Ktl-icon-tai-lieu

bài tập con lắc đơn

Được đăng lên bởi yenbu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ CHU KÌ CỦA CON LẮC THEO NHIỆT ĐỘ,
ĐỘ CAO, ĐIỆN TRƯỜNG
Bài 1.3 : Người ta đưa một con lắc từ mặt đất lên độ cao h = 10km. Phải giảm độ dài
của nó đi bao nhiêu để chu kì dao động của nó không thay đổi. Cho bán kính trái đất
R = 6400km và bỏ qua sự ảnh hưởng của nhiệt độ.
Đ/s: Giảm 0,3% chiều dài ban đầu của con lắc.
Bài 2.3: Một con lắc Phu cô treo ở thánh Ixac( XanhPêtecbua) là một conlắc đơn có
chiều dài 98m. Gia tốc rơi tự do ở XanhPêtecbua là 9,819m/s2.
a) Tính chu kì dao động của con lắc đó.
b) Nếu treo con lắc đó ở Hà Nội, chu kì của nó sẽ là bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự do
tại Hà Nội là 9,793m/s2 và bỏ qua ảnh hưởng của nhiệt độ.
c) Nếu muốn con lắc đó khi treo ở Hà Nội mà vẫn dao động với chu kì như ở
XanhPêtecbua thì phải thay đổi độ dài của nó như thế naò?
Đ/s: a) T1 = 19,84s; b) T2 = 19,87s;
c) Giảm một lượng

.

Bài 3.3: Con lắc đơn dao động bé ở mặt đất có nhiệt độ 300 C. Đưa lên độ cao h =
0,64km chu kì dao động bé vẫn không thay đổi. Biết hệ số nở dài của dây treo
là
. Hãy tính nhiệt độ ở độ cao này. Cho bán kính trái đất R = 6400km.
Đ/s: 200 C.
Bài 4.3: Con lắc toán học dài 1m ở 200 C dao động nhỏ ở nơi g =

(SI).

a) Tính chu kì dao động.
b) Tăng nhiệt độ lên 400 C, chu kì của con lắc tăng hay giảm bao nhiêu? Biết hệ số nở
dài của dây treo con lắc là
.
Đ/s: a) 2s; b) Tăng 4.10-4s.
Bài 5.3: Một con lắc đồng có chu kì dao động T1 = 1s tại nơi có gia tốc trọng trường
g=
(m/s2), nhiệt độ t1 = 200 C.
a) Tìm chiều dài dây treo con lắc ở 200 C.
b) Tính chu kì dao động của con lắc tại nơi đó ở nhiệt độ 300 C. Cho hệ số nở dài của
dây treo con lắc là
.

Đ/s: a) l1 = 0,25m = 25cm; b) T2 = 1,0002s.
Bài 6.3: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 170C. Đưa đồng
hồ lên đỉnh núi cao h = 640 m thì đồng hồ vẫn chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài dây
treo con lắc α = 4.10-5K-1, bán kính Trái đất là 6400km. Tính nhiệt độ trên núi?
Bài 7.3: Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l = 1m và quả cầu nhỏ có
khối lượng m = 100g, được treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2.
1. Tính chu kì dao động nhỏ ccủa quả cầu.
2. Cho quả cầu mang điện q = 2,5.10-4C và tạo ra điện trường đều có cường độ điện
trường E = 1000V/m. Hãy xác định phương của dây treo con lắc khi cân bằng và chu
kì của con lắc trong các trường hợp:
a) Véc tơ

hướng thẳng đứng xuống dưới.

b) Véc tơ

có phương nằm ngang.

Đ/s: 1) T0 = 2s; 2a) T1 = 1,8s; 2b) T2 = 1,97s.
Bài 8.3: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng 10g được treo bằng một
sợi dây dài ...
BÀI TẬP VỀ CHU KÌ CỦA CON LẮC THEO NHIỆT ĐỘ,
ĐỘ CAO, ĐIỆN TRƯỜNG
Bài 1.3 : Người ta đưa một con lắc từ mặt đất lên độ cao h = 10km. Phải giảm độ dài
của nó đi bao nhiêu để chu kì dao động của nó không thay đổi. Cho bán kính trái đất
R = 6400km và bỏ qua sự ảnh hưởng của nhiệt độ.
Đ/s: Giảm 0,3% chiều dài ban đầu của con lắc.
Bài 2.3: Một con lắc Phu cô treo ở thánh Ixac( XanhPêtecbua) là một conlắc đơn có
chiều dài 98m. Gia tốc rơi tự do ở XanhPêtecbua là 9,819m/s2.
a) Tính chu kì dao động của con lắc đó.
b) Nếu treo con lắc đó ở Hà Nội, chu kì của nó sẽ là bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự do
tại Hà Nội là 9,793m/s2 và bỏ qua ảnh hưởng của nhiệt độ.
c) Nếu muốn con lắc đó khi treo ở Hà Nội mà vẫn dao động với chu kì như ở
XanhPêtecbua thì phải thay đổi độ dài của nó như thế naò?
Đ/s: a) T1 = 19,84s; b) T2 = 19,87s;
c) Giảm một lượng .
Bài 3.3: Con lắc đơn dao động bé ở mặt đất có nhiệt độ 30
0
C. Đưa lên độ cao h =
0,64km chu kì dao động bé vẫn không thay đổi. Biết hệ số nở dài của dây treo
. Hãy tính nhiệt độ ở độ cao này. Cho bán kính trái đất R = 6400km.
Đ/s: 20
0
C.
Bài 4.3: Con lắc toán học dài 1m ở 20
0
C dao động nhỏ ở nơi g = (SI).
a) Tính chu kì dao động.
b) Tăng nhiệt độ lên 40
0
C, chu kì của con lắc tăng hay giảm bao nhiêu? Biết hệ số nở
dài của dây treo con lắc là .
Đ/s: a) 2s; b) Tăng 4.10-4s.
Bài 5.3: Một con lắc đồng có chu kì dao động T1 = 1s tại nơi có gia tốc trọng trường
g = (m/s2), nhiệt độ t1 = 20
0
C.
a) Tìm chiều dài dây treo con lắc ở 20
0
C.
b) Tính chu kì dao động của con lắc tại nơi đó ở nhiệt độ 30
0
C. Cho hệ số nở dài của
dây treo con lắc là .
bài tập con lắc đơn - Trang 2
bài tập con lắc đơn - Người đăng: yenbu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập con lắc đơn 9 10 838