Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng quản lý chi tiêu công

Được đăng lên bởi lebinh112015
Số trang: 229 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC N ỘI DUNG
QU ẢN LÝ CHI TIÊU CÔNG

Khái niệm quản lý chi tiêu công

Quản lý chi tiêu công là quá trình lập kế
hoạch, ra quyết định, tổ chức, điều hành và
kiểm soát các hoạt động chi tiêu từ các
nguồn lực công nhằm thực hiện các chức
năng vốn có của Chinh phủ.

Tại sao Chính phủ
phải quản lý chi tiêu công
• Sự khan hiếm các nguồn lực.
• Do tính chất “cho không” của các
khoản chi tiêu công
• Căn bệnh quan liêu của bộ máy nhà
nước

Mục tiêu của quản lý chi tiêu công
• Bảo đảm kỷ luật tài khóa tổng thể
• Bảo đảm hiệu quả phân bổ nguồn lực
• Bảo đảm hiệu quả hoạt động

Các trở ngại
trong quản lý chi tiêu công
• Tính đa dạng của các mục tiêu
• Sự khó khăn trong đo lường kết quả
hoạt động
• Sự không rõ ràng về công nghệ hoạt
động
• Khả năng tham nhũng của các quan
chức trong bộ máy nhà nước

Các nội dung quản lý chi tiêu công
» Lập ngân sách
» Chấp hành ngân sách
» Kiểm tra, giám sát

Khái niệm ngân sách nhà nước
• NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi
của Nhà nước đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền quyết định và
được thực hiện trong một năm để bảo
đảm thực hiện các chức năng, nhiệm
vụ của Nhà nước (Luật NSNN năm
2002)

Ngân sách nhà n ước là
gì?
 NSNN lµ toµn bé c¸c kho¶n thu, chi cña Nhµ n

íc
 §îc ph¶n ¸nh trong mét ®¹o luËt tµi chÝnh ®Æc
biÖt do Quèc héi quyÕt ®Þnh
 §îc thùc hiÖn trong mét niªn kho¸ tµi chÝnh
 §îc c¸c cÊp chÝnh quyÒn nhµ níc qu¶n lý vµ tæ
chøc thùc thi nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng,
nhiÖm vô cña m×nh.

NSNN thể hiện:
• Mục tiêu và chiến lược của CP trong
năm ngân sách
• Các chương trình và hoạt động để
thực hiện các mục tiêu chiến lược
• Các nguồn lực được phân bổ cho các
chương trình và hoạt động
• Các khoản thu nhập dự tính để chi
cho các chương trình và hoạt động

Các đặc điểm của ngân sách
• NS định hướng cho mọi việc chính phủ
làm
• Phạm vi NS phụ thuộc vào các lĩnh vực
hoạt động của Chính phủ

Tầm quan trọng của ngân sách
• Thể hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của
quốc gia
• Cho phép lập kế hoạch và phân bổ nguồn
lực cho các mục tiêu
• Là công cụ kết nối giữa nguồn lực và kết
quả
• Là cơ chế trao cho các nhà quản lý sự linh
hoạt trong quản lý các nguồn lực
• Tính toán và Giám sát kết quả chi tiêu

Lập Ngân sách

Lập ngân sách
• Là quá trình lập kế hoạch về những gì

chính phủ dự định làm trong năm ngân
sách, đề xuất các nguồn lực và việc sử
dụng các nguồn lực đó cho mục đích của
Chính phủ.
• Kết quả của quá trình lập ngân sách là
bản kế hoạch NS bao gồm tập hợp các
mục tiêu, cơ cấu chương trình, thu nhập,
chi tiêu v...
CÁC N I DUNG
QU N LÝ CHI TIÊU CÔNG
bài giảng quản lý chi tiêu công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng quản lý chi tiêu công - Người đăng: lebinh112015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
229 Vietnamese
bài giảng quản lý chi tiêu công 9 10 80