Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng lớp 4

Được đăng lên bởi diepnguyen1303
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Welcome to our class
4B
!

Teaching by Nguyễn Thị Diệp, Cần Kiệm Primary School

Let ’s
sing

Open your notebooks
and write down !

Friday, November 2nd 2012

Unit 5: OUR HOBBIES.
Lesson 3

Music club

Music

Collecting toys

1. Vocabulary:
Hobby: sở thích
Music: âm nhạc
Music club: câu lạc bộ âm nhạc
Collecting toys: sưu tầm đồ chơi

Play a game :
“Matching”

1. Hobby
2. Music

a
b

b

3. Music club

c

4. Collecting
toys

d

Sở thích

2. Listen and repeat
Nga: What is your hobby?
Nam: Dancing.
Quan: I like playing the piano.
Nga: My hobby is singing
Nam: We all like music. Let’ s go to the
music
club.

Write down on your
notebooks!
Example:
A: What’s your hobby?
B: Dancing.
My hobby is singing.
•Structure: Mẫu câu hỏi và trả lời về sở thích.
A: What is your hobby?
B: V_ing.
( My hobby is + V_ing)

3.Look and say

Singing

Collecting toys

What is your hobby?

Cooking

Playing the piano

Playing chess

Reading

Singing

Cooking

Playing chess

Collecting toys

Playing the piano

Reading

Play a game

4. Write
1

His hobby is playing the piano

Her hobby is _________________
reading

2

3

My hobby is
_________________
drawing
You

5. Let’s chant
.I like dancing.
I like singing.
I like playing in the rain.
I like swimming.
I like running.
I like jumping very high.

Remember
•What is your hobby?


V_
My hobby is V_ing.

- Learn by heart the new structure.
- Do exercise on workbook.

Happy day!

Good Bye!

What is your hobby?
Singing

What is your hobby?
Writing

What is your hobby?
Reading

What is your hobby?
Drawing

...
Welcome to our class
4B
!
Teaching by Nguyễn Thị Diệp, Cần Kiệm Primary School
bài giảng lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng lớp 4 - Người đăng: diepnguyen1303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
bài giảng lớp 4 9 10 430