Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ
A. TÌM CỰC TRỊ CÁC HÀM SỐ SAU
1. y =

x 3
− x
3

2. y = ( x + 2 ) | x − 3 |
3. y = ( x − 3)

x

4. y = 3 x + 1 − 3 x − 1

1

+ e÷
x


5. y = ln 

(

6. y = ln 1 + e

−x

)

7. y = 2 x + 2 − 3 3 ( x + 1) 2
8. y = 3 x 3 − 3 x 2
B. TÌM TIỆM CẬN CỦA CÁC ĐƯỜNG CONG SAU
1. y = 3 x 3 − 3 x 2

1

+ e÷
x


2. y = ln 

1

+ e÷
x


3. y = x ln 

4. y = 2 x +

ln ( x + 1)

5. y = arctan

x2
1− x
1+ x

6. y = x.e −3/ x
7. y = ( 1 + x )
8. y =

x
ln x

9. y = e1/ x

1/ x

C. VẼ ĐỒ THỊ

x2
x −4

1. y =
2
2. y =

ln x
x

3. y = 2 x + 2 − 3 3 ( x + 1) 2
4. y = ( x + 1) ln

2

( x + 1)

5. y = x 3 .e − x
6. y = x 2 .e1/ x
7. y = ln x − x + 1
D. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT
2

[

1. y = x ln x, x ∈ e,9

]

2. y = ( 2 x − 3) | 3 − 5 x |, x ∈ [ 1,2]
3. y = ( 2 x − 3) | 3 − 5 x |, x ∈ [ −1,2 ]
4. y =

x 3
− x
3

5. y =

x 3
− x , x ∈ [ 0,1]
3

...
Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ
A. TÌM CỰC TRỊ CÁC HÀM SỐ SAU
1.
3
3
=
x
y x
2.
( )
2 | 3|= + y x x
3.
( )
3
=
y x x
4.
3 3
1 1
= +
y x x
5.
1
ln
= +
÷
y e
x
6.
( )
ln 1
= +
x
y e
7.
( )
2
3
2 2 3 1
= + +
y x x
8.
3
3 2
3
=
y x x
B. TÌM TIỆM CẬN CỦA CÁC ĐƯỜNG CONG SAU
1.
3
3 2
3
=
y x x
2.
1
ln
= +
÷
y e
x
3.
1
ln
= +
÷
y x e
x
4.
5.
1
arctan
1
=
+
x
y
x
Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ - Trang 2
Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ 9 10 1