Ktl-icon-tai-lieu

bài tập điện li

Được đăng lên bởi Cuộn Len Tròn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI
I. Phần tự luận
Câu 1: Dung dịch muối, axít, bazơ là những chất điện li vì:
A. Chúng có khả năng phân li thành hiđrat trong dung dịch.
B. Các ion hợp phần có tính dẫn diện.
C. Có sự di chuyển của electron. tạo thành dòng electron dẫn điện.
D. Dung dịch của chúng dẫn điện.
Câu 2: Câu nào dưới đây giải thích đường Sacarozơ là chất không điện li ?
1 . Dung dịch đường không dẫn điện.
2. Phân tử đường không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch.
3. Trong dung dịch đường không có dòng electron dẫn điện.
A. (1)

B. (1) & (3)

C. (1) & (2)

D. (2)

Câu 3: Chọn câu nhận định không đúng trong số các câu sau:
A. Muối ăn là chất điện li.

B. Rượu etylic là chất không điện li.

C. Canxi hiđroxit là chất không điện li.

D. Axit axetic là chất điện li.

Câu 4: Chọn dung dịch điện li:
A. Rượu

B. Glucozơ

C. Nước cất

D. Axit axetic

Câu 5: Chọn hợp chất không phải là chất dẫn điện trong dung dịch các chất sau:
A. CH3OH

B. CaSO4

C. HCOOH

D. Ba(OH)2

Câu 6: Chất điện li yếu là:
A. HNO3

B. H2CO3

C. KI

D. AgNO3

Câu 7: Câu nào đúng trong các câu kết luận sau:
A. Mọi axit đều là chất điện li.

B. Mọi axit đều là chất điện li mạnh.

C. Mọi axit mạnh đều là chất điện li mạnh

D. Mọi chất điện li mạnh đều là axit.

Câu 8: Hãy tìm những nguyên nhân chủ yếu của sự phân li chất thành ion.
1. Sự hiđrat hoá các ion có trong dung dịch (dung môi nước).
2. Lực liên kết giữa các hợp phần yếu.
3. Sự sonvat hoá các ion có trong dung dịch (dung môi phân cực không phải là nước).
1

A. Chỉ có câu (3)

B. Chỉ có câu (1)

C. (1) và (2)

D. (1) và (3)

Câu 9: Ion kali hiđrat K+.nH2O được hình thành khi:
A. Hoà tan muối KCl vào nước.

B. Cô cạn dung dịch KCl.

C. Hòa tan muối KCl vào nước có pha axit vô cơ loãng.

D. Cô cạn dung dịch KOH.

Câu 10: Chọn định nghĩa đúng và đầy đủ nhất về sự điện li:
A. Sự phân li thành ion dương và ion âm của phân tử chất điện li dưới tác dụng của dòng điện một chiều.
B. Sự phân li thành ion dương và ion âm của phân tử chất điện li dưới tác dụng của các phân tử phân cực của
dung môi.
C. Sự bẻ gãy liên kết của các ion hợp phần trong phân tử chất điện li.
D. Sự tương tác giữa các phân tử chất tan và các phân tử dung môi.
Câu 11: Trong dãy các chất dưới đây, dãy nào mà tất cả các chất đều là chất điện li mạnh?
A. KCl, Ba(OH)2 , Al(NO3)3.

B. CH3COOH, Ca(OH)2, AlCl3.

C. CaCO3 , MgSO4 , Mg(OH)2 , H2CO3

D. NaCl, AgNO3 , H2SO3 , CaCl2.

Câu 12: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3 M với những thể tích bằng nhau thu...
ÔN TẬP CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI
I. Phần tự luận
Câu 1: Dung dịch muối, axít, bazơ là những chất điện li vì:
A. Chúng có khả năng phân li thành hiđrat trong dung dịch.
B. Các ion hợp phần có tính dẫn diện.
C. Có sự di chuyển của electron. tạo thành dòng electron dẫn điện.
D. Dung dịch của chúng dẫn điện.
Câu 2: Câu nào dưới đây giải thích đường Sacarozơ là chất không điện li ?
1 . Dung dịch đường không dẫn điện.
2. Phân tử đường không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch.
3. Trong dung dịch đường không có dòng electron dẫn điện.
A. (1) B. (1) & (3) C. (1) & (2) D. (2)
Câu 3: Chọn câu nhận định không đúng trong số các câu sau:
A. Muối ăn là chất điện li. B. Rượu etylic là chất không điện li.
C. Canxi hiđroxit là chất không điện li. D. Axit axetic là chất điện li.
Câu 4: Chọn dung dịch điện li:
A. Rượu B. Glucozơ C. Nước cất D. Axit axetic
Câu 5: Chọn hợp chất không phải là chất dẫn điện trong dung dịch các chất sau:
A. CH
3
OH B. CaSO
4
C. HCOOH D. Ba(OH)
2
Câu 6: Chất điện li yếu là:
A. HNO
3
B. H
2
CO
3
C. KI D. AgNO
3
Câu 7: Câu nào đúng trong các câu kết luận sau:
A. Mọi axit đều là chất điện li. B. Mọi axit đều là chất điện li mạnh.
C. Mọi axit mạnh đều là chất điện li mạnh D. Mọi chất điện li mạnh đều là axit.
Câu 8: Hãy tìm những nguyên nhân chủ yếu của sự phân li chất thành ion.
1. Sự hiđrat hoá các ion có trong dung dịch (dung môi nước).
2. Lực liên kết giữa các hợp phần yếu.
3. Sự sonvat hoá các ion có trong dung dịch (dung môi phân cực không phải là nước).
1
bài tập điện li - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập điện li - Người đăng: Cuộn Len Tròn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập điện li 9 10 969