Ktl-icon-tai-lieu

bài tập đại cương kim loại 02

Được đăng lên bởi Bá Bích Bụng Bự
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
1/ Câu nào đúng trong các câu sau?
Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra:
a Sự khử ở cực âm b
Sự oxi hoá ở cực âm và khử ở cực dương
c Sự oxi hoá ở cực dương d
Sự khử ở cực âm và sự oxi hoá ở cực dương
2+
2/ Cation R có cấu hình e ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R có cấu hình e là
a 1s2 2s2 2p6 3s1
b
1s2 2s2 2p6 3s2 c
1s2 2s2 2p4
d không xác định được
3/ Anion R- có cấu hình e ngoài cùng 3p6. Nguyên tử R có cấu hình e là
a 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 b
1s2 2s22p6 3s2 3p5 c
không xác định được
2
2
6
2
4
d 1s 2s 2p 3s 3p
4/ Các tính chất vật lý của kim loại: tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, có ánh kim là do:
a Các e tự do b
Cấu tạo mạng tinh thể
c
Các e độc thân
d Các ion dương kim loại
5/ Ngâm một lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng là kẽm thay đổi như
thế nào?
a Giảm 0,1 gam
b
Tăng 0,2 gam c
Tăng 0,1 gam d
Không thay đổi
6/ Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO 3 0,1M. Khi phản ứng kết thúc khối lượng lá kẽm tăng hay
giảm bao nhiêu gam?
a Giảm 0,775 gam b
Tăng 1,51 gam c
Giảm 1,51 gam
d
Tăng 0,775 gam
7/ Điện phân nóng chảy một muối của kim loại M với cường độ dòng điện là 10A. thời gian điện phân là 80 phút
25 giây, thu được 0,25 mol kim loại ở catod. Số oxi hoá của kim loại trong muối là:
a +2
b
+3
c
+1
d
Không xác định được
8/ Trong các chất sau: Mg; Al; hợp kim Al - Ag; Al - Cu; chất nào khi tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng giải
phóng bọt khí H2 nhiều nhất?
a Mg
b
Hợp kim Al - Ag
c
Hợp kim Al - Cu
d Al
9/ Có các kim loại: Mg, Cu, Sn, Ni. Kim loại nào có thể dùng bảo vệ vỏ tàu biển?
a Cu
b
Sn
c
Ni
d
Mg
10/ Kim loại nào sau đây nhẹ nhất trong tất cả các kim loại:
a Li
b
Kali
c
Natri
d
Cesi
11/ Những kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau là do:
a Có mật độ các e tự do khác nhau
b
Mật độ ion dương khác nhau
c Kiểu mạng tinh thể không giống nhau d
Có tỉ khối khác nhau
12/ Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại?
a H2O
b
N2 c
O2 d
CO2
13/ Trong những câu sau câu nào không đúng?
a Khi tạo thành liên kết công hoá trị mật độ electron tự do trong hợp kim giảm
b
Tính dẫn điện dẫn nhiệt của các hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng.
c Hợp kim thường có độ cứng và dòn hơn các kim laọi tạo ra chúng.
d Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn so với các kim loại tạo ra chúng
14/ Kim loại nào cứng nhất trong tất cả các kim loại:
a Đồng b
Crom
c
Sắt d
Vonfram
15/ Điện phân 200ml dung dịch AgNO3 0,4M với điện cực trơ, trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là...
ĐI CƯƠNG KIM LOI
1/ Câu nào đúng trong các câu sau?
Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra:
a Sự khử ở cực âm b Sự oxi hoá ở cực âm và khử ở cực dương
c Sự oxi hoá ở cực dương d Sự khử ở cực âm và sự oxi hoá ở cực dương
2/ Cation R
2+
có cấu hình e ngoài cùng là 2p
6
. Nguyên tử R có cấu hình e là
a 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
b 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
c 1s
2
2s
2
2p
4
d không xác định được
3/ Anion R
-
có cấu hình e ngoài cùng 3p
6
. Nguyên tử R có cấu hình e là
a 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
b 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
c không xác định được
d 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
4/ Các tính chất vật lý của kim loại: tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, có ánh kim là do:
a Các e tự do b Cấu tạo mạng tinh thể c Các e độc thân d Các ion dương kim loại
5/ Ngâm một kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO
4
. Phản ứng xong thấy khối lượng kẽm thay đổi như
thế nào?
a Giảm 0,1 gam b Tăng 0,2 gam c Tăng 0,1 gam d Không thay đổi
6/ Ngâm một kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO
3
0,1M. Khi phản ứng kết thúc khối lượng kẽm tăng hay
giảm bao nhiêu gam?
a Giảm 0,775 gam b Tăng 1,51 gamc Giảm 1,51 gam d Tăng 0,775 gam
7/ Điện phân nóng chảy một muối của kim loại M với cường độ dòng điện 10A. thời gian điện phân80 phút
25 giây, thu được 0,25 mol kim loại ở catod. Số oxi hoá của kim loại trong muối là:
a +2 b +3 c +1 d Không xác định được
8/ Trong các chất sau: Mg; Al; hợp kim Al - Ag; Al - Cu; chất nào khi tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng giải
phóng bọt khí H
2
nhiều nhất?
a Mg b Hợp kim Al - Ag c Hợp kim Al - Cu d Al
9/ Có các kim loại: Mg, Cu, Sn, Ni. Kim loại nào có thể dùng bảo vệ vỏ tàu biển?
a Cu b Sn c Ni d Mg
10/ Kim loại nào sau đây nhẹ nhất trong tất cả các kim loại:
a Li b Kali c Natri d Cesi
11/ Những kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau là do:
a Có mật độ các e tự do khác nhau b Mật độ ion dương khác nhau
c Kiểu mạng tinh thể không giống nhau d Có tỉ khối khác nhau
12/ Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại?
a H
2
O b N
2
c O
2
d CO
2
13/ Trong những câu sau câu nào không đúng?
a Khi tạo thành liên kết công hoá trị mật độ electron tự do trong hợp kim giảm
b Tính dẫn điện dẫn nhiệt của các hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng.
c Hợp kim thường có độ cứng và dòn hơn các kim laọi tạo ra chúng.
d Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn so với các kim loại tạo ra chúng
14/ Kim loại nào cứng nhất trong tất cả các kim loại:
a Đồng b Crom c Sắt d Vonfram
15/ Điện phân 200ml dung dịch AgNO
3
0,4M với điện cực trơ, trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402
A. Khối lượng Ag thu được sau điện phân là:
a 6,48 gam b 4,32 gam c 3,24 gam d 8,64 gam
16/ Hoà tan 58 gam muối CuSO
4
. 5H
2
O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO
4
. Cho dần bột sắt vào 50ml dung
dịch trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Khối lượng sắy đã phản ứng là bao nhiêu gam?
a 2,5984 gam b 1,9488 gam c 0,6496 gam d 1,2992 gam
17/ Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại?
a Đồng b Bạc c Nhôm d Vàng
18/ Hoà tan 6 gam hợp kim Cu-Ag trong dung dịch HNO
3
tạo ra được 14,68 gam hỗn hợp muối Cu(NO
3
)
2
AgNO
3
. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim là bao nhiêu?
a 36% Cu và 64% Ag b 64% Cu và 36% Ag c 50% Cu và 50% Agd 60% Cu và 40% Ag
19/ Mạng tinh thể kim loại ,gồm có:
a ion kim loại và các e độc thân b Nguyên tử, ion kim loại và các e tự do
c Nguyên tử, ion kim loại và các e độc thân d nguyên tử kim loại và các e độc thân
20/ Ngâm mộtniken trong dung dịch loãng của các muối sau: (1) MgCl
2
; (2) NaCl; (3) Cu(NO
3
)
2
; (4) AlCl
3
; (5)
ZnCl
2
; (6) Pb(NO
3
)
2
. Niken sẽ khử được các muối trong dãy nào sau đây?
a 1, 5, 6 b 3, 5, 6 c 3, 6 d 4, 3, 5
21/ Ngâm một kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO
3
nồng độ 0,1M. Khi phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu
gam Ag?
a 1,62 gam b 0,54 gam c 1,08 gam d 2,16 gam
22/ Kim loại nào mềm nhất trong tất cả các kim loại:
bài tập đại cương kim loại 02 - Trang 2
bài tập đại cương kim loại 02 - Người đăng: Bá Bích Bụng Bự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập đại cương kim loại 02 9 10 318