Ktl-icon-tai-lieu

bài tập môn hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi mgkean
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
========================

Bài 2.1:
A. Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).
I.Số dư đầu tháng 2N:
- TK 111 : 300.000
- TK 112 : 240.000
- TK 008 : 900.000
- Các tài khoản khác có số dư hợp lý
II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000
2. Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động thường xuyên: 60.000
3. Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho dự án A: 27.000
4. Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương:120.000
5. Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong ĐV: 120.000
6. Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500
7. Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.
8. Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.
9. Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt số tiền 50.000
10. Ngày 20/2 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước là 40.000.
11. Ngày 22/2 PC 0025 Nộp cho Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt
12. Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB: 200.000
13. Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 200.000
14. Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt cho HĐTX theo lệnh chi tiền: 200.000
B. Yêu cầu:
1. Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên.
2. Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký chung.
Bài 2.1:
1. Định khoản:
-4/2: Nợ TK111/CóTK46121(nguồn KP thường xuyên)
100
- 6/2:NợTK66121(chi TX năm nay)/CóTK111
60
- 7/2:Nợ TK6622/CóTK112
27
- 9/2: NợTK111/Có TK112
120
- 10/2: Nợ TK334/Có TK111
120
- 15/2: NợTK112/CóTK5118
75,5
- 16/2: NợTK111/CóTK342(thanh toán nội bộ)
53
- 18/2: NợTK111/CóTK5111
25,36
- 19/2: NợTK336(tạm ứng KP)/CóTK111
50
- 20/2: NợTK5111/CóTK3332
40
- 22/2: NợTK3332/CóTK111
40
- 23/2:NợTK112/CóTK4612
200
- 29/2: Nợ TK111/CóTK112
200
-30/2: NợTK6612/CóTK111
200
Bài 2.2
A. Tại đơn vị HCSN A trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (đvt:1.000đ), các
tài khoản có số dư hợp lý.
1. Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt cho quý I/N số tiền 80.000
2. Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000
3. Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương và phụ cấp khác cho viên chức 17.000 phụ...




  !"#$%&'&"& ()*+,*-./ 000.1
234.5* !"#$
- 
- 
- 
-  !
 "&#$!)6/78#! 96!" +#!
 "#$%&'()&*+,#-#./$01234/5267
 "#$8%&26792+:;<#*+,#-#./$08
 "#$=%>?"'(2#@6/A#/$013 :/+A1@B#CD=
 "#$%&E'(>?124/5267+F G#
E "#$%& G#+H,10I9#JK
8 "#$E%>?/C#:HL#>?=EE
= "#$8%&8/,M;HL#267E
 "#$%&=/NO :NHL#267E8
 "#$%&*6I#NHL#2672E
 "#$%P/NO :N,; 
 "#$%&E",";/NO :NHL#267
 "#$%>?"3 :2HL#>?
 "#$%&'(>?124/5267+FQ :2
 "#$%&8267RJSQ :2
 :;*&5*
 JT1#1G+U#:1B90
 VW1#1PX4/5O"3!/#OPXOYAZI"3!/#

JT
%"%8[#/U&-#./$0\ 
8%"88[S]6A$\% 8
=%"88% =
%"% 
%"% 
E%"%E =EOE
8%"%[A,H,\ E
%"%E EO8
%"8[*6I#&\% E
%"E% 
%"% 
%"%8 
<=%"% 
%"88% 

 .>#/? @A#$ !"#$B%&'&"&#$!)6/78#! 96!" +#!#!4+,*-./ 000.1C&"&
8!AD#&'+234!E6(F
 "3^#HCN*+,#G4/AN/$:4/!_%"2
 "#$E%&9(CN*+,#1234/5267
 "#$E%&O9G#1BM10I=BM G#
 "#$=%&E6/A13 :/3<#*+,#RP"28E
E "#$%&O/`NYA10O2E
bài tập môn hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập môn hành chính sự nghiệp - Người đăng: mgkean
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
bài tập môn hành chính sự nghiệp 9 10 886