Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa 10

Được đăng lên bởi duchieudinh
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3

t0

4

(cho V + V’ = 2 lÝt)

(®ktc)

(kh«ng
cÇn tÝnh to¸n, sö dung kÕt qu¶ ë c©u b)

t0

5

(0,2
lµ tæng sè mol H2 ®· tho¸t ra)

(trong ®ã 32 vµ 111 lµ KLPT cña O2 vµ cña CaCl2)

6

7

Tr­êng hîp 1:

Tr­êng hîp 2:

(n lµ ho¸ trÞ cña kim lo¹i M)

8

9

(sang phÝa t¹o ra
HI)

10

(hãa trÞ 2 kh«ng ®æi)

:

§¸p sè:

( Fe + AgNO3 t¹o ra Fe(NO3)2)
§¸p sè:

(®o ë ®ktc)

§¸p sè:
(c¸c khÝ ®Òu ®o ë ®ktc).
§¸p sè:

§¸p sè:

11

§¸p sè:

§¸p sè:

(c¸c ph¶n øng ®Òu x¶y ra hoµn toµn)

§¸p sè:

§¸p sè:

L­u ý

§¸p sè:

§¸p sè:

12

(chØ cã muèi ACl)
§¸p sè:

(®èi chiÕu víi hçn hîp B)
§¸p sè:

§¸p sè:
(®©y còng lµ l­îng cã trong X)
l
l

§¸p sè:

§¸p sè:

1
2

1
4
§¸p sè:

13

(dung dÞch B).

§¸p sè:

(r0 lµ b¸n kÝnh viªn bi ban ®Çu, r lµ b¸n kÝnh viªn bi cßn l¹i)

§¸p sè:

§¸p sè:

§¸p sè:

§¸p sè:

§¸p sè:

14

– ozon:
1- T¸c dông víi kim lo¹i

oxit

2- T¸c dông víi phi kim

oxit
2

3- T¸c dông víi hîp chÊt:
2
4- §iÒu chÕ oxi trong PTN:

5. Ozon: TÝnh oxiho© m¹nh

II- L­u huúnh vµ hîp chÊt:
1- T¸c dông víi kim lo¹i

2- T¸c dông víi phi kim:

III. Hi®rosunfua:
1- TÝnh axit yÕu:

15

2- TÝnh khö m¹nh

3- §iÒu chÕ

IV- L­u huúnh ®ioxit (khÝ sunfur¬)
1- TÝnh oxit axit

n NaOH
n SO 2
1

2

n NaOH
n SO 2

2

(SO2 lµm vÈn ®ôc n­íc v«i trong)

2- TÝnh khö

V2O5
to

(ph¶n øng lµm mÊt mµu dung dÞch brom)
3- TÝnh oxi hãa

-2

0

+4

+6

4- §iÒu chÕ:

16

V. L­u huúnh trioxit:
1- TÝnh oxit axit:
- T¸c dông víi n­íc
axit sunfuric:
- T¸c dông víi dung dÞch baz¬

- T¸c dông víi oxit baz¬ tan

2- §iÒu chÕ:

Muèi + H2O:

muèi sunfat

V2O5, to

VI. Axit Sunfuric:

1- T¸c dông víi kim lo¹i (®øng tr­íc H)

Muèi + H2:

2- T¸c dông víi baz¬ (tan vµ kh«ng tan)

Muèi + H2O

3- T¸c dông víi oxit baz¬

Muèi + H2O

4- T¸c dông víi muèi (t¹o kÕt tña hoÆc chÊt bay h¬i)

17

1- TÝnh axit m¹nh

2- TÝnh oxi ho¸ m¹nh

-2

0

+4

+6

S¬ ®å ®iÒu chÕ:

18

41.
42.
43.
44.
45.

(biÕt r»ng axit t­¬ng øng cña SO2 m¹nh h¬n axit t­¬ng øng cña CO2).
46.

(21% oxi vµ 79% nit¬ vÒ thÓ tÝch)
(kh«ng d­)

47.

(kh«ng cã mÆt oxi)
(cã tû khèi so

víi H2 b»ng 9)

48.
tÝch nit¬)

(d­)

(gåm 20% thÓ tÝch oxi vµ 80% thÓ

49.

19

50.
(võa ®ñ)

a. TÝnh khèi l- îng kÕt tña C.

b. TÝnh % khèi l- îng cña KClO trong A.
3

41.

42.

43.
(gåm H2, CO vµ cã lÉn h¬i H2O)

(hoÆc P2O5)

44.

20

245.

46.

(nÕu kh«ng cã S)
kh«ng cã S)

(nÕu nhiÒu S)

≤
≤

≤

(nÕu

≤

21

47.

48.

TØ lÖ vÒ khèi l­îng:

22

(V× x + y = 0,03)

49.

23

50.

(CaCl2 vµ KCl kh«ng bÞ nhiÖt ph©n ë ®iÒu kiÖn nµy)

VËy %KClO3 =
51.
KMnO4...
3
Ch¬ng I: C¸c halogen
A. Tãm t¾t lý thuyÕt:
Nhãm halogen gåm flo (F), clo (Cl), brom (Br) iot (I). §Æc ®iÓm chung cña nhãm ë trÝ nhãm VIIA
trong b¶ng tuÇn hoµn, cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ ns
2
np
5
. C¸c halogen thiÕu mét electron n÷a lµ b·o hßa líp
electron ngoµi cïng, do ®ã chóng xu híng nhËn electron, thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa m¹nh. Trõ flo, c¸c nguyªn
halogen kh¸c ®Òu c¸c obitan d trèng, ®iÒu y gióp gi¶i thÝch c¸c oxi hãa +1, +3, + 5, +7 cña c¸c halogen.
Nguyªn tè ®iÓn h×nh, cã nhiÒu øng dông nhÊt cña nhãm VIIA lµ clo.
I- Clo
a. TÝnh chÊt vËt lÝ Lµ chÊt khÝ mµu vµng lôc, Ýt tan trong níc.
b. TÝnh chÊt ho¸ häc: Clo lµ mét chÊt oxi ho¸ m¹nh thÓ hiÖn ë c¸c ph¶n øng sau:
1- T¸c dông víi kim lo¹i Kim lo¹i m¹nh: 2Na + Cl
2
2NaCl
Kim lo¹i trung b×nh: 2Fe + 3Cl
2
2FeCl
3
Kim lo¹i yÕu: Cu + Cl
2
CuCl
2
2- T¸c dông víi phi kim Cl
2
+ H
2
as

2HCl
3- T¸c dông víi níc Cl
2
+ H
2
O HCl + HClO
NÕu ®Ó dung dÞch níc clo ngoµi ¸nh s¸ng, HClO kh«ng bÒn ph©n huû theo ph¬ng tr×nh:
HClO HCl + O
Sù t¹o thµnh oxi nguyªn tö lµm cho níc clo cã tÝnh tÈy mµu vµ diÖt trïng.
4- T¸c dông víi dung dÞch kiÒm: Cl
2
+ 2KOH
0
t thêng

KCl + KClO + H
2
O
3Cl
2
+ 6KOH
0
75 C

5KCl + KClO
3
+ 3H
2
O
2Cl
2
+ 2Ca(OH)
2 lo·ng
CaCl
2
+ Ca(OCl)
2
+ 2H
2
O Cl
2
+ Ca(OH)
2 huyÒn phï
CaOCl
2
+ H
2
O
5- T¸c dông víi dung dÞch muèi cña halogen ®øng sau:
Cl
2
+ 2NaBr 2NaCl + Br
2
Cl
2
+ 2NaI 2NaCl + I
2
6- T¸c dông víi hîp chÊt: 2FeCl
2
+ Cl
2
2FeCl
3
6FeSO
4
+ 3Cl
2
2Fe
2
(SO
4
)
3
+ 2FeCl
3
SO
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O H
2
SO
4
+ 2HCl H
2
S + 4Cl
2
+ 4H
2
O H
2
SO
4
+ 8HCl
c. §iÒu c Nguyªn t¾c: Oxi ho¸ 2Cl
-
Cl
2
b»ng c¸c chÊt oxi ho¸ m¹nh, ch¼ng h¹n nh:
MnO
2
+ 4HCl
®Æc
0
t

MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O
2KMnO
4
+ 16HCl 2KCl + 2MnCl
2
+ 5Cl
2
+ 8H
2
O
2NaCl + 2H
2
O
®pdd
mnx

2NaOH + Cl
2
+ H
2
II- Axit HCl
1- T¸c dông víi kim lo¹i (®øng tríc H): 2Al + 6HCl 2AlCl
3
+3 H
2
Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
2- T¸c dông víi baz¬: HCl + NaOH NaCl + H
2
O 2HCl + Mg(OH)
2
MgCl
2
+ H
2
O
3- T¸c dông víi oxit baz¬ Al
2
O
3
+ 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
O CuO + 2HCl CuCl
2
+ H
2
O
4- T¸c dông víi muèi (t¹o kÕt tña hoÆc chÊt bay h¬i) CaCO
3
+ 2HCl CaCl
2
+ CO
2
+ H
2
O
FeS + 2HCl FeCl
2
+ H
2
S
Na
2
SO
3
+ 2HCl 2NaCl + SO
2
+ H
2
O
AgNO
3
+ HCl AgCl
+ HNO
3
5- §iÒu chÕ H
2
+ Cl
2
as

2HCl NaCl
tinh thÓ
+ H
2
SO
4 ®Æc
0
t

NaHSO
4
+ HCl
(hoÆc 2NaCl
tinh thÓ
+ H
2
SO
4 ®Æc
0
t

2Na
2
SO
4
+ HCl
)
III. Níc Giaven Cl
2
+ 2KOH KCl + KClO + H
2
O Cl
2
+ 2NaOH NaCl + NaClO + H
2
O
(Dung dÞch KCl + KClO + H
2
O hoÆc NaCl + NaClO+ H
2
O ®îc gäi lµ níc Giaven)
IV. Clorua v«I - §iÒu chÕ: Cl
2
+ Ca(OH)
2 s÷a v«i
CaOCl
2
+ 2H
2
O
(Hîp chÊt CaOCl
2
®îc gäi lµ clorua v«i)
Bài tập hóa 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa 10 - Người đăng: duchieudinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Bài tập hóa 10 9 10 361