Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng thủy năng I

Được đăng lên bởi lykhacdiep
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 3903 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng Thủy năng – Version 1

Hydraulic lectrure – Version 1

CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ THỦY NĂNG VÀ NGUYÊN LÝ KHAI THÁC.
§1-1 THỦY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NĂNG.
Thuỷ năng là năng lượng tiềm tàng trong nước. Môn thuỷ năng là ngành khoa
học nghiên cứu khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng nước. Nước trong thiên
nhiên mang năng lượng tồn tại ở 3 dạng: hoá năng, nhiệt năng, cơ năng.
Hoá năng của nước thể hiện chủ yếu trong việc tạo thành các dung dịch muối và
hoà tan các loại đất đồi núi trong nước sông.
Nhiệt năng của nước thể hiện ở sự chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp nước trên
mặt và dưới đáy sông, giữa nước trên mặt đất và nước ngầm. Hai dạng năng lượng của
nước nói trên có trữ lượng lớn, song phân tán, kỹ thuật sử dụng còn nhiều khó khăn,
hiện nay chưa khai thác được.
Cơ năng của nước thiên nhiên thể hiện trong mưa rơi, trong dòng chảy của sông
suối, trong dòng nước và thuỷ triều. Dạng năng lượng này rất lớn, ta có khả năng và
điều kiện sử dụng. Trong đó các dòng sông có nguồn năng lượng rất lớn và khai thác
dễ dàng hơn cả. Năng lượng tiềm tàng đó thường ngày bị tiêu hao một cách vô ích vào
việc khắc phục những trở lực trên đường chuyển động, ma sát nội bộ, bào mòn xói lở
bờ sông và lòng sông, vận chuyển phù sa bùn cát và các vật rắn, công sản ra để vận
chuyển khối nước. Nước ta ở vùng nhiệt đới, mưa nhiều, lượng mưa thường từ 15002000 mm/năm. Có những vùng như Hà Giang, dọc Hoàng Liên Sơn, Tây Côn Lĩnh ,
Tây Nguyên lượng mưa đến 4000-5000 mm/năm nên nguồn nước rất phong phú.
Năng lượng khai thác từ nguồn nước chủ yếu là cơ năng của dòng chảy mặt
(sông, suối), của thuỷ triều và của các dòng hải lưu. Tuy nhiên ở môn học thủy điện I ,
chúng ta sẽ chỉ tập trung nghiên cứu cơ năng của dòng chảy sông suối. Trữ lượng thủy
năng trên thế giới rất lớn. Theo nghiên cứu và công bố của B. Xlebinger tại hội nghị
Năng lượng toàn thế giới lần thứ 4 (Luân Đôn - 1950), trữ lượng thủy năng trên thế
giới được thống kê trong Bảng 1.3.

By: Master Nguyen Van Nghia

Hydropower and Renewable Energy

Bài giảng Thủy năng – Version 1

Hydraulic lectrure – Version 1

Theo một số tài liệu nghiên cứu, nước ta có trên 1000 con sông suối (chiều dài
> 10Km) với trữ năng tiềm tàng khoảng 260 - 280 tỷ Kwh. Trong đó các lưu vực sông
Đà, Lô-Gâm và sông Đồng Nai có nguồn năng lượng lớn nhất. Đánh giá trữ năng lý
thuyết và trữ năng kinh tế kỹ thuật ở Việt Nam được thống kê trong Bảng 1.2 và Bảng
1.3
Bảng 1.2 Trữ năng lý thuyết và kinh tế-kỹ thuật một số lưu vực lớn ở Việt Nam

Bảng 1.3: Tr...
Bài ging Thy năng – Version 1 Hydraulic lectrure – Version 1
By: Master Nguyen Van Nghia Hydropower and Renewable Energy
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT V THY NĂNG VÀ NGUYÊN LÝ KHAI THÁC.
§1-1 THY NĂNG VÀ CÁC DNG THY NĂNG.
Thu năng năng lượng tim tàng trong nước. Môn thu năng là ngành khoa
hc nghiên cu khai thác s dng các ngun năng lưng nước. Nước trong thiên
nhiên mang năng lưng tn ti 3 dng: hoá năng, nhit năng, cơ năng.
Hoá năng ca nước th hin ch yếu trong vic to thành các dung dch mui và
hoà tan các loi đt đồi núi trong nước sông.
Nhit năng ca nước th hin s chênh lch nhit độ gia các lp nước trên
mt và dưới đáy sông, gia nước trên mt đất và nước ngm. Hai dng năng lượng ca
nước nói trên tr lượng ln, song phân tán, k thut s dng còn nhiu khó khăn,
hin nay chưa khai thác được.
Cơ năng ca nước thiên nhiên th hin trong mưa rơi, trong dòng chy ca sông
sui, trong dòng nước thu triu. Dng năng lượng này rt ln, ta kh năng
điu kin s dng. Trong đó các dòng sông ngun năng lượng rt ln khai thác
d dàng hơn c. Năng lượng tim tàng đó thường ngày b tiêu hao mt cách ích vào
vic khc phc nhng tr lc trên đường chuyn đng, ma sát ni b, bào mòn xói l
b sông lòng sông, vn chuyn phù sa n cát các vt rn, công sn ra để vn
chuyn khi nước. Nưc ta vùng nhit đới, mưa nhiu, lượng mưa thường t 1500-
2000 mm/năm. nhng vùng như Giang, dc Hoàng Liên Sơn, Tây Côn Lĩnh ,
Tây Nguyên lượng mưa đến 4000-5000 mm/năm nên ngun nước rt phong phú.
Năng lượng khai thác t ngun nước ch yếu cơ năng ca dòng chy mt
(sông, sui), ca thu triu và ca các dòng hi lưu. Tuy nhiên môn hc thy đin I ,
chúng ta s ch tp trung nghiên cu cơ năng ca dòng chy sông sui. Tr lượng thy
năng trên thế gii rt ln. Theo nghiên cu công b ca B. Xlebinger ti hi ngh
Năng lượng toàn thế gii ln th 4 (Luân Đôn - 1950), tr lượng thy năng trên thế
gii đưc thng kê trong Bng 1.3.
bài giảng thủy năng I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng thủy năng I - Người đăng: lykhacdiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
bài giảng thủy năng I 9 10 990