Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng THIẾT KẾ, CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU HÀNH MẠNG

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÔ VĂN BÌNH

Bài giảng

THIẾT KẾ, CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU HÀNH MẠNG

Hà Nội - 2001

Bài giảng mạng LAN

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH ....................................3
BÀI 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH ..........................3
I.

MỞ ĐẦU. .................................................................................3

II.

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.......................................................3

III .

PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH................................................8

BÀI 2. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI ..........................11
I.

KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG..........................................................11

II.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN..............................................12

III .

MÔ HÌNH OSI ...................................................................... 13

CHƯƠNG 2.

MẠNG CỤC BỘ – MẠNG LAN.........................................20

BÀI 1. GIỚI THIỆU CHUNG...........................................................20
I.

MỞ ĐẦU................................................................................. 20

II.

HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG...........................................................20

BÀI 2.

KỸ THUẬT MẠNG CỤC BỘ.................................................22

I.

TOPOLOGY............................................................................... 22

II.

ĐƯỜNG TRUYỀN VẬT LÝ......................................................24

BÀI 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYỀN VẬT LÝ
....................................................................................................... 26
I.

GIỚI THIỆU..........................................................................26

II.

PHƯƠNG PHÁP CSMA/CD.......................................................26

I I I . PHƯƠNG PHÁP TOKEN BUS (PHƯƠNG PHÁP BUS VỚI THẺ
BÀI) ............................................................................................ 27
IV . PHƯƠNG PHÁP TOKEN RING.................................................29
V. SO SÁNH................................................................................. 30
BÀI 4. CÁC THÀNH PHẦN MẠNG CỤC BỘ ......................................30
I.

PHẦN CỨNG............................................................................30

II.

PHẦN MỀM.............................................................................33

BÀI 5.

CÁC CHUẨN LAN...............................................................33

I.

ETHERNET...................................
NGÔ VĂN BÌNH
Bài gi ng
THI T K ,I Đ T VÀ ĐI U HÀNH M NG
N i - 2001
Bài giảng THIẾT KẾ, CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU HÀNH MẠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng THIẾT KẾ, CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU HÀNH MẠNG - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng THIẾT KẾ, CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU HÀNH MẠNG 9 10 759