Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tập huấn GV THPT CA 3 ND

Được đăng lên bởi Huỳnh Quang Vinh
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 3138 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Trang 1 –
Lêi nãi ®Çu
§Ó phôc vô cho c«ng t¸c chủ nhiệm lớp, tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL, GDHN cña gi¸o
viªn tËp sù trong nhµ trêng THPT, chóng t«i tiÕn hµnh biªn so¹n tµi liÖu trî gióp gi¸o viªn tËp
sù Làm công tác chủ nhiệm lớp và tổ chức hoạt động GDNGLL, HĐGDHN theo híng ®æi míi
ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay ë trêng THPT, tµi liÖu nh»m cung cÊp cho b¹n ®äc nh÷ng vÊn ®Ò
c¬ b¶n vÒ Công tác chủ nhiệm lớp, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tæ chøc ho¹t ®éng
GDNGLl ë trêng THPT, néi dung, ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn, nh÷ng yªu cÇu cÇn
thiÕt ®èi víi nh©n c¸ch ngêi gi¸o viªn tËp sù trong tæ chøc ho¹t ®éng, tµi liÖu ch¾c kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng ®iÓm cha hoµn thiÖn, rÊt mong ®îc c¸c nhµ khoa häc, gi¸o viªn vµ sinh viªn
gãp ý ®Ó tµi liÖu ®îc hoµn thiÖn.

T¸c gi¶
TS. NguyÔn ThÞ TÝnh

- Trang 2 –
MODUL 1
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
TIỂU MODUL 1
CHỨC NĂNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
A.

Giới thiệu tổng quan

Tài liệu và nội dung tập huấn sẽ giúp giáo viên tập sự hiểu rõ về chức năng của người
giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông đó là người thay thế Hiệu trưởng quản lý và giáo
dục toàn diện tập thể học sinh một lớp học, là cầu nối giữa tập thể sư phạm nhà trường với tập
thể học sinh lớp chủ nhiệm, là người cố vấn cho hoạt động tự quản của tập thể học sinh, là
người phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường để giáo dục học sinh lớp chủ
nhiệm đồng thời là người đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của tập thể học sinh. Thông qua
việc hiểu được chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, giáo viên tập sự có
định hướng về việc phấn đấu rèn luyện các phẩm chất và năng lực nhằm hoàn thành chức năng
của người giáo viên chủ nhiệm lớp.
B.

Mục tiêu

Sau khi học và nghiên cứu nội dung các chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp ở
trường phổ thông, giáo viên tập sự phải đạt được các yêu cầu cầu sau đây:
- Mục tiêu về tri thức: Hiểu và vận dụng được các chức năng của giáo viên chủ nhiệm
lớp và thực tiễn giáo dục phổ thông nói chung và công tác chủ nhiệm lớp nói riêng.
- Mục tiêu về kỹ năng: Có các kỹ năng quản lý, giáo dục học sinh, tư vấn hướng dẫn
học sinh tự quản, tiếp nhận và xử lý thông tin, huy động nguồn lực để giáo dục học sinh và kỹ
năng đánh giá kết quả học tập rèn luyện của tập thể học sinh và của từng học sinh.
- Mục tiêu về thái độ: Nhận thức đúng về vị trí vai trò của người giáo viên tập sự trong
công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, có thái độ tích cực đối với nhiệm vụ được giao.
C. N...
- Trang 1 –
Lêi nãi ®Çu
§Ó phôc cho c«ng t¸c chủ nhiệm lớp, tæ chøc ho¹t ®éng GDNGLL, GDHN cña gi¸o
viªn tËp trong nhµ trêng THPT, chóng t«i tiÕn hµnh biªn so¹n tµi liÖu t gióp gi¸o viªn tËp
m công tác chủ nhiệm lớp và tổ chức hoạt động GDNGLL, HĐGDHN theo híng ®æi míi
ph¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay ë trêng THPT, tµi liÖu nh»m cung cÊp cho b¹n ®äc nh÷ng vÊn ®Ò
b¶n ng tác chủ nhiệm lớp, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, chøc ho¹t ®éng
GDNGLl ë trêng THPT, néi dung, ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn, nh÷ng u cÇu cÇn
thiÕt ®èi víi nh©n c¸ch ngêi gi¸o viªn tËp sù trong chøc ho¹t ®éng, tµi liÖu ch¾c kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng ®iÓm cha hoµn thiÖn, rÊt mong ®îc c¸c nhµ khoa häc, gi¸o viªn sinh viªn
gãp ý ®Ó tµi liÖu ®îc hoµn thiÖn.
T¸c gi¶
TS. NguyÔn ThÞ TÝnh
Bài giảng tập huấn GV THPT CA 3 ND - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tập huấn GV THPT CA 3 ND - Người đăng: Huỳnh Quang Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Bài giảng tập huấn GV THPT CA 3 ND 9 10 136