Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng: tính chất hóa học của bazo

Được đăng lên bởi phuong-loan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3193 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TIẾT 11. BÀI 7
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA
BAZƠ

KiÓm tra bµi cò
C©u hái:
Cho những chất sau: HCl, CO2, NaOH, BaO.
Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng
đôi một? Viết phương trình phản ứng.

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
CO2 + 2NaOH
HCl + NaOH
2HCl + BaO
BaO + CO2

Na2CO3 + H2O
NaCl + H2O
BaCl2 + H2O
BaCO3

TIẾT 11. BÀI 7
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA
BAZƠ

1. T¸c dông cña dung dÞch baz¬ víi
chất chØ thÞ mµu
- Thí nghiệm 1. Tác dụng của dung dịch NaOH lên
mẩu giấy quỳ tím.

1. Tác dụng của dung dịch bazơ với
chất chỉ thị màu
- Thí nghiệm 2. Nhỏ 1-2 giọt dung dịch
Phenolphtalein không màu vào ống nghiệm có
sẵn 2 ml dung dịch NaOH.

Nhận xét: Các dd bazơ( kiềm ) đổi màu
chất chỉ thị:
-Quỳ tím thành màu xanh.
- Phenolphtalein không màu thành màu đỏ
(hồng đậm)

2. Tác dụng của dung dịch bazơ
với oxit axit
Dung dịch bazơ (kiềm) tác dụng với oxit axit tạo
thành muối và nước
Thí dụ:
3Ca(OH)2 (dd) + P2O5 (r) → Ca3(PO4)2 (r) + 3H2O (l)
2NaOH

(dd)

+ SO2 (k) → Na2SO3 (dd) + H2O (l)

3. Tác dụng của bazơ với axit
Bazơ tan và bazơ không tan đều tác dụng với axit tạo
thành muối và nước
Fe(OH)3 (r) + 3HCl (dd) → FeCl3 (dd) + 3H2O (l)
KOH (dd) + HNO3 (dd) → KNO3 (dd) + H2O (l)

Thí nghiệm: Đốt nóng Cu(OH)2 trên ngọn lửa
đền cồn

4. Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy
Thí nghiệm: Đốt nóng Cu(OH)2 trên ngọn lửa đền
cồn
HiÖn t­îng: ChÊt r¾n ban ®Çu cã mµu xanh lam, sau
khi nung chuyÓn mµu ®en vµ cã h¬i n­íc t¹o ra

Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n huû t¹o ra oxit vµ
n­íc
to

PTP¦: Cu(OH)2→ CuO +H2O
(r )
xanh lam

(r )
®en

(h )

• T­¬ng tù : ViÕt PTP¦ khi nhiÖt ph©n :
Nh«m hi®r«xit vµ s¾t(II) hi®r«xit

PTP¦:
2Al(OH)3 to→ Al2O3 + 3H2O
Fe(OH)2 to→ FeO + H2O

5. Dung dịch bazơ tác dụng với dd muối
( học ở bài 9)

BÞ nhiÖt ph©n
huû

axit

baz¬ tan

T¸c dông víi

T/d víi dd Muèi

T/d víi Oxit axit

T/d víi axit

T¸c dông víi
chÊt chØ thÞ mµu

baz¬
baz¬ kh«ng tan

Bài tập số 1 :
Tính chất hoá học không phải của bazơ tan là:
A. Tác dụng với chất chỉ thị màu
B. Tác dụng với axit
C. Tác dụng với ôxit axit
D. Tác dụng với dung dịch muối
E. Bị nhiệt phân huỷ
n
¸
p
§¸

:e

Bài tập số 2:
Phân huỷ hết 9,8 gam đồng (II) hiđrôxit, khối
lượng chất rắn thu được là:
A. 8 gam
B. 16 gam
C. 4 gam
D. 24 gam

n
¸
p
¸
§

:A

Bài tập số 3
Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết
các dung dịch sau:
Na2SO4, H2SO4, NaCl, NaOH

s¬ ®å nhËn biÕt
Na2SO4,NaCl, NaOH, H2SO4
+ Quú tÝm
Quú kh«ng ®æi mµu

Quú tím hóa ®á

Na2SO4,NaCl
Cã kÕt tña

Na2SO4

+BaCl2

H2SO4
Kh«ng kÕt tña

NaCl

Quú tím hóa xanh
NaOH

bµi...
TIẾT 11. BÀI 7
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA
BAZƠ
bài giảng: tính chất hóa học của bazo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng: tính chất hóa học của bazo - Người đăng: phuong-loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bài giảng: tính chất hóa học của bazo 9 10 192