Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tư Tưởng Hồ Chí MINh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
----------

Bài giảng Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Chương I

NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN,
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ-XÃ HỘI, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ
TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Điều kiện lịch sử – xã hội xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
+ Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc
lập, nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành
chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động… không mở ra khả năng
cho Việt Nam cơ hội tiếp xúc và bắt nhịp với sự phát triển của thế giới. Vì
vậy, đã không phát huy được những thế mạnh của dân tộc và đất nước,
không tạo ra tiềm lực vật chất và tinh thần đủ sức bảo vệ Tổ quốc, chống lại
âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.
+ Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858) và hiệp định Patơnốt
(1884) được ký kết, xã hội Việt Nam bước sang giai đoạn mới và trở thành
xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Trong lòng xã hội thuộc địa, mâu thuẫn
mới bao trùm lên mâu thuẫn cũ, nó không thủ tiêu mâu thuẫn cũ mà là cơ sở
để duy trì mâu thuẫn cũ, làm cho xã hội Việt Nam càng thêm đen tối. Các
phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp rầm rộ, lan rộng ra cả
nước… lãnh đạo họ là các sĩ phu văn thân mang ý thức hệ phong kiến,
điều đó cho thấy sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ
lịch sử của dân tộc.
+ Đầu thế kỷ XX, bối cảnh xã hội Việt Nam đặt dân tộc chống cả
Triều lẫn Tây. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân và các phong trào yêu
nước ở thời kỳ này dù dưới ngọn cờ nào cũng đều thất bại hoặc bị dìm trong
bể máu. Xã hội Việt Nam khủng hoảng về đường lối cứu nước. Nguyễn Tất

Thành sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan và lớn lên trong phong trào
cứu nước của dân tộc, Người đã sớm tìm ra nguyên nhân thất bại của các
phong trào giải phóng dân tộc là: các phong trào giải phóng dân tộc đều
không gắn với tiến bộ xã hội. Nguyễn Ái Quốc nảy ý định ra đi tìm đường
cứu nước – con đường đưa Nguyễn Ái Quốc đến với tư tưởng Hồ Chí
Minh: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, giải phóng dân tộc phải đi theo
con đường mới. Sự xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu, đáp ứng
nhu cầu lịch sử của cách mạng Việt Nam.
b) Quê hương và gia đình
Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình Nho học, có nề nếp gia phong
mẫu mực, giữ đạo hiếu và có truyền thống hiếu học, yêu thương đùm bọc…,
Cụ Nguyễn Sinh Sắc có tư tưởng yêu nước, thương dân, cuộc đời cụ Ph...
----------
Bài giảng Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Bài giảng Tư Tưởng Hồ Chí MINh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tư Tưởng Hồ Chí MINh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài giảng Tư Tưởng Hồ Chí MINh 9 10 157