Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Xác Suất Thống Kê

Được đăng lên bởi Le Trung Duc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2457 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThS. Ñoaøn Vöông Nguyeân

Slide baøi giaûng XSTK

XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
(ðại học và Cao ñẳng)

.c
o

m

Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – Nguyễn Phú Vinh – NXB Thống kê.
2. Ngân hàng câu hỏi Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – ðHCN TP.HCM.
3. Lý thuyết Xác suất và Thống kê – ðinh Văn Gắng – NXB Giáo dục.
4. Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán – Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận – NXBTKê.
5. Xác suất – Thống kê – Lý thuyết và các bài tập – ðậu Thế Cấp – NXB Giáo dục.
6. Lý thuyết Xác suất và Thống kê – ðinh Văn Gắng – NXB Giáo dục.
7. Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – Lê Sĩ ðồng – NXB Giáo dục.
8. Xác suất và Thống kê – ðặng Hấn – NXB Giáo dục.
9. Giáo trình Xác suất và Thống kê – Phạm Xuân Kiều – NXB Giáo dục.
10. Giáo trình Lý thuyết Xác suất & Thống kê Toán–Nguyễn Cao Văn–NXB Ktế Quốc dân.

BỔ TÚC ðẠI SỐ TỔ HỢP
2. Quy tắc nhân
Giả sử một công việc nào ñó ñược chia thành k giai
ñoạn. Có n1 cách thực hiện giai ñoạn thứ 1, có n2 cách
thực hiện giai ñoạn thứ 2,..., có nk cách thực hiện giai
ñoạn thứ k. Khi ñó ta có n = n1.n2…nk cách thực hiện
toàn bộ công việc.

h

s

1. Tính chất các phép toán ∩ , ∪
a) Tính giao hoán:
A ∩ B = B ∩ A, A ∪ B = B ∪ A.
b) Tính kết hợp:
(A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C) ,

t

(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) .
c) Tính phân phối:
A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C) ,

4. Mẫu lặp, mẫu không lặp

w
.v

− Mẫu không lặp: các phần tử của mẫu chỉ có mặt một
lần (các phần tử khác nhau từng ñôi một).
− Mẫu có lặp: các phần tử của mẫu có thể lặp lại nhiều
lần trong mẫu.
− Mẫu không thứ tự: khi thay ñổi vị trí các phần tử khác
nhau của mẫu ta không nhận ñược mẫu mới.
− Mẫu có thứ tự: khi thay ñổi vị trí các phần tử khác
nhau của mẫu ta nhận ñược mẫu mới.

w

ký hiệu là

.

5. Các công thức thường dùng
5.1. Hoán vị
ðịnh nghĩa: Hoán vị của n phần tử là một nhóm có thứ
tự gồm ñủ mặt n phần tử ñã cho. Số hoán vị của n phần
tử ñược ký hiệu là Pn , Pn = n ! .
5.2. Chỉnh hợp lặp (có thứ tự)
ðịnh nghĩa: Chỉnh hợp lặp k của n phần tử (k ≤ n) là
một nhóm (bộ) có thứ tự gồm phần k tử không nhất thiết
khác nhau chọn từ n phần tử ñã cho. Số các chỉnh hợp
lặp k của n phần tử là nk.

5.4. Tổ hợp (mẫu không lặp, không có thứ tự)
ðịnh nghĩa: Tổ hợp chập k của n phần tử (k ≤ n) là
một nhóm (bộ) không phân biệt thứ tự gồm k phần tử
khác nhau chọn từ n phần tử ñã cho.

5.3. Chỉnh hợp (mẫu không lặp, có thứ tự)
ðịnh nghĩa: Chỉnh hợp chập k của n phần tử (k ≤ n) là
một nhóm (bộ) có thứ tự gồm phần k tử khác nhau chọn
từ n phần tử ñã cho. Số chỉnh hợp c...
ThS. Ñoaøn Vöông Nguyeân Slide baøi giaûng XSTK
Trang
1
XÁC SUT VÀ THNG KÊ
(ðại hc và Cao ñẳng)
Tài liu tham kho:
1. Giáo trình Xác sut – Thng kê và ng dng – Nguyn Phú Vinh – NXB Thng .
2. Ngân hàng câu hi Xác sut – Thng kê và ng dng – ðHCN TP.HCM.
3. Lý thuyết Xác sut và Thng kê – ðinh Văn Gng – NXB Giáo dc.
4. Lý thuyết Xác sut và Thng kê toán – Nguyn Thanh Sơn, Lê Khánh Lun – NXBTKê.
5. Xác sut – Thng kê – Lý thuyết và các bài tp ðậu Thế Cp – NXB Giáo dc.
6. Lý thuyết Xác sut và Thng kê – ðinh Văn Gng – NXB Giáo dc.
7. Xác sut – Thng kê và ng dng – Lê Sĩ ðng – NXB Giáo dc.
8. Xác sut và Thng kê – ðặng Hn – NXB Giáo dc.
9. Giáo trình Xác sut và Thng kê – Phm Xuân Kiu – NXB Giáo dc.
10. Giáo trình Lý thuyết Xác sut & Thng kê Toán–Nguyn Cao Văn–NXB Ktế Quc dân.
PHN I. LÝ THUYT XÁC SUT
B TÚC ðẠI S T HP
1. Tính cht các phép toán
,
a) Tính giao hoán:
A B B A
=
,
A B B A
=
.
b) Tính kết hp:
(A B) C A (B C)
=
,
(A B) C A (B C)
=
.
c) Tính phân phi:
A (B C) (A B) (A C)
=
,
A (B C) (A B) (A C)
=
.
d) Tính ñối ngu (De–Morgan):
A B A B
=
,
A B A B
=
.
2. Quy tc nhân
Gi s mt công vic nào ñó ñược chia thành k giai
ñon. Có n
1
cách thc hin giai ñon th 1, có n
2
cách
thc hin giai ñon th 2,..., có n
k
cách thc hin giai
ñon th k. Khi ñó ta có n = n
1
.n
2
…n
k
cách thc hin
toàn bng vic.
3. Quy tc cng
Gi s mt công vic có th thc hin ñược k cách
(trường hp) loi tr ln nhau: cách th nht cho m
1
kết
qu, cách th hai cho m
2
kết qu, …, cách th k cho m
k
kết qu. Khi ñó vic thc hin công vic trên cho
m = m
1
+ m
2
+ … + m
k
kết qu.
4. Mu lp, mu không lp
Mu không lp: các phn t ca mu ch mt mt
ln (các phn t khác nhau tng ñôi mt).
Mu lp: các phn t ca mu th lp li nhiu
ln trong mu.
Mu không th t: khi thay ñổi v trí các phn t khác
nhau ca mu ta không nhn ñược mu mi.
Mu th t: khi thay ñổi v trí c phn t khác
nhau ca mu ta nhn ñược mu mi.
5. Các công thc thường dùng
5.1. Hoán v
ðịnh nghĩa: Hoán v ca n phn t là mt nhóm có th
t gm ñủ mt n phn t ñã cho. S hoán v ca n phn
t ñược ký hiu là
n
P
,
n
P n!
=
.
5.2. Chnh hp lp (có th t)
ðịnh nghĩa: Chnh hp lp k ca n phn t
(k n)
mt nhóm (b) có th t gm phn k t không nht thiết
khác nhau chn t n phn t ñã cho. S các chnh hp
lp k ca n phn tn
k
.
5.3. Chnh hp (mu không lp, có th t)
ðịnh nghĩa: Chnh hp chp k ca n phn t
(k n)
mt nhóm (b) có th t gm phn k t khác nhau chn
t n phn t ñã cho. S chnh hp chp k ca n phn t
ký hiu là
k
n
A
.
k
n
n!
A n(n 1)...(n k 1)
(n k)!
= + =
.
5.4. T hp (mu không lp, không có th t)
ðịnh nghĩa: T hp chp k ca n phn t
(k n)
mt nhóm (b) không phân bit th t gm k phn t
khác nhau chn t n phn t ñã cho.
S t hp chp k ca n phn t ký hiu là
k
n
C
(
)
k
n
n!
C
k! n k !
=
. Quy ước: 0! = 1.
Tính cht:
k n k
n n
C C
=
;
k k 1 k
n n 1 n 1
C C C
= +
.
----------------------------------------------
Bài Giảng Xác Suất Thống Kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Xác Suất Thống Kê - Người đăng: Le Trung Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài Giảng Xác Suất Thống Kê 9 10 820