Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hình học

Được đăng lên bởi dophuong299
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Trường Sơn

Trường THPT Cưmgar

Bài 1) ĐH 2002 K.A
1) Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC ñænh S, coù ñoä daøi caïnh ñaùy baèng a. Goïi M vaø N laàn löôït laø caùc
trung ñieåm cuûa caùc caïnh SB vaø SC. Tính theo a dieän tích tam giaùc AMN, bieát raèng maët phaúng (AMN)
vuoâng goùc vôùi maët phaúng (SBC).
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hai ñöôøng thaúng:
x  1 t
x  2 y  z  0

d1 : 
vaø
d2 :  y  2  t
x  2 y  2z  4  0
 z  1  2t

a) Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa ñöôøng thaúng 1 vaø song song vôùi ñöôøng thaèng 2
b) cho ñieåm M(2 ; 1,4). Tìm toïa ñoä ñieåm H thuoäc ñöôøng thaúng 2 sao cho ñoaïn thaúng MH coù ñoä daøi nhoû
nhaát.
3) Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy, xeùt tam giaùc ABC vuoâng taïi A, phöông trình
ñöôøng thaúng BC laø 3x  y  3  0 , caùc ñænh A vaø B thuoäc truïc hoaønh vaø baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp
baèng 2. Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa tam giaùc ABC.
Bài 2) ĐH 2002 K.B
1 
1. Trong maët phaúng toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy cho hình chöõ nhaät ABCD coù taâm  ;0  , phöông
2 
trình ñöôøng thaúng AB laø x – 2y + 2 = 0 vaø AB = 2AD. Tìm toïa ñoä caùc ñænh A,B,C,D bieát raèng A coù
hoaønh ñoä aâm.
2. Cho hình laäp phöông ABCDA1B1C1D1 coù caïnh baèng a.
a) Tính theo a khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng A 1B vaø B1D.
b) Goïi M,N,P laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa caùc caïn h BB 1, CD, A1D1. Tính goùc giöõa hai
ñöôøng thaúng MP, C1N.
Bài 3) ĐH 2002 K.D
1) Cho hình töù dieän ABCD coù caïnh AD vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC) ; AC = AD = 4cm; AB = 3cm;
BC = 5cm. Tính khoaûng caùch töø ñieåm A tôùi maët phaúng (BCD).
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho maët phaúng (P) : 2x – y + 2 = 0
(2m  1) x  (1  m) y  m  1  0
Vaø ñöôøng thaúng dm : 
( m laø tham soá ).
mx  (2m  1) z  4m  2  0
Xaùc ñònh m ñeå ñöôøng thaúng dm song song vôùi maët phaúng (P).
Bài 4) ĐH 2003 K.A
1) Cho hình laäp phöông ABCD.A’B’C’D’. Tính soá ño cuûa goùc phaúng nhò dieän [B,A’C,D].
2) Trong khoâng gian vôùi heä truïc toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hình hoäp chöõ nhaät
ABCD.A’B’C’D’ coù A truønh vôùi goác cuûa heä toïa ñoä, B(a; 0; 0) , D(0; a; 0), A’(0; 0; b) (a>0, b>0).
Goïi M laø trung ñieåm caïnh CC’.
a) tính theå tích khoái töù dieän BDA’M theo a vaø b.
a
b) Xaùc ñònh tyû soá
ñeå hai maët phaúng (A’BD) vaø (MBD) vuoâng goùc vôùi nhau.
b
Bài 5) ĐH 2003 K.B

Nguyễn Trường Sơn

Trường THPT Cưmgar

1) Trong m...
Nguyễn Trường Sơn Trường THPT Cưmgar
Bài 1) ĐH 2002 K.A
1) Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC ñænh S, coù ñoä daøi caïnh ñaùy baèng a. Goïi M vaø N laàn löôït laø caùc
trung ñieåm cuûa caùc caïnh SB vaø SC. Tính theo a dieän tích tam giaùc AMN, bieát rng maët phaúng (AMN)
vuoâng goùcùi maët phaúng (SBC).
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hai ñöôøng thaúng:
d
1
:
2 0
2 2 4 0
x y z
x y z
vaø d
2
:
1
2
1 2
x t
y t
z t
a) Vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa ñöôøng thaúng
1
vaø song song vôùi ñöôøng thaèng
2
b) cho ñieåm M(2 ; 1,4). Tìm toïa ñoä ñieåm H thuoäc ñöôøng thaúng
2
sao cho ñoaïn thaúng MH coù ñoä daøi nhoû
nhaát.
3) Trong maët phaúng vôùi htoïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy, xeùt tam gic ABC vuoâng taïi A, pông trình
ñöôøng thaúng BC l
3x y 3 0
, caùc ñænh A vB thuoäc trc hoaønh vaø bn kính ñöôøng troøn noäi tieáp
baèng 2. Tìm toïa ñ troïng taâm G cuûa tam gic ABC.
Bài 2) ĐH 2002 K.B
1. Trong maët phaúng toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxy cho hình chöõ nhaät ABCD coù taâm
1
;0
2
, phöông
trình ñöôøng thaúng AB laø x – 2y + 2 = 0 vaø AB = 2AD. Tìm toïa ñoä caùc ñænh A,B,C,D bieát raèng A coù
hoaønh ñoä aâm.
2. Cho hình laäp phöông ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
coù caïnh baèng a.
a) Tính theo a khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng A
1
B vaø B
1
D.
b) Goïi M,N,P laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa caùc caïn h BB
1
, CD, A
1
D
1
. Tính goùc giöõa hai
ñöôøng thaúng MP, C
1
N.
Bài 3) ĐH 2002 K.D
1) Cho hình töù dieän ABCD coù caïnh AD vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC) ; AC = AD = 4cm; AB = 3cm;
BC = 5cm. Tính khoaûng caùch töø ñieåm A tôùi maët phaúng (BCD).
2) Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho maët phaúng (P) : 2x – y + 2 = 0
Vaø ñöôøng thaúng d
m
:
(2 1) (1 ) 1 0
(2 1) 4 2 0
m x m y m
mx m z m
 
( m laø tham soá ).
Xaùc ñònh m ñeå ñöôøng thaúng d
m
song song vôùi maët phaúng (P).
Bài 4) ĐH 2003 K.A
1) Cho hình laäp phöông ABCD.A’B’C’D’. Tính soá ño cuûa goùc phaúng nhò dieän [B,A’C,D].
2) Trong khoâng gian vôùi heä truïc toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hình hoäp chöõ nhaät
ABCD.A’B’C’D’ coù A truønh vôùi goác cuûa heä toïa ñoä, B(a; 0; 0) , D(0; a; 0), A’(0; 0; b) (a>0, b>0).
Goïi M laø trung ñieåm caïnh CC’.
a) tính theå tích khoái töù dieän BDA’M theo a vaø b.
b) Xaùc ñònh tyû soá
a
b
ñeå hai maët phaúng (A’BD) vaø (MBD) vuoâng goùc vôùi nhau.
Bài 5) ĐH 2003 K.B
Bài tập hình học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hình học - Người đăng: dophuong299
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập hình học 9 10 492