Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thủy lực và cấp thoát nước

Được đăng lên bởi longkh74
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TOÅNG LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG
------------------o0o----------------

 BAØI GIAÛNG

 THUÛY LÖÏC VAØ CAÁP THOAÙT NÖÔÙC
 NGAØNH XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP & QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ


Giaùo vieân: ThS.NGUYEÃN ÑAÊNG KHOA

CHÖÔNG 1: MÔÛ ÑAÀU
I./ Ñònh nghóa moân hoïc, ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu
II./ Caùc tính chaát cô baûn cuûa löu chaát
III./ Löïc taùc duïng trong löu chaát

CHÖÔNG 1: MÔÛ ÑAÀU

I./ Ñònh nghóa moân hoïc, ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu:
1./ Ñònh nghóa moân hoïc:
-Cô löu chaát laø moät moân khoa hoïc nghieân cöùu caùc quy luaät
chuyeån ñoäng vaø ñöùng yeân cuûa löu chaát vaø caùc quaù trình töông taùc löïc
cuûa noù leân caùc vaät theå khaùc.

2./ Ñoái töôïng nghieân cöùu:
Löu chaát goàm: chất lỏng, chất khí vaø plasma
*Tính chaát :
- Löïc lieân keát phaân töû yeáu -> coù hình daïng cuûa vaät chöùa noù.
- Tính chaûy ñöôïc -> khoâng chòu löïc caét vaø löïc keùo
- Tính lieân tuïc

I./ Ñònh nghóa moân hoïc, ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu(tt)
3./ Phöông phaùp nghieân cöùu:

- Caùc ñònh luaät Cô hoïc cuûa Newton vaø caùc ñònh luaät veà baûo
toaøn vaø chuyeån hoaù trong cô hoïc
caùc phöông trình moâ taû traïng thaùi
giaûi u, p
- Phöông phaùp giaûi:
+ phöông phaùp giaûi tích
+ phöông phaùp thöïc nghieäm

II./ Caùc tính chaát cô baûn cuûa löu chaát:
1./ Khoái löôïng rieâng :

-Khoái löôïng rieâng laø khoái löôïng cuûa moät ñôn vò theå tích löu chaát.

 lim

V 0

m
V

Thöù nguyeân: [] = ML-3
Ñôn vò: kg/m3
- Troïng löôïng rieâng : laø löïc taùc duïng cuaû troïng tröôøng leân khoái löôïng
cuûa moät ñôn vò theå tích chaát ñoù.
 =  g
Thöù nguyeân: [] = ML-3
Ñôn vò: kgf/m3 hay N/m3
- Tyû troïng: tyû soá giöõa troïng löôïng rieâng  cuûa moät chaát vôùi troïng löôïng
rieâng cuûa nöôùc n ôû ñieàu kieän chuaån
 = / n
Ví duï: Tyû troïng cuûa thuûy ngaân ôû 200C laø 13,6

II./ Caùc tính chaát cô baûn cuûa löu chaát(tt):
2./ Khí lyù töôûng:

Phöông trình traïng thaùi cuûa khí lyù töôûng:
p =  RT
+p laø aùp suaát tuyeät ñoái (N/m2= pascal= J/m3)
+  laø khoái löôïng rieâng (kg/m3)
+T laø nhieät ñoä tuyeät ñoái (ñoä Kelvin 0K)
+ R laø haèng soá, phuï thuoäc chaát khí
+ M laø phaân töû khoái cuûa chaát khí
Ví duï: Moät bình coù theå tích 0,2m3, chöùa 0,5kg Nitrogen. Nhieät ñoä
trong bình laø 200C. Xaùc ñònh aùp suaát khí trong bình?
Giaûi: Giaû thieát khí Nitrogen laø khí lyù töôûng. Haèng soá khí lyù töôûng
cuûa Nitrogen laø R= 0,2968kJ/kg.K.
AÙp suaát tu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thủy lực và cấp thoát nước - Người đăng: longkh74
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Bài giảng thủy lực và cấp thoát nước 9 10 789