Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng triết

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi 1: KHAÙI NIEÄM VEÀ TRIEÁT HOÏC
I TRIEÁT HOÏC LAØ GÌ? NGUOÀN GOÁC CUÛA TRIEÁT HOÏC
1- Trieát hoïc laø gì?
VIII - VI tröôùc coâng nguyeân:
· Quan ñieåm phöông taây "Trieát laø söï thoâng thaùi": philorophia
· Quan ñieåm phöông ñoâng "Trieát laø söï thoâng thaùi": laø trí bao haøm söï hieåu bieát saâu roäng.
Ngöôøi ta coi trieát hoïc laø khoa hoïc cuûa moïi khoa hoïc.
- Trung coå: trieát hoïc khoâng theå tìm moät con ñöôøng phaùt trieån ñoäc laäp laø moät boä phaän cuûa thaàn hoïc, trieát hoïc kinh vieân
phaùt trieån maïnh.
- Caän ñaïi: trieát hoïc duy vaät phaùt trieån maïnh, ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu röïc rôõ. Moät soá nöôùc (Phaùp, Anh, Haø Lan…)
Thôøi kyø naøy tö duy trieát hoïc phaùt trieån trong heä thoáng trieát hoïc duy taân, tieâu bieåu laø heä thoáng trieát hoïc cuûa Heâghen
(1770 – 1831).
Tuy nhieân quan nieäm trieát hoïc laø khoa hoïc cuûa moïi KH vaãn toàn taïi vaø heä thoáng trieát hoïc cuûa Heâghen ñöôïc coi laø toan
tính cuoái cuøng.
- Giöõa theá kyû 19 do söï chín muøi cuûa ñieàu kieän KT-Xaõ hoäi vaø khoa hoïc, daãn tôùi söï ra ñôøi cuûa trieát hoïc MAÙC.
- Trieát hoïc Maùc: vaãn ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu, giaûi quyeát vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc treân laäp tröôøng duy vaät trieät ñeå,
ñoàng thôøi nghieân cöùu nhöõng vaán
chung nhaát cuûa giôùi töï nhieân, xaõ hoäi vaø tö duy.
* Ñònh nghóa:
Sau thôøi kyø coå ñaïi

* Theá giôùi quan: laø boä quan nieäm veà theá giôùi
- Theá giôùi quan bao goàm:

+ Huyeàn thoaïi, thaàn thoaïi.
+ Toân giaùo.
+ Trieát hoïc.
- Trong ñoù trieát hoïc ñöôïc coi laø haït nhaân lyù luaän cuûa theá giôùi quan vì noù trình baøy theá giôùi quan baèng lyù luaän noù theå
hieän theá giôùi quan qua moät loaït caùc luaät nguyeân lyù, phaïm truø, neân theá giôùi quan trôû neân saâu saéc ñaày ñuû mang tính heä
thoáng chaët cheõ.
- Trieát hoïc khoâng ñoàng yù vôùi theá giôùi quan vì theá giôùi quan ñöôïc theå hieän ôû nhieàu lónh vöïc khaùc nhau: thaàn thoaïi, toân
giaùo.
- Caáu truùc cuûa theá giôùi quan:
· Tri thöùc (haït nhaân)
· Tình caûm
· Nieàm tin
· Lyù töôûng
2- Nguoàn goác trieát hoïc
- Nguoàn goác nhaän thöùc
- Nguoàn goác xaõ hoäi
+ Trieát hoïc chæ ra ñôøi khi naêng löïc tö duy tröøu töôïng cuûa con ngöôøi ñaït tôùi trình ñoä nhaát ñònh cho pheùp khaùi quaùt ñöôïc
nhöõng hieåu bieát rieâng leû rôøi raïc thaønh heä thoáng caùc quan ñieåm chung veà theá giôùi.
+ Xaõ hoäi: Trieát hoïc ra ñôøi khi phaùt trieån trình ñoä nhaát ñònh löïc löôïng xaûn suaát daãn tôùi söï phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi
taùc...
Baøi 1: KHAÙI NIEÄM VEÀ TRIEÁT HOÏC
I TRIEÁT HOÏC LAØ GÌ? NGUOÀN GOÁC CUÛA TRIEÁT HOÏC
1- Trieát hoïc laø gì?
VIII - VI tröôùc coâng nguyeân:
· Quan ñieåm phöông taây "Trieát laø söï thoâng thaùi": philorophia
· Quan ñieåm phöông ñoâng "Trieát laø söï thoâng thaùi": laø trí bao haøm söï hieåu bieát saâu roäng.
Ngöôøi ta coi trieát hoïc laø khoa hoïc cuûa moïi khoa hoïc.
- Trung coå: trieát hoïc khoâng theå tìm moät con ñöôøng phaùt trieån ñoäc laäp laø moät boä phaän cuûa thaàn hoïc, trieát hoïc kinh vieân
phaùt trieån maïnh.
- Caän ñaïi: trieát hoïc duy vaät phaùt trieån maïnh, ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu röïc rôõ. Moät soá nöôùc (Phaùp, Anh, Haø Lan…)
Thôøi kyø naøy tö duy trieát hoïc phaùt trieån trong heä thoáng trieát hoïc duy taân, tieâu bieåu laø heä thoáng trieát hoïc cuûa Heâghen
(1770 – 1831).
Tuy nhieân quan nieäm trieát hoïc laø khoa hoïc cuûa moïi KH vaãn toàn taïi vaø heä thoáng trieát hoïc cuûa Heâghen ñöôïc coi laø toan
tính cuoái cuøng.
- Giöõa theá kyû 19 do söï chín muøi cuûa ñieàu kieän KT-Xaõ hoäi vaø khoa hoïc, daãn tôùi söï ra ñôøi cuûa trieát hoïc MAÙC.
- Trieát hoïc Maùc: vaãn ñöôïc tieáp tuïc nghieân cöùu, giaûi quyeát vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc treân laäp tröôøng duy vaät trieät ñeå,
ñoàng thôøi nghieân cöùu nhöõng vaán
chung nhaát cuûa giôùi töï nhieân, xaõ hoäi vaø tö duy.
* Ñònh nghóa:
Sau thôøi kyø coå ñaïi
* Theá giôùi quan: laø boä quan nieäm veà theá giôùi
- Theá giôùi quan bao goàm:
Bài giảng triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng triết - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng triết 9 10 657