
Laàn löôït ñöa ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 hình vuoâng nhö treân ñeå giôùi
thieäu caùc soá 300, 400, . . .
+ Caùc soá töø 100 - 900 coù ñieåm
chung
*Nhöõng soá naøy ñöôïc goïi laø nhöõng
soá troøn traêm.
- 10 traêm ñöôïc goïi laø 1 nghìn.
c) Híng dÉn HS lµm bµi tËp
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu bµi.
- Yªu cÇu lÊy h×nh, ®äc sè, nhËn xÐt
- GV chèt ®¸p ¸n ®óng
- §äc sè, nªu gi¸ trÞ tõng ch÷ sè, nhËn xÐt.
Nghe giíi thiÖu
- Coù 1 ñôn vò.
- Coù 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ñôn vò.
- 10 ñôn vò coøn goïi laø 1 chuïc.
- 1 chuïc baèng 10 ñôn vò.
- 10 chuïc baèng 1 traêm.
Coù 1 traêm. Vieát soá 100.
Coù 2 traêm.
- Cuøng coù 2 chöõ soá 00 ñöùng cuoái
cuøng.
- Caû lôùp ñoïc: 10 traêm baèng 1 nghìn.
- Nªu ®Æc ®iÓm cña sè 1000
§äc ®Çu bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu
Thöïc haønh laøm vieäc caù nhaân theo
bài giảng lớp 2 - Trang 2
bài giảng lớp 2 - Người đăng: Xuanquynh Than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài giảng lớp 2 9 10 361