Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 234 trang   |   Lượt xem: 2628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng
Phương pháp định lượng
trong quản lý

TS. Phạm Cảnh Huy
Khoa Kinh tế và quản lý – ĐHBKHN
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy

1

Nội dung

 Mục tiêu học phần: Phương pháp định lượng trong quản lý giúp
cho học viên hiểu và vận dụng được các phương pháp định lượng
trong việc ra các quyết định trong quản lý bằng việc ứng dụng
những mô hình và các công cụ toán học. Ngoài ra còn cung cấp
cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện các phân tích
định lượng và đánh giá các kết quả từ phân tích định lượng.
Thêm nữa môn học còn giúp học viên giải quyết được các bài
toán thực tế nhờ công cụ Máy tính để có được một quyết định tốt
nhất trong quản lý.
 Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về phân
tích định lượng, ứng dụng phân tích hồi qui trong các nghiên cứu
định lượng, cùng những kiến thức cơ bản về lý thuyết toán tối ưu
áp dụng trong hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích ra
quyết định.
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy

2

Nội dung

Tài liệu tham khảo:
 Anderson Sweeney Williams, Study guide for Quantitative
methods for business, Thomson South-Western 2001
 Anderson Sweeney Williams, An introduction to Management
Science, Quantitative Approaches to Decision Making, Thomson
South-Western 2003
 Frederick S.Hillier, Introduction to Operations Reasearch,
McGraw-Hill 2001
 Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw-Hill 2004
 TS. Phạm Cảnh Huy, Bài giảng kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại
học Bách khoa Hà Nội 2008
 PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh, Toán ứng dụng (giáo trình sau đại
học), Nhà xuất bản Đại học sư phạm 2005.
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy

3

Nội dung

1

Giới thiệu chung

2

Phân phối xác suất và thống kê

3

Phân tích hồi qui

4

Phương pháp dự báo định lượng

5

Mô hình toán kinh tế và phương pháp tối ưu

6

Phân tích và ra quyết định

Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy

4

Chương 1

GIỚI THIỆU CHUNG

Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy

5

1.1. Phân tích định lượng và ra quyết định
Ra quyết định

Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy

6

1.1. Phân tích định lượng và ra quyết định
Tiến trình ra quyết định có thể được mô tả là một qui trình gồm 6 bước.
(1) Define the Problem (xác định vấn đề)

(2) Enumerate the decision factors (Liệt kê các
yếu tố ảnh hưởng đến quyết định)
(3) Collect relevant information (Thu thập thông
tin có liên quan)
(4) Identify the Solution (Quyết định giải ph...
Phương pháp định lượng trong qun lý- TS. Phm Cnh Huy
1
Phương
pháp
định
lượng
trong
qunlý
TS. PhmCnh
Huy
Khoa
Kinh
tế
qunlý– ĐHBKHN
Bài
ging
Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
234 Vietnamese
Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý 9 10 948