Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế chính trị học

Được đăng lên bởi liveordie1804
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập kinh tế chính trị - Trang 6 - Wattpad

(/home)

Khám phá

Bài tập kinh tế chính trị
bởi thanhtung_neuk52

Page 1 of 14

Tạo (/signup?nexturl=/myworks)







Đăng





Bài tập kinh tế chính trị
(/user/thanhtung_neuk52)

 922

1

0

 15/05/2015

(/home) Khám phá
Tạo (/signup?nexturl=/myworks)
Đăng
I. Phân tích nội dung của mối quan hệ giữa giá trị với giá trị trao 
đổi, giá
cBảàistảậnp xkuinấht,tếgciáhícnảh tthrịị trường ?
bởi thanhtung_neuk52

Trả lời:









Giá trị của hàng hóa là một phạm trù cơ bản của kinh tế chính trị, là lao
động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Nhưng
hao phí lao động của con người kết tinh trong sản phẩm không phải lúc nào
cũng là giá trị. Trong các xã hội mà người ta sử dụng sức lao động để làm ra
sản phẩm để tự tiêu dùng cho bản thân và gia đình mình thì, sự hao phí lao
động đó không có hình thái giá trị. Chỉ trong những xã hội người ta làm ra
sản phẩm để trao đổi, thì hao phí lao động đó mới mang hình thái giá trị.
Trong công xã thị tộc Ấn Độ thời cổ, tư liệu sản xuất là của chung nên sản
phẩm của lao động là của chung, công xã phân phối trực tiếp cho từng
thành viên để thỏa mãn nhu cầu, tức là không có sự trao đổi sản phẩm, nên
sự hao phí lao động không mang hình thái giá trị. Do đó giá trị là một phạm
trù mang tính lịch sử
Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa cùng với giá trị sử dụng là thuộc
tính tự nhiên của hàng hóa, đó hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa, một
vật muốn trở thành đều phải có đủ hai thuộc tính trên, nếu thiếu một
trong hai thuộc tính đó, sản phẩm không thể là hàng hóa. Giá trị hàng hóa
được xét cả về mặt chất và lượng, chất giá trị hàng hóa là do lao động trừu
tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa còn lượng giá
trị của hàng hóa là do lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó
quyết đinh. Thước đo lượng giá trị của hàng hóa ở đây được tính bằng thời
gian lao động xã hội cần thiết đó là thời gian cần thiết để sản xuất ra một
hàng hóa trong điều kiện bình thường của xã hội, tức là với một trình độ
kỹ trung bình, trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao động trung
bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định. Lượng thời gian lao động cần thiết
không phải là một đại
lượng cố định mà nó thay đổi do một số nhân tố ảnh hưởng như năng suất

lao động và tính chất của lao động là giản đơn hay lao động phức tạp. Thông
(/home) Khám phá
Tạo (/signup?nexturl=/myworks)
Đăng
...
(/home)
K
hám
phá
T
o
(/signup?nexturl=/myworks)
Đă
n
g
Bài
tập
kinh
tế chính trị
bi
t
h
a
n
ht
un
g
_
n
e
uk
52
Bài
tập kinh tế chính trị
(/user/thanhtung_neuk52)
922
1
0
Bài tập kinh tế chính trị - Trang 6 - Wattpad Page 1 of 14
h ttp:/ / w w
w.w a
t tp a d. c
om / 144110 1-
b %
C 3 %
A0 i
- t % E1 % B
A %
AD p
- kinh - t % E1 %
B A
% B
F-... 15/05/2015
bài tập kinh tế chính trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kinh tế chính trị học - Người đăng: liveordie1804
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập kinh tế chính trị học 9 10 689