Ktl-icon-tai-lieu

BÀI KIỂM TRA CON LẮC ĐƠN

Được đăng lên bởi khanhthanhhoa07091993
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI KIỂM TRA
CON LẮC ĐƠN- TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Câu 1: Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào
A. khối lượng quả nặng.
B. vĩ độ địa lí.
C. gia tốc trọng trường.
D. chiều dài
dây treo.
Câu 2: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà với các phương trình x 1 = 5cos10t
 /3
(cm) và
x2= 5cos(10t +
) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là
 /6
 /6
A. x = 5cos(10t +
) (cm).
B. x = 5
cos(10t +
) (cm).
3
C. x = 5

cos(10t +

 /4

) (cm).

D. x = 5cos(10t +

 /2

) (cm).

3
Câu 3 : Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số dao động riêng.
B. với tần số nhỏ hơn tần số dao
động riêng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
D. mà không chịu ngoại lực tác
dụng.
Câu 4 : Một con lắc đơn có chiều dài 0,3m được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích
động mỗi khi bánh xe của toa gặp chổ nối của các đoạn ray. Biết khoảng cách giữa hai mối nối
ray là 12,5 m và gia tốc trọng trường là 9,8 m/s 2. Biên độ của con lắc đơn này lớn nhất khi đoàn
tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ xấp xĩ
A. 41 km/h.
B. 60 km/h.
C. 11,5 km/h.
D. 12,5
km/h.
Câu 5: Một con lắc đơn dao động nhỏ điều hòa với biên độ góc α0 (tính bằng rad). Chiều dài dây
treo là ℓ, gia tốc trọng trường là g. Gọi v là vận tốc của con lắc tại li độ góc α. Chọn biểu thức
đúng:
 02   2 

A.
    gl v
2
0

2

l 2
v
g

 02   2 

B.

g 2
v
l

 02   2 

C.

1 2
v
gl

D.

2

Câu 6: Con lắc đơn có vật nặng khối lượng m = 200g, dây có chiều dài 0,25m treo tại nơi có gia
 0  900
tốc g = 10m/s2, bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB 1 góc
rồi thả không
vận tốc đầu. Động năng của con lắc khi góc lệch dây treo là 600 bằng:
A. 0,5 J
B. 0,25 J
C. 0,125J
D.
0,005J
Câu 7 : Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương với các phương trình:
x1=A1cos(t+ 1) và x2 = A2cos(t + 2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi
 /2
 /4
A. 2 – 1 = (2k + 1) . B. 2 – 1 = (2k + 1)
.
C. 2 – 1 = 2k. D. 2 – 1 =
.

Câu 8 : Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T =2s, biên độ A= 3cm. Tìm tốc độ trung
bình khi con lắc đi từ vị trí động năng cực đại đến vị trí động năng bằng 3 lần thế năng (chỉ xét con
lắc đi trong thời gian ngắn nhất)
A. 6cm/s
B. 16cm/s
C. 12cm/s
D.
9cm/s
Câu 9 : Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T. Động năng của con lắc biến thiên tuần
hoàn theo thời gian với chu kì là
A. T.
B. T/2.
C. 2T.
D. T/4.
Câu 10 : Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời ha...
BÀI KIỂM TRA
CON LẮC ĐƠN- TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Câu 1: Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào
A. khối lượng quả nặng. B. vĩ độ địa lí. C. gia tốc trọng trường. D. chiều dài
dây treo.
Câu 2: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà với các phương trình x
1
= 5cos10t
(cm) và x
2
= 5cos(10t +
/ 3
) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là
A. x = 5cos(10t +
/ 6
) (cm). B. x = 5 cos(10t +
/ 6
) (cm).
C. x = 5 cos(10t +
/ 4
) (cm). D. x = 5cos(10t +
/ 2
) (cm).
Câu 3 : Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số dao động riêng. B. với tần s nhỏ hơn tần số dao
động riêng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. D. không chịu ngoại lực tác
dụng.
Câu 4 : Một con lắc đơn chiều dài 0,3m được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích
động mỗi khi bánh xe của toa gặp chổ nối của các đoạn ray. Biết khoảng cách giữa hai mối nối
ray 12,5 mgia tốc trọng trường là 9,8 m/s
2
. Biên đ của con lắc đơn này lớn nhất khi đoàn
tàu chuyển động thẳng đều với tốc độ xấp xĩ
A. 41 km/h. B. 60 km/h. C. 11,5 km/h. D. 12,5
km/h.
Câu 5: Một con lắc đơn dao động nhỏ điều hòa với biên độ góc α
0
(tính bằng rad). Chiều dài dây
treo ℓ, gia tốc trọng trường g. Gọi v vận tốc của con lắc tại li độ góc α. Chọn biểu thức
đúng:
A.
2 2 2
0
v
g
l
B.
2 2 2
0
g
v
l
C.
2 2 2
0
1
v
g
l
D.
2 2 2
0
g v
l
Câu 6: Con lắc đơn có vật nặng khối lượng m = 200g, dây có chiều dài 0,25m treo tại nơi có gia
tốc g = 10m/s
2
, bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB 1 góc
0
0
90
rồi thả không
vận tốc đầu. Động năng của con lắc khi góc lệch dây treo là 60
0
bằng:
A. 0,5 J B. 0,25 J C. 0,125J D.
0,005J
Câu 7 : Một vật tham gia đồng thời hai dao động điu hoà cùng phương với các phương trình:
x
1
=A
1
cos(t+
1
) và x
2
= A
2
cos(t +
2
). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi
A.
2
1
= (2k + 1) . B.
2
1
= (2k + 1)
/ 2
. C.
2
1
= 2k.D.
2
1
=
/ 4
.
3
3
BÀI KIỂM TRA CON LẮC ĐƠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI KIỂM TRA CON LẮC ĐƠN - Người đăng: khanhthanhhoa07091993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI KIỂM TRA CON LẮC ĐƠN 9 10 175