Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng vật liệu kỷ thuật

Được đăng lên bởi Nguyen Hai
Số trang: 257 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CƠ KHÍ - ĐÓNG TÀU
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

TẬP BÀI GIẢNG VẬT LIỆU KỸ THUẬT

Ths. Lª V¨n C−¬ng - Chñ biªn

VËt liÖu kü thuËt

®¹i häc hµng h¶i - n¨m 2006

Chủ biên: Lê Văn Cương
Tel: (031)3829890 Mobile: 0904.174883
E-mail: levcuong_kdt@yahoo.com.vn

Page: 1
A4 (210 x 297) mm

KHOA CƠ KHÍ - ĐÓNG TÀU
TẬP BÀI GIẢNG VẬT LIỆU KỸ THUẬT

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

môc lôc

Môc lôc
Bµi më ®Çu

3

PhÇn I.

VËt liÖu häc c¬ së

5

Ch−¬ng 1.

CÊu t¹o tinh thÓ

5

Ch−¬ng 2.

KÕt tinh tõ thÓ láng cña kim lo¹i

37

Ch−¬ng 3.

CÊu t¹o hîp kim vµ gi¶n ®å tr¹ng th¸i

59

Ch−¬ng 4.

BiÕn d¹ng dÎo vµ c¬ tÝnh cña kim lo¹i

76

PhÇn II.

NhiÖt luyÖn thÐp

96

Ch−¬ng 5.

Gi¶n ®å tr¹ng th¸i s¾t - cacbon

96

Ch−¬ng 6.

C¸c chuyÓn biÕn x¶y ra khi nung vµ lµm nguéi thÐp

106

Ch−¬ng 7.

C¸c ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn thÐp

128

Ch−¬ng 8.

Hãa bÒn bÒ mÆt thÐp

156

PhÇn III.

C¸c vËt liÖu kim lo¹i

173

Ch−¬ng 9.

Gang vµ nhiÖt luyÖn gang

173

Ch−¬ng 10.

ThÐp cacbon

186

Ch−¬ng 11.

ThÐp hîp kim

195

Ch−¬ng 12.

Hîp kim mµu

242

C©u hái «n thi

255

Tµi liÖu tham kh¶o

Chủ biên: Lê Văn Cương
Tel: (031)3829890 Mobile: 0904.174883
E-mail: levcuong_kdt@yahoo.com.vn

Page: 2
A4 (210 x 297) mm

KHOA CƠ KHÍ - ĐÓNG TÀU
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

TẬP BÀI GIẢNG VẬT LIỆU KỸ THUẬT

Bµi më ®Çu
VËt liÖu häc lµ m«n khoa häc kh¶o s¸t b¶n chÊt cña vËt liÖu, mèi quan hÖ gi÷a
cÊu tróc vµ tÝnh chÊt cña chóng, tõ ®ã ®Ò ra ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o vµ sö dông thÝch hîp.
1. Môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung m«n häc vµ c¸c m«n häc liªn quan
1.1. Môc ®Ých
- Trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ cÊu tróc, tæ chøc vµ tÝnh chÊt kim lo¹i.
- C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng nhiÖt luyÖn ¸p dông cho c¸c kim lo¹i (thÐp vµ gang).
- C¸c lo¹i vËt liÖu kim lo¹i: c«ng dông, thµnh phÇn, tÝnh chÊt vµ kÝ hiÖu.
1.2. Yªu cÇu
- HiÓu c¸c quy luËt chuyÓn biÕn c¬ b¶n cña kim lo¹i
- BiÕt chän vµ thay thÕ vËt liÖu theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau
- LËp ®−îc c¸c quy tr×nh gia c«ng nhiÖt luyÖn cho c¸c chi tiÕt ®iÓn h×nh
- HiÓu ®−îc kÝ hiÖu c¸c vËt liÖu kim lo¹i c¬ b¶n
1.3. Néi dung m«n häc
PhÇn 1: LÝ thuyÕt vÒ kim lo¹i
Ch−¬ng 1: CÊu t¹o tinh thÓ
Ch−¬ng 2: Sù kÕt tinh
Ch−¬ng 3: CÊu t¹o hîp kim vµ gi¶n ®å tr¹ng th¸i
Ch−¬ng 4: BiÕn d¹ng kim lo¹i
PhÇn 2: NhiÖt luyÖn thÐp
Ch−¬ng 5: Hîp kim s¾t - cacbon
Ch−¬ng 6: C¸c ph¶n øng x¶y ra khi nung vµ lµm nguéi thÐp
Ch−¬ng 7: NhiÖt luyÖn thÐp
Ch−¬ng 8: Hãa bÒn bÒ mÆt thÐp
PhÇn 3: C¸c vËt liÖu kim lo¹i
Ch−¬ng 9: Gang vµ nhiÖt luyÖn gang
Ch−¬ng 10: ThÐp cacbon
Ch−¬ng 11: ThÐp hîp kim
Ch−¬ng 12: Kim lo¹i vµ hîp ...
KHOA CƠ KHÍ - ĐÓNG TÀU
B MÔN CÔNG NGH VT LIU
TP BÀI GING VT LIU K THUT
Ch biên: Văn Cương
Tel: (031)3829890 Mobile: 0904.174883
E-mail: levcuong_kdt@yahoo.com.vn
Page: 1
A4 (210 x 297) mm
Ths. Lª V¨n C−¬ng - Chñ biªn
VËt liÖu kü thuËt
®¹i häc hµng h¶i - n¨m 2006
bài giảng vật liệu kỷ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng vật liệu kỷ thuật - Người đăng: Nguyen Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
257 Vietnamese
bài giảng vật liệu kỷ thuật 9 10 404