Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN

Được đăng lên bởi Tiến Vũ Việt
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN
Bài 1: Cho tứ diện ABCD.Hai điểm M ,N lần lượt nằm trên hai cạnh AB và AC sao cho
AM
AN

.Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn luôn đi qua MN,cắt CD và BD lần lượt tại E
AB
AC

và F
a)Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn luôn đi qua một điểm cố định
b)Tìm quĩ tích giao điểm I của ME và NF
c)Tìm quĩ tích giao điểm J của MF và NE
Bài 2 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một hình bình hành tâm O.Gọi M và N lần lượt
là trung điểm của SA và SC.Gọi (P) là mặt phẳng qua 3 điểm M,N và B
a) Tìm các giao tuyến (P)  (SAB) và (P)  (SBC)
b)Tìm giao điểm I của đường thẳng SO với mặt phẳng (P) và giao điểm K của đường
thẳng SD với mặt phẳng (P)
c)Xác định các giao tuyến của mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SDC)
d)Xác định các giao điểm E, F của các đường thẳng DA,DC với (P).
Chứng minh rằng E ,B ,F thẳng hàng
Bài 3: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng
.Trên các đoạn AC và BF lần lượt lấy các điểm M ,N sao cho:
AM = kAC và BN = kBF (0 < k < 1)
a)Giả sử k = 1/3 ;chứng minh rằng MN // DE
b)Giả sử MN // DE, hãy tính k theo MN và DE ?
Bài 4 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M và
N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC
a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)
b)Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN)
c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN)
Bài 5 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi.Gọi M ,N ,E ,F lần lượt là trung
điểm của các cạnh bên SA ,SB ,SC ,và SD
a)Chứng minh rằng ME//AC , NF//BD
b)Chứng minh rằng ba đường thẳng ME ,NF ,và SO(O là giao điểm của AC và BD)
đồng qui
c)Chứng minh rằng 4 điểm M,N,E,F đồng phẳng
Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi I, J là hai điểm cố định trên SA và SC với SI > IA
và
SJ < JC. Một mặt phẳng (P) quay quanh IJ cắt SB tại M, SD tại N.
a) CMR: IJ, MN và SO đồng qui (O =ACBD). Suy ra cách dựng điểm N khi biết
M.
b) AD cắt BC tại E, IN cắt MJ tại F. CMR: S, E, F thẳng hàng.
c) IN cắt AD tại P, MJ cắt BC tại Q. CMR PQ luôn đi qua 1 điểm cố định khi (P) di
động.
Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy là hình bình hành. Gọi C là trung điểm của SC,
M là 1 điểm di động trên cạnh SA. Mặt phẳng (P) di động luôn đi qua CM và song song
với BC.
a) Chứng minh (P) luôn chứa một đường thẳng cố định.
b) Xác định thiết diện mà (P) cắt h́ nh chóp SABCD. Xác định vị trí điểm M để thiết
diện là hình bình hành.
c) Tìm tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi M di động trên cạnh S...
1
I TẬP HÌNH HC KHÔNG GIAN VỀ XÁC ĐNH GIAO TUYẾN
i 1: Cho tứ diện ABCD.Hai điểm M ,N lần lượt nằm trên hai cạnh AB và AC sao cho
AM
AB
AN
AC
.Mt mặt phẳng (P) thay đổi luôn luôn đi qua MN,cắt CD và BD lần lượt tại E
F
a)Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn luôn đi qua một điểm cố định
b)Tìm quĩ tích giao điểm I của ME và NF
c)Tìm quĩ tích giao điểm J của MF và NE
i 2 Cho hình chóp S.ABCD đáy là một hình bình hành tâm O.Gi M và N lần lượt
là trung điểm của SA và SC.Gi (P) là mặt phẳng qua 3 điểm M,N và B
a) Tìm các giao tuyến (P)
(SAB) và (P)
(SBC)
b)Tìm giao điểm I của đường thẳng SO với mặt phẳng (P) giao điểm K của đường
thẳng SD với mặt phẳng (P)
c)Xác định các giao tuyến của mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SDC)
d)Xác định các giao điểm E, F của các đường thẳng DA,DC với (P).
Chứng minh rằng E ,B ,F thẳng hàng
i 3: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng
.Trên các đoạn AC và BF lần lượt lấy các điểm M ,N sao cho:
AM = kAC và BN = kBF (0 < k < 1)
a)Giả sử k = 1/3 ;chứng minh rằng MN // DE
b)Giả sử MN // DE, hãy tính k theo MN và DE ?
i 4 Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang ABCD vi AB là đáy lớn. Gi M và
N lần lượt là trung điểm ca các cnh SB và SC
a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)
b)Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN)
c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN)
i 5 Cho hình chóp S.ABCD đáy là một tứ giác lồi.Gọi M ,N ,E ,F lần lượt là trung
điểm của các cạnh bên SA ,SB ,SC ,và SD
a)Chứng minh rằng ME//AC , NF//BD
b)Chứng minh rằng ba đường thẳng ME ,NF ,và SO(O là giao điểm của AC và BD)
đồng qui
c)Chứng minh rằng 4 điểm M,N,E,F đồng phng
i 6: Cho hình chóp S.ABCD. Gi I, J là hai điểm c định trên SA và SC với SI > IA
SJ < JC. Một mặt phẳng (P) quay quanh IJ cắt SB tại M, SD tại N.
a) CMR: IJ, MN SO đồng qui (O =ACBD). Suy ra cách dng điểm N khi biết
M.
b) AD cắt BC tại E, IN cắt MJ tại F. CMR: S, E, F thẳng hàng.
c) IN cắt AD tại P, MJ cắt BC tại Q. CMR PQ luôn đi qua 1 điểm cố định khi (P) di
động.
i 7: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy là hình bình hành. Gi C trung điểm của SC,
M là 1 điểm di động trên cạnh SA. Mặt phẳng (P) di động luôn đi qua CM song song
với BC.
a) Chứng minh (P) luôn chứa mt đường thẳng cố định.
b) Xác định thiết diện (P) cắt h́nh chóp SABCD. Xác định v trí điểm M đthiết
diện là hình bình hành.
c) Tìm tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi M di động trên cnh SA.
BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN - Người đăng: Tiến Vũ Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỀ XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN 9 10 306