Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC VI SINH THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG
MÔN HỌC VI SINH THỰC PHẨM
Số đvht: 4 (3LT + 1TH)
Phần Lý Thuyết
Chương I: MỞ ĐẦU (2t)
I.1. Giới thiệu môn vi sinh thực phẩm
I.1.1. Một số khái niệm
Vi sinh vật là tên gọi chung của những sinh vật có kích thước nhỏ bé mà
mắt thường không nhìn thấy được, chỉ có thể quan sát chúng bằng kính hiển vi. Vi
sinh vật gồm rất nhiều nhóm khác nhau: virus, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc,
protozoa, tảo...
Thực phẩm là những chất mà con người có thể nuốt và tiêu hoá được để
cung cấp các chất dinh dưỡng và năng lượng cho quá trình sinh trưởng và phát
triển của cơ thể. Thực phẩm bao gồm nhiều loại và tồn tại ở nhiều dạng khác nhau
như: nước, thịt, cá, trứng, sữa, rau quả… Thực phẩm có thể là các vật thể sống
hoặc các sản phẩm đã qua chế biến từ các nguyên liệu ban đầu.
Vi sinh vật học thực phẩm là một môn khoa học nghiên cứu về những hoạt
động sinh lý của vi sinh vật có ảnh hưởng đến chất lượng của lương thực thực
phẩm, tìm hiểu các quy luật phát triển của vi sinh vật trên thực phẩm để có những
biện pháp ngăn ngừa tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực của chúng
trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm. Không phải tất cả các nhóm vi
sinh vật đều được các nhà vi sinh thực phẩm quan tâm ngang nhau.
I.1.2. Yêu cầu của môn vi sinh thực phẩm
Sau khi học xong môn học này học viên phải hình thành được các năng lực
cơ bản sau:
a. Về kiến thức
− Nhận thức được vai trò của vi sinh vật trong chế biến cũng như trong bảo
quản thực phẩm. Cũng như tác hại của vi sinh vật khi chúng nhiễm vào
thực phẩm
− Nắm vững một số nhóm vi sinh vật chính có ý nghĩa trong sản xuất thực
phẩm, cơ chế hoạt động của chúng, những ứng dụng chính trong sản xuất,
chế biến và bảo quản thực phẩm.
b. Về kỹ năng
Biết liên hệ, vận dụng được vào thực tế sản xuất và cuộc sống trong chế
biến và bảo quản thực phẩm. Có các kỹ năng cơ bản trong công tác kiểm nghiệm
các chỉ tiêu vi sinh của thực phẩm.
c. Về thái độ
− Yêu thích môn vi sinh thực phẩm với mong muốn khám phá những đặc tính
còn tiềm ẩn của thế giới vi sinh vật kỳ diệu ảnh hưởng lên thực phẩm.

1

− Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết và ứng dụng của vi
sinh vật trong ngành thực phẩm.
I.1.3. Nội dung môn học:
Môn Vi sinh vật học thực phẩm gồm có 6 chương với các nội dung chính
như sau:
− Chương 1: Mở đầu (Giới thiệu tổng quan về môn học)
− Chương 2: Các quá trình vi sinh quan trọng liên quan đến chế biến và bảo
quản thực phẩm (Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về các hoạt động
của vi sinh vật trong thực phẩm: các qu...
BÀI GING
MÔN HC VI SINH THC PHM
S đvht: 4 (3LT + 1TH)
Phn Lý Thuyết
Chương I: M ĐẦU (2t)
I.1. Gii thiu môn vi sinh thc phm
I.1.1. Mt s khái nim
Vi sinh vt là tên gi chung ca nhng sinh vt có kích thước nh bé mà
mt thường không nhìn thy được, ch có th quan sát chúng bng kính hin vi. Vi
sinh vt gm rt nhiu nhóm khác nhau: virus, vi khun, nm men, nm mc,
protozoa, to...
Thc phm là nhng cht mà con người có th nut và tiêu hoá được để
cung cp các cht dinh dưỡng và năng lượng cho quá trình sinh trưởng và phát
trin ca cơ th. Thc phm bao gm nhiu loi và tn ti nhiu dng khác nhau
như: nước, tht, cá, trng, sa, rau qu… Thc phm có th là các vt th sng
hoc các sn phm đã qua chế biến t các nguyên liu ban đầu.
Vi sinh vt hc thc phm là mt môn khoa hc nghiên cu v nhng hot
động sinh lý ca vi sinh vt có nh hưởng đến cht lượng ca lương thc thc
phm, tìm hiu các quy lut phát trin ca vi sinh vt trên thc phm để có nhng
bin pháp ngăn nga tác động tiêu cc và phát huy tác động tích cc ca chúng
trong quá trình bo qun và chế biến thc phm. Không phi tt c các nhóm vi
sinh vt đều được các nhà vi sinh thc phm quan tâm ngang nhau.
I.1.2. Yêu cu ca môn vi sinh thc phm
Sau khi hc xong môn hc này hc viên phi hình thành được các năng lc
cơ bn sau:
a. V kiến thc
Nhn thc đưc vai trò ca vi sinh vt trong chế biến cũng như trong bo
qun thc phm. Cũng như tác hi ca vi sinh vt khi chúng nhim vào
thc phm
Nm vng mt s nhóm vi sinh vt chính có ý nghĩa trong sn xut thc
phm, cơ chế hot động ca chúng, nhng ng dng chính trong sn xut,
chế biến và bo qun thc phm.
b. V k năng
Biết liên h, vn dng được vào thc tế sn xut và cuc sng trong chế
biến và bo qun thc phm. Có các k năng cơ bn trong công tác kim nghim
các ch tiêu vi sinh ca thc phm.
c. V thái độ
Yêu thích môn vi sinh thc phm vi mong mun khám phá nhng đặc tính
còn tim n ca thế gii vi sinh vt k diu nh hưởng lên thc phm.
1
BÀI GIẢNG MÔN HỌC VI SINH THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC VI SINH THỰC PHẨM - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC VI SINH THỰC PHẨM 9 10 278