Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đọc

Được đăng lên bởi Hoàng Huy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑOÏC :
Baø thoåi xoâi
Tröa, beù veà nhaø. Nhaø chaû coù ai. Beù goïi:
- Baø ôi !
Baø traû lôøi:
- Beù veà roài aø ?
Beù ngöûi coù muøi xoâi.
Baø luùi huùi thoåi xoâi. Beù beâ gheá ñeå baø ngoài, ñôõ meät
Noái :
1/ Ñieàn vaàn
ui hay öi vaøo choã chaám:
g………….quaø n…..……ñoài
boù c………… caùi t………..
ai hay oi vaøo choã chaám :
b………vôû gaø ch………….
chuù n………. s……………..giaø
Bài tập đọc - Trang 2
Bài tập đọc - Người đăng: Hoàng Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập đọc 9 10 45