Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP 2 (Problem Set 2)

Được đăng lên bởi chienthan256buoi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3276 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI TẬP 2 (Problem Set 2)
HỒI QUY ĐƠN BIẾN
Hạn nộp: Lớp trưởng tập trung bài các bạn, sắp xếp bài theo thứ tự A, B, C… trong danh
sách lớp và nộp một lần cho cô theo đúng quy định.
Lưu ý: Trễ hạn nộp không nhận bài.

A. Phần lý thuyết
I.

CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1. Ước lượng LS cho kết quả:

^

y = β + βˆ ⋅ x ;
1

2

∑
βˆ 2 = n

( x n − x )( y n − y )

∑

n

( xn − x ) 2

.

a. Hãy chỉ ra rằng, điểm ( x , y ) nằm trên đường hồi quy
b. Giả sử

^

β 2 > 0 . Hãy dùng đồ thị, chứng minh rằng, nếu

x n tăng so với trung bình mẫu x , thì

−

y n cũng tăng so với trung bình mẫu y .

Câu 2. Hãy chỉ ra rằng, phương pháp ước lượng LS là nhằm làm cực đại độ phù hợp R 2 .
ˆ =β . Hãy nói rõ giả thiết nào cần phải sử
ˆ là ước lượng không chệch, nếu Eβ
Câu 3. Chúng ta gọi β
ˆ , là ước lượng không chệch.
dụng để chứng minh ước lượng LS, β
ˆ là trung bình (kỳ vọng) của bình phương sai số ước lượng. Và nói
Câu 4. Tại sao có thể nói Varβ
ˆ lớn hay nhỏ thì là tốt? Nêu giả thuyết cơ bản nào em cần dung để chứng minh
rõ xem Varβ
2
ˆ =σ
Varβ
S XX

Câu 5. Tại sao sai số chuẩn (standard error)

^

se(β ) tăng, thì khoảng tin cậy 90% (90% confidence

interval) cũng tăng? Điều đó là tốt hơn hay tồi hơn, nếu

^

se( β ) giảm.

Câu 6. Giả sử ta cần kiểm định giả thuyết H 0 : β = b .vs. H 1 : β ≠ b . Chúng ta bác bỏ giả thuyết đó,

^

| t0 |=

( RH 0 ), nếu

β−b
^

se(β )

^

≥ t λ ( N − 2)

, và chúng ta sẽ không bác bỏ ( DNRH 0 ), nếu

2

β−b
^

se(β )

≤ tλ (N − 2) . Nếu
2

chúng ta tăng mức độ có ý nghĩa λ từ 5% lên 10%, thì sẽ làm khả năng bác bỏ giả thuyết giả thuyết
H 0 : β = b tăng lên hay giảm đi?
II.

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (có giải thích)

Câu 1. Hãy xét các mệnh đề sau:
(i)

(ii)

^

y n = y n + en
−

−

^

( y n − y ) = y n − y + en .
(a)

Mệnh đề (ii) suy ra từ mệnh đề (i)



(b)

Mệnh đề (i) suy ra từ mệnh đề (ii)



(c)

Hai mệnh đề này không liên quan gì tới nhau



(d)

Hai mệnh đề này là tương đương nhau



Câu 2. Mô hình hồi quy đơn có dạng: y n = α + βxn + ε n ,

n = 1,2,3..., N . Ước lượng LS:

yˆ n = α + βˆxn

và sai số ước lượng: e n = y n − yˆ n . Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào là đúng?
a.

∑e

b.

∑e

c.

∑ε

d.

∑ε

n

n

n

n

=0

n

n

n

n

xn = 0
=0
xn = 0

Câu 3. Với giả thuyết ở câu 2. Xét các mệnh đề sau:
(i) Việc giải:

ˆ)
ˆ,β
∂S (α
= 0 dẫn đến cái điều là
ˆ
∂α

(ii) Điều kiện

∑e

n

∑e

n

^

=0.

= 0 bao hàm cái điều là đường hồi quy đi quan điểm trung bình: ( x , y ) .

(a)

Chỉ có mệnh đề (i) là đúng



(b)

Chỉ có mện...
BÀI TẬP 2 (Problem Set 2)
HỒI QUY ĐƠN BIẾN
Hạn nộp: Lớp trưởng tập trung bài các bạn, sắp xếp bài theo thứ tự A, B, C… trong danh
sách lớp và nộp một lần cho cô theo đúng quy định.
Lưu ý: Trễ hạn nộp không nhận bài.
A. Phần lý thuyết
I. CÁC CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. Ước lượng LS cho kết quả:
xy
+=
2
^
1
ˆ
ββ
;
=
n
n
n
nn
xx
yyxx
2
2
)(
))((
ˆ
β
.
a. Hãy chỉ ra rằng, điểm
),( yx
nằm trên đường hồi quy
b. Giả sử
0
^
2
>
β
. Hãy dùng đồ thị, chứng minh rằng, nếu
n
x
tăng so với trung bình mẫu
x
, thì
n
y
cũng tăng so với trung bình mẫu
y
.
Câu 2. Hãy chỉ ra rằng, phương pháp ước lượng LS là nhằm làm cực đại độ phù hợp
2
R
.
Câu 3. Chúng ta gọi
β
ˆ
ước lượng không chệch, nếu
. Hãy nói rõ giả thiết nào cần phải sử
dụng để chứng minh ước lượng LS,
β
ˆ
, là ước lượng không chệch.
Câu 4. Tại sao có thể nói
β
ˆ
Var
là trung bình (kỳ vọng) của bình phương sai số ước lượng. Và nói
rõ xem
β
ˆ
Var
lớn hay nhỏ thì là tốt? Nêu giả thuyết cơ bản nào em cần dung để chứng minh
XX
S
Var
2
ˆ
σ
β
=
Câu 5. Tại sao sai số chuẩn (standard error)
)(
^
β
se
tăng, thì khoảng tin cậy 90% (90% confidence
interval) cũng tăng? Điều đó là tốt hơn hay tồi hơn, nếu
)(
^
β
se
giảm.
BÀI TẬP 2 (Problem Set 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP 2 (Problem Set 2) - Người đăng: chienthan256buoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BÀI TẬP 2 (Problem Set 2) 9 10 141