Ktl-icon-tai-lieu

bài tập môn Kế hoạch hóa

Được đăng lên bởi ch21ktpt-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MÔN: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

BÀI TẬP MÔN KẾ HOẠCH HÓA

Họ và tên
Lớp
Khóa
Mã HV

: ĐÀO THANH QUỲNH
: CH21L
: 21
: CH210333

Hà Nội, 2013

BÀI KIỂM TRA KẾ HOẠCH HÓA
Page 1

MÔN: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
1. Sắp xếp lại theo đúng trật tự (điểm mạnh  nguyên nhân, điểm yếu 
nguyên nhân)

Điểm mạnh
Chất lượng dạy và
học tăng lên

Nguyên nhân
-

Cơ sở vật chất kỹ thuật trường lớp và đồ dùng giảng dạy
tăng lên cả về số và chất lượng

-

Sử dụng tốt các nguồn vốn của các chương trình, dự án
đầu tư cho giáo dục

Gia tăng tỷ lệ lao
động qua đào tạo

-

Đa dạng hóa loại hình dạy nghề, mở rộng mô hình liên kết
đào tạo, chú trọng chất lượng đội ngũ giáo viên, chương
trình và cơ sở vật chất phục vụ cho dạy nghề

Số học sinh dân tộc
thiểu số đến trường
gia tăng

-

Làm tốt công tác ưu tiên tuyển chọn con em dân tộc thiểu
số vào lớp học

-

Chú trọng đến các điểm trường tại các địa phương có điều
kiện địa hình hiểm trở, xa trung tâm

Điểm yếu
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp
loại khá trở lên thấp

Chất lượng dạy nghề thấp

Nguyên nhân
-

Cơ cấu giáo viên chưa phù hợp, thiếu giáo viên
dạy các môn nhạc, hoạ, TDTT, Sinh, kỹ thuật

-

Hệ thống sách giáo khoa chưa đảm bảo đủ cho
học sinh

-

Chương trình dạy nghề chưa cải tiến phù hợp

-

Hệ thống xưởng sản xuất thực hành trong các
trường nghề còn yếu và thiếu

Page 2

MÔN: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Tỷ lệ học sinh đạt các kỳ thi
học sinh giỏi cấp tỉnh thấp

Tỷ lệ trường phổ thông đạt
chuẩn quốc gia thấp

-

Đầu vào học sinh các trường nghề rất thấp

-

Các đội tuyển học sinh giỏi không được bồi
dưỡng thường xuyên

-

Thiếu đội ngũ giáo viên giỏi

-

Nhận thông tin về kỳ thi học sinh giỏi chậm

-

Hầu hết các trường đều không có các phòng học
chức năng

-

Một số trường thiếu quỹ đất

2+3. Mục tiêu định hướng phát triển ngành giáo dục Hoà Bình năm X+1 và
một số chỉ tiêu tương thích với từng mục tiêu:
Mục tiêu năm KH X+1

Chỉ tiêu tương ứng

1. Tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp loại khá 1. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp loại khá trở lên
trở lên
tăng 30%
2.1. Tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp
trường nghề kiếm được việc làm tăng 15%
2.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trường nghề
đạt loại giỏi tăng 20%

2. Nâng cao chất lượng dạy nghề

2.3. Không có học sinh tốt nghiệp trường
nghề đạt loại trung bình
3. Tăng tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn
quốc gia

3.1. Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn
quốc gia tăng 25%

4. Xây dựng bộ chỉ số theo dõi đánh giá kế hoạch giáo dục năm X+1 tương
ứng với các chỉ tiêu
Mục tiê...
MÔN: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
BÀI TẬP MÔN KẾ HOẠCH HÓA
Họ và tên : ĐÀO THANH QUỲNH
Lớp : CH21L
Khóa : 21
Mã HV : CH210333
Hà Nội, 2013
BÀI KIỂM TRA KẾ HOẠCH HÓA
Page 1
bài tập môn Kế hoạch hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập môn Kế hoạch hóa - Người đăng: ch21ktpt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập môn Kế hoạch hóa 9 10 123