Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tiền lương

Được đăng lên bởi fantasy247
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Thiết Kế Hệ Thống
Lương Thưởng

Thiết kế
hệ thống
lương

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHÂN SỰ CÔNG TY VN
Taàm nhìn, Giaù trò, Nhieäm vuï, Muïc tieâu kinh doanh
Muïc ñích/ muïc tieâu toå chöùc

Muïc ñích/ muïc tieâu coâng vieäc

Bao nhieâu

Hoaït ñoäng caù nhaân/ nhoùm
(Muïc ñích/ muïc tieâu )

Trả lương bao
nhiêu

Keát noái
Theá naøo

Hệ Thống Lương &Thưởng

Vaán ñeà chính veà quaûn
lyù nhaân söï trong caùc
coâng ty Vieät Nam

Thiết kế
hệ thống
lương

Quy mô, chiến
lược của DN

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hệ Thống lương bổng
Quan Niệm
Của LDDN

Ngân sách

Ứng xử NLD

Đặc Điểm Loại
Hình Công
Việc

Hệ Thống
Chế Độ
Đãi Ngộ

Luật Pháp

Loại Hình
Ngành Nghề
SXKD
Công đoàn
Văn hóa, xã hội

Vị Trí Địa Lý
Của Công ty

Thị trường
Lao động

Thiết kế
hệ thống
lương

Cơ sở của một chế độ đãi ngộ
hữu hiệu

Người lao động phải cảm nhận được rằng họ đang được chính sách
đãi ngộ là công bằng và tương xứng với kết quả làm việc của họ
chính sách đãi ngộ phù hợp với điều kiện và năng lực tài chính của
DN
chính sách đãi ngộ phải phản ánh đúng tầm quan trọng của từng
loại công việc và các kỹ năng cần phải có để làm công việc đó.
Có tính cạnh tranh với các DN khác trên thị trường cùng địa bàn
Chính sách TL phải phù hợp với qui định của nhà nước về TL
Chính sách phải luôn theo kịp với thay đổi của thị trường lao động
NLĐ cảm thấy được quan tâm chu đáo
CSTL cảm thấy có động lực để làm việc và phấn đấu

Thiết kế
hệ thống
lương

Các Câu Hỏi Xây Dựng
Triết Lý Đãi Ngộ

1. chính sách đãi ngộ là của Cty bạn sẽ ngang bằng hoặc phải cao
hơn mức lương cơ bản các DN khác trên địa bàn
2. Hệ thống thang bậc lương sẽ được xây dựng theo tính chất
công việc hay theo đặc điểm cá nhân của người lao động hay
dựa trên phẩm chất và tiềm năng của người lao động thực hiện
công việc đó
3. Tiền lương, tiền thưởng chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng
quỹ lương
4. Tiền lương sẽ được quyết định dựa trên kết quả làm việc hay
các yếu tố khác, vd thâm niên, phẩm chất
5. Tiền thưởng sẽ được quyết định trên cơ sở nào. Kq làm việc
của cá nhân, Kq hoạt động của DN hay là chiến lược khác.

Thiết kế
hệ thống
lương

Các khái Niệm về Tiền lương

Tiền Lương • Là giá cả sức lao động được hinh thành trên cơ sở
thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao
động phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường

Lương
Danh
nghĩa

• Là tổng số tiền mà người lao động nhận được sau một
thời gian làm việc nhất định (hoặc sau khi hoàn thành một
khối lượng công việc nhất định) với chất lượng nhất định
trong điều kiện nhất định

Lương
...
Thiết
Kế
H
Thng
Thiết
Kế
H
Thng
Thiết
Kế
H
Thng
Lương Thưởng
Thiết
Kế
H
Thng
Lương Thưởng
Bài giảng tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tiền lương - Người đăng: fantasy247
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Bài giảng tiền lương 9 10 313