Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ktoan doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Bong Bóng Bay
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 10699 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Bài tập
kế toán
doanh
nghiệp

MỤC LỤC
PHẦN I:BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1

Bài số 1 : Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):................1
(ĐV: 1000đ)

2

Bài số 4:Doanh nghiệp B trong tháng 12/N có tình hình sau: (ĐVT: 1000đ)

3

Bài số 5 : Tại doanh nghiệp Phương Đông có các tài liệu sau:

4

Bài số 6 : Tại phòng kế toán của Doanh nghiệp X có tài liệu và chứng từ kế toán phát sinh
trong
5
tháng 1 như sau: (ĐV: 1000đ)

5

Bài số 7 : Doanh nghiệp A trong tháng 3/N có tình hình sau: (đơn vị tính 1000)..................5
- Ngày 22/9 xuất kho 700 kg................................................................................................................
Yêu cầu:.................................................................................................................................................
Bài 1 : Tại công ty K có các tài liệu liên quan đến tháng 1/N+1 như sau: (đơn vị tính:1.000)17
Bài 6 :Ở doanh nghiệp HX có tình hình sau: (doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường
xuyên) (đơn vị: 1.000 đồng):..............................................................................................................
Bài 7 : Tại công ty K có các tài liệu liên quan đến tháng 1/N+1 như sau: (đơn vị tính:1.000)21
Kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu...............................................................................................
Bai Tap Ke Toan TSCD-Vat Lieu-CCLD..............................................................................................
Bai Tap Ke Toan Chi Phi SX-Gia Thanh San Pham................................................................................
Bai Tap Ke Toan Thuong Mai-Dich Vu................................................................................................
BT nâng cao 2:.................................................................................................................................
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN- NỢ PHẢI THU - KHOẢN ỨNG TRƯỚC......................................................
CHƯƠNG : THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM.......................................................................

PHẦN I:BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Bài số 1 : Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):
I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460
Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;
TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND)
II .Các chứng từ phát sinh trong tháng
Chứng từ

Nội du...
Bài tập
kế toán
doanh
nghiệp
bài tập ktoan doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập ktoan doanh nghiệp - Người đăng: Bong Bóng Bay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
bài tập ktoan doanh nghiệp 9 10 275