Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2014

Được đăng lên bởi hacomht
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 17982 lần   |   Lượt tải: 156 lần
BÀI 1:
CHỦ NGHĨA MÁC -LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- NỀN TẢNG TƯ
TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
Phần I:
Chủ nghĩa Mác- Lênin
I.Sự ra đời của chủ nghĩa Mác-Lênin
1.Tiền đề kinh tế - chính trị:
- Sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là tiền đề đầu tiên
dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
- Lực lượng sản xuất ngày càng đạt đến trình độ xã hội hóa cao hơn, dẫn đến sự
ra đời của nền sản xuất đại công nghiệp cơ khí.
- Tuy nhiên tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất lại mâu
thuẫn với tính chất tư nhân của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đó là mâu thuẫn
giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với hình thức chiếm
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
- Mâu thuẫn này chi phối mâu thuẫn giữa tư bản, giữa giai cấp công nhân và
giai cấp tư sản.
- Mâu thuẫn giai cấp làm cho phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản ngày
càng lan rộng, phát triển từ tự giác sang tự giác, thể hiện sự trưởng thành về chính trị
của họ.
2.Tiền đề khoa học lý luận:
- Chủ nghĩa Mác- Lênin là sự kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng
nhất của tư duy nhân loại, từ tư duy triết học cho đến các khoa học tự nhiên và khoa
học xã hội.
- Về khoa học xã hội, lý luận:
+ Về triết học có Triết học Cổ điển Đức (Cantơ; Hênghen; Phoiơbắc) là cơ sở trực
tiếp của triết học duy vật biện chứng.
+ Về kinh tê chính trị: Kinh tế chính trị Cổ điển Anh (Adamxmit và ĐavitRicácđô)
+ Về CNXHKT: CNXHKT Pháp (Xanh ximong;Phurie; RôbớcÔen)
3. Tiền đề thực tiễn:
- Sau khủng hoảng kinh tế năm 1825, Chủ nghĩa tư bản tăng cường bóc lột đã
dẫn đến mâu thuẫn giữa những người lao động và các nhà tư bản. Xuất phát từ mâu
thuẫn đó các cuộc khởi nghĩa của phong trào công nhân nổ ra ở khắp các nước châu
Âu: Khởi nghĩa công nhân Pháp 1831-1834; Hiến chương của công nhân Anh 18351848; Khởi nghĩa của công nhân Đức 1844. Đứng trước tình hình đó, phong trào công
nhân cần một hệ tư tưởng để soi đường.
- Chủ nghĩa Mác ra đời đáp ứng đòi hỏi cấp bách của phong trào cách mạng thế
giới. Sự ra đời của Chủ nghĩa Mác không chỉ là sự phản ánh thực tiễn xã hội, nhất là
tình hình thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, mà là một tất yếu
1

khách quan trong tiến trình phát triển hợp logic của lịch sử nhân loại, là thành tựu trí
tuệ của loài người.
II.Chủ nghĩa Mác-Lênin - Kết quả kế thừa phát triển tinh hoa trí tuệ của
loài người.
1.Ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin
Theo nghĩa rộng là chủ nghĩa cộng sản khoa học bao gồm ba bộ phận: Tri...
BÀI 1:
CHỦ NGHĨA MÁC -LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- NỀN TẢNG TƯ
TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
Phần I:
Chủ nghĩa Mác- Lênin
I.Sự ra đời của chủ nghĩa Mác-Lênin
1.Tiền đề kinh tế - chính trị:
- Sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là tiền đề đầu tiên
dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
- Lực lượng sản xuất ngày càng đạt đến trình độ xã hội hóa cao hơn, dẫn đến sự
ra đời của nền sản xuất đại công nghiệp cơ khí.
- Tuy nhiên tính chất hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất lại mâu
thuẫn với nh chất nhân của quan hệ sản xuất bản chủ nghĩa. Đó mâu thuẫn
giữa tính chất hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với hình thức chiếm
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
- u thuẫn này chi phối mâu thuẫn giữa bản, giữa giai cấp công nhân
giai cấp tư sản.
- Mâu thuẫn giai cấp làm cho phong trào đấu tranh của giai cấp sản ngày
càng lan rộng, phát triển từ tự giác sang tự giác, thể hiện sự trưởng thành về chính trị
của họ.
2.Tiền đề khoa học lý luận:
- Chủ nghĩa Mác- Lênin là sự kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng
nhất của duy nhân loại, từ duy triết học cho đến các khoa học tự nhiên khoa
học xã hội.
- Về khoa học xã hội, lý luận:
+ Về triết học Triết học Cổ điển Đức (Cantơ; Hênghen; Phoiơbắc) sở trực
tiếp của triết học duy vật biện chứng.
+ Về kinh tê chính trị: Kinh tế chính trị Cổ điển Anh (Adamxmit và ĐavitRicácđô)
+ Về CNXHKT: CNXHKT Pháp (Xanh ximong;Phurie; RôbớcÔen)
3. Tiền đề thực tiễn:
- Sau khủng hoảng kinh tếm 1825, Chủ nghĩa bản tăng cường bóc lột đã
dẫn đến mâu thuẫn giữa những người lao động các nhà bản. Xuất phát tmâu
thuẫn đó các cuộc khởi nghĩa của phong trào công nhân nổ ra khắp các nước châu
Âu: Khởi nghĩa công nhân Pháp 1831-1834; Hiến chương của công nhân Anh 1835-
1848; Khởi nghĩa của công nhân Đức 1844. Đứng trước tình hình đó, phong trào công
nhân cần một hệ tư tưởng để soi đường.
- Chủ nghĩa Mác ra đời đáp ứng đòi hỏi cấp bách của phong trào cách mạng thế
giới. Sự ra đời của Chủ nghĩa Mác không chỉ s phản ánh thực tiễn hội, nhất là
tình hình thực tiễn đấu tranh ch mạng của giai cấp công nhân, một tất yếu
1
Bài giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2014 - Người đăng: hacomht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2014 9 10 68