Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập excel

Được đăng lên bởi Văn Mít Trần
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Loai KH
A
B
C

BANG GIA QUANG CAO
Gia 1
Gia 2
10000
30000
14000
38000
16000
50000

Gia 3
50000
50000
66000

BANG KE KHAI THU TIEN QUANG CAO TRUYEN HINH
Thang 07/2000
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ho Ten
Tran Thanh Phong
Le Nhu Khoa
Nguyen Thi Kim Dung
Tran Tuan Dung
Hoang Thuc Phuong
Nguyen Bach Chin
Bui Hong Chau
Bui Thi Hang
Huynh Tuan Nga
Le Thuc Thuy
Dinh Hoang Hoa
Le Thi Chau
Huynh Tuan Chin
Dinh Bach Binh
Pham Tuan Chin
Huynh Thien Quoc
Hoang Thien Thang
Nguyen Bach Chin
Bui Hong Chau
Bui Thi Hang
Huynh Tuan Nga
Dinh Nhu Dung
Pham Tuan Nga
Huynh Trung Thu
Nguyen Nhu Nga
Bui Hong Thanh
Bui Thi Phuong
Le Chau Nhu Thuy
Phan Thien Hang
Hoang Thu Hung

Loai KH
A
B
C
B
C
C
B
B
A
A
A
C
C
B
C
A
A
C
B
C
B
C
A
A
C
B
A
B
B
B

Ngay
7/2/2000
7/3/2000
7/4/2000
7/3/2000
7/4/2000
7/5/2000
7/7/2000
7/7/2000
7/8/2000
7/8/2000
7/9/2000
7/10/2000
7/12/2000
7/15/2000
7/15/2000
7/16/2000
7/16/2000
7/17/2000
7/18/2000
7/19/2000
7/20/2000
7/20/2000
7/20/2000
7/21/2000
7/22/2000
7/23/2000
7/23/2000
7/28/2000
7/28/2000
7/30/2000

Loai Gio
01
02
03
01
02
02
01
01
02
03
01
02
02
03
01
02
03
03
02
01
01
01
02
03
03
02
01
01
01
02

Thoi Luong (s)
35
55
25
60
50
45
30
15
40
35
20
15
60
35
25
20
15
10
20
30
25
15
20
30
15
20
25
40
60
15

Thu
BẢY
SÁU
TƯ
TƯ
CHỦ NHẬT
BA
HAI
CHỦ NHẬT
NĂM
BẢY
SÁU
CHỦ NHẬT
TƯ
BẢY
TƯ
SÁU
CHỦ NHẬT
BA
SÁU
HAI
TƯ
CHỦ NHẬT
SÁU
HAI
CHỦ NHẬT
SÁU
TƯ
NĂM
TƯ
CHỦ NHẬT

1. Thu = Döïa vaøo Ngay haõy cho bieát thöù trong tuaàn.
(Söû duïng haøm CHOOSE vaø WEEKDAY)
2. Döïa vaøo Loai KH, Loai Gio vaø BANG GIA QUANG CAO. Haõy tính coät Don Gia
Bieát raèng:
Neáu Loai Gio laø 01 öùng vôùi Giaù 1, 02 öùng vôùi Giaù 2, 03 öùng vôùi Giaù 3

1. Thu = Döïa vaøo Ngay haõy cho bieát thöù trong tuaàn.
(Söû duïng haøm CHOOSE vaø WEEKDAY)
2. Döïa vaøo Loai KH, Loai Gio vaø BANG GIA QUANG CAO. Haõy tính coät Don Gia
Bieát raèng:
Neáu Loai Gio laø 01 öùng vôùi Giaù 1, 02 öùng vôùi Giaù 2, 03 öùng vôùi Giaù 3
3. Thanh Tien = Thoi Luong * Don Gia

10/25/2014

7 

O TRUYEN HINH

Don Gia

Tong Cong

nh coät Don Gia

3

Thanh Tien

nh coät Don Gia

3

2
BANG THANH TOAN TIEN GIANG DAY
NAM 2002-2003
MA
CB
GV03
GC02
KT01
KT07
GV02
GC01
GC08
TG04
KT06
GC03
KT02
GV01
GC05
GC07
KT04
GC06
GV04
GV06
TG01
TG03
KT05
GV05
TG02
GC04
KT03

Bang 1
MACB
GV
GC
TG
KT

HO TEN
GIO
CAN BO GIANG DAY
CHUAN
Le Thi Ngo
280
Tran Thi Suu
260
Nguyen Van Ti
110
Tran Van Mau
110
Nguyen Van Mung
280
Nguyen Van An
260
Nguyen Keo Kiet
260
Tran Van Thin
220
Le Than...
BANG GIA QUANG CAO
Loai KH Gia 1 Gia 2 Gia 3
A 10000 30000 50000
B 14000 38000 50000
C 16000 50000 66000
BANG KE KHAI THU TIEN QUANG CAO TRUYEN HINH
Thang 07/2000
TT Ho Ten Loai KH Ngay Loai Gio Thoi Luong (s) Thu
1 Tran Thanh Phong A 7/2/2000 01 35 BẢY
2 Le Nhu Khoa B 7/3/2000 02 55 SÁU
3 Nguyen Thi Kim Dung C 7/4/2000 03 25
4 Tran Tuan Dung B 7/3/2000 01 60
5 Hoang Thuc Phuong C 7/4/2000 02 50 CHỦ NHẬT
6 Nguyen Bach Chin C 7/5/2000 02 45 BA
7 Bui Hong Chau B 7/7/2000 01 30 HAI
8 Bui Thi Hang B 7/7/2000 01 15 CHỦ NHẬT
9 Huynh Tuan Nga A 7/8/2000 02 40 NĂM
10 Le Thuc Thuy A 7/8/2000 03 35 BẢY
11 Dinh Hoang Hoa A 7/9/2000 01 20 SÁU
12 Le Thi Chau C 7/10/2000 02 15 CHỦ NHẬT
13 Huynh Tuan Chin C 7/12/2000 02 60
14 Dinh Bach Binh B 7/15/2000 03 35 BẢY
15 Pham Tuan Chin C 7/15/2000 01 25
16 Huynh Thien Quoc A 7/16/2000 02 20 SÁU
17 Hoang Thien Thang A 7/16/2000 03 15 CHỦ NHẬT
18 Nguyen Bach Chin C 7/17/2000 03 10 BA
19 Bui Hong Chau B 7/18/2000 02 20 SÁU
20 Bui Thi Hang C 7/19/2000 01 30 HAI
21 Huynh Tuan Nga B 7/20/2000 01 25
22 Dinh Nhu Dung C 7/20/2000 01 15 CHỦ NHẬT
23 Pham Tuan Nga A 7/20/2000 02 20 SÁU
24 Huynh Trung Thu A 7/21/2000 03 30 HAI
25 Nguyen Nhu Nga C 7/22/2000 03 15 CHỦ NHẬT
26 Bui Hong Thanh B 7/23/2000 02 20 SÁU
27 Bui Thi Phuong A 7/23/2000 01 25
28 Le Chau Nhu Thuy B 7/28/2000 01 40 NĂM
29 Phan Thien Hang B 7/28/2000 01 60
30 Hoang Thu Hung B 7/30/2000 02 15 CHỦ NHẬT
1. Thu = Döïa vaøo Ngay haõy cho bieát thöù trong tuaàn.
(Söû duïng haøm CHOOSE vaø WEEKDAY)
2. Döïa vaøo Loai KH, Loai Gio vaø BANG GIA QUANG CAO. Haõy tính coät Don Gia
Bieát raèng:
Neáu Loai Gio laø 01 öùng vôùi Giaù 1, 02 öùng vôùi Giaù 2, 03 öùng vôùi Giaù 3
3. Thanh Tien = Thoi Luong * Don Gia
Bài tập excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập excel - Người đăng: Văn Mít Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập excel 9 10 240