Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HIDROCACBON

Được đăng lên bởi tqvinhag
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP HIDROCACBON
Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:
B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.
A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.
C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.
D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ?
A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân.
C. 5 đồng phân.
D. 6 đồng phân
Câu 3: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:
A. 1-clo-2-metylbutan.
B. 2-clo-2-metylbutan.
C. 2-clo-3-metylbutan.
D. 1-clo-3-metylbutan.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong
không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO 2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí
(ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít.
B. 78,4 lít.
C. 84,0 lít.
D. 56,0 lít.
Câu 5: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 10.
Câu 6: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là
sản phẩm chính ?
A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.
C. CH3-CH2-CHBr-CH3.
B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .
D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.
Câu 7: Khí nào sau đây có tác dụng kích thích sự chín của trái cây?
A. CO2
B. C2H6
C. C2H2
D. C2H4
Câu 8: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối
lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:
A. C2H4 và C3H6.
B. C3H6 và C4H8.
C. C4H8 và C5H10.
D. C5H10 và C6H12.
Câu 9: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch HBr theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm
cộng ?
A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
Câu 10: Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su buna-S có công thức cấu tạo là
A. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.B. (-C2H-CH-CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.
C. (-CH2-CH-CH=CH2- CH(C6H5)-CH2-)n.D. (-CH2-CH2-CH2-CH2- CH(C6H5)-CH2-)n .
Câu 11: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 12: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản
ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là?
A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5.
Câu 13: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 14: Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4
Câu 15: Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen ?
A. Ag2C2.
B. CH4.
C. Al4C3.
D. CaC2.
Câu 16: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và ...
BÀI TẬP HIDROCACBON
Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:
A.
CH
3
CH
2
CH(Cl)CH(CH
3
)
2
.
B. CH
3
CH(Cl)CH(CH
3
)CH
2
CH
3
.
C. CH
3
CH
2
CH(CH
3
)CH
2
CH
2
Cl. D. CH
3
CH(Cl)CH
3
CH(CH
3
)CH
3
.
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C
6
H
14
?
A. 3 đồng phân. B. 4 đồng phân. C. 5 đồng phân. D. 6 đồng phân
Câu 3: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl
2
theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:
A. 1-clo-2-metylbutan. B. 2-clo-2-metylbutan.
C. 2-clo-3-metylbutan. D. 1-clo-3-metylbutan.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong
không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO
2
(ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí
(ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là
A. 70,0 lít. B. 78,4 lít. C. 84,0 lít. D. 56,0 lít.
Câu 5: Hợp chất C
5
H
10
mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 10.
Câu 6: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây
sản phẩm chính ?
A. CH
3
-CH
2
-CHBr-CH
2
Br. C. CH
3
-CH
2
-CHBr-CH
3
.
B. CH
2
Br-CH
2
-CH
2
-CH
2
Br . D. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
Br.
Câu 7: Khí nào sau đây có tác dụng kích thích sự chín của trái cây?
A. CO
2
B. C
2
H
6
C. C
2
H
2
D. C
2
H
4
Câu 8: Dẫn 3,36t (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối
lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:
A. C
2
H
4
và C
3
H
6
. B. C
3
H
6
và C
4
H
8
. C. C
4
H
8
và C
5
H
10
. D. C
5
H
10
và C
6
H
12
.
Câu 9: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch HBr theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm
cộng ?
A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.
Câu 10: Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su buna-S có công thức cấu tạo là
A. (-CH
2
-CH=CH-CH
2
-CH(C
6
H
5
)-CH
2
-)
n
.B. (-C
2
H-CH-CH-CH
2
-CH(C
6
H
5
)-CH
2
-)
n
.
C. (-CH
2
-CH-CH=CH
2
- CH(C
6
H
5
)-CH
2
-)
n
.D. (-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
- CH(C
6
H
5
)-CH
2
-)
n
.
Câu 11: C
5
H
8
có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 12: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản
ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là?
A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
Câu 13: Có bao nhiêu đồng phân ankin C
5
H
8
tác dụng được với dung dịch AgNO
3
/NH
3
tạo kết tủa
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 14: Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4
Câu 15: Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen ?
A. Ag
2
C
2
. B. CH
4
. C. Al
4
C
3
. D. CaC
2
.
Câu 16: Cho hỗn hợp X gồm CH
4
, C
2
H
4
C
2
H
2
. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì
khối lượng brom phản ứng 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với
lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH
4
có trong X là
A. 40%. B. 20%. C. 25%. D. 50%.
Câu 17: Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :
A. sp. B. sp
2
. C. sp
3
. D. sp
2
d.
Câu 18: Ứng với công thức phân tử C
8
H
10
có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 19: Tính chất nào không phải của benzen
A. Tác dụng với Br
2
(t
o
, Fe). B. Tác dụng với HNO
3
(đ) /H
2
SO
4
(đ).
C. Tác dụng với dung dịch KMnO
4
. D. Tác dụng với Cl
2
(as).
Câu 20: Khi trên vòng benzen có sẵn nhóm thế -X, thì nhóm thứ hai sẽ ưu tiên thế vào vị trí o- và p- .
Vậy -X là những nhóm thế nào ?
A. -C
n
H
2n+1
, -OH, -NH
2
. B. -OCH
3
, -NH
2
, -NO
2
.
C. -CH
3
, -NH
2
, -COOH. D. -NO
2
, -COOH, -SO
3
H.
BÀI TẬP HIDROCACBON - Trang 2
BÀI TẬP HIDROCACBON - Người đăng: tqvinhag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI TẬP HIDROCACBON 9 10 700