Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC SIEMENS PLC S7 – 300

Được đăng lên bởi Phạm Bá Toàn
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 1587 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
SIEMENS PLC S7 – 300
Chương mở đầu: Giới thiệu dòng sản phẩm Siemens
Chương 1: Nhập môn PLC S7 – 300
Chương 2: Cấu trúc PLC S7 – 300
Chương 3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC
S7-300
Chương 4: Ngôn ngữ lập trình STL
Chương 5: Kỹ thuật lập trình
Chương 6: Bài tập thực hành

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: GIỚI
THIỆU DÒNG SẢN PHẨM
SIEMENS
• PLC S7 – 200: loại cực nhỏ, thích hợp cho những ứng
dụng riêng lẽ, với số lượng I/O vừa phải.
• PLC S7 – 300: loại trung bình, thích hợp cho những
ứng dụng vừa phải.
• PLC S7 – 400: tiêu chuẩn ở mức cao đáp ứng được các
bài toán điều khiển ở mức cao nhất.

CHƯƠNG 1:
NHẬP MÔN PLC S7 – 300
2.1. Đại số Boolean
2.2. Biểu diễn số nguyên dương
2.3. Biểu diễn số nguyên có dấu

2.1. Đại số Boolean
2.1.1.

Biến và hàm hai trị

- Biến 2 trị (Biến Boolean): là loại hàm số mà miền giá
trị của nó chỉ có hai phần tử, đó là 0 và 1
- Hai biến Boole được gọi là độc lập với nhau nếu sự
thay đổi giá trị của biến này không ảnh hưởng tới giá
trị của biến kia
- Ngược lại, nếu giá trị của biến này phụ thuộc vào giá
trị của biến kia thì gọi là biến phụ thuộc
- Hàm hai trị là mô hình toán học mô tả sự phụ thuộc
của một biến Boole vào các biến Boole khác

2.1.1.

Biến và hàm hai trị (tt)

Ví dụ minh họa:
x

y

z

Công tắc x, y: là biến Boole hai trị (0 và 1)
Đèn z: cũng là biến Boole hai trị
x và y là hai biến Boole độc lập nhau
Đèn z là biến Boole phụ thuộc vào hai biến
công tắc

2.1.2. Các phép toán trên hàm hai trị
a. Phép Not (y = Not(x))
x

y

0

1

1

0

b. Phép cộng (z = x + y)
X

Y

Z

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

c. Phép giao (z = x^y)
X

Y

Z

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

2.2. Biểu diễn số nguyên dương
2.2.1. Trong hệ cơ số 10 (hệ thập phân)
Một số nguyên dương un bất kỳ, trong hệ cơ số 10
bao giờ cũng được biểu diễn đầy đủ bằng dãy con
số nguyên từ 0 đến 9
Ví dụ: un = 515 được biểu diễn trong cơ số 10
515 = 5.102 + 1.101 + 5.100

2.2.2. Trong hệ cơ số 2 (hệ nhị phân)
Cách biểu diễn un trong hệ cơ số 10 chưa phù hợp với
nguyên tắc mạch điện (hay nguyên tắc hàm 2 trị). Để sử
dụng nguyên tắc hàm 2 trị, ta đưa ra khái niệm bit.
Ví dụ: un = 205
Được biểu diễn như sau:
11001101
205 = 1.27 + 1.26 + 0.25 + 0.24 + 1.23 + 1.22 + 0.21 + 1.20

2.2.3. Trong hệ cơ số 16 (hệ Hexadecimal)
Cũng giống như hệ cơ số 10, một số nguyên dương bất
kỳ cũng có thể biểu diễn trong hệ cơ số 16 như sau:
Ví dụ: 7723 trong hệ cơ số 10 được biểu diễn thành
1E2B trong hệ cơ số 16
1E2B = 1.163 + 14.162 + 2.161 + 11.160

2.2.4. Mã BCD tro...
BÀI GING MÔN HC
SIEMENS PLC S7 – 300
Chương mở đu: Gii thiu dòng sn phm Siemens
Chương 1: Nhp môn PLC S7 – 300
Chương 2: Cu trúc PLC S7 – 300
Chương 3: Hướng dn sdng phn mm lp trình PLC
S7-300
Chương 4: Ngôn nglp trình STL
Chương 5: Kthut lp trình
Chương 6: Bài tp thc hành
BÀI GIẢNG MÔN HỌC SIEMENS PLC S7 – 300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC SIEMENS PLC S7 – 300 - Người đăng: Phạm Bá Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC SIEMENS PLC S7 – 300 9 10 423