Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Tran Tien Dat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập số 4: (trang 86)
Lập định khoản các NVKT phát sinh sau đây:
1. Nhập kho 400.000đ hàng hóa và 200.000đ công cụ, dụng cụ chưa trả tiền cho người bán.
2. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vsay ngắn hạn 400.000đ và trả nợ cho người bán 200.000đ
3. Tiền lương phải thnah toán cho công nhân sản xuất sản phẩm 300.000đ và nhân viên phân
xưởng là 200.000đ
4. Xuất kho công cụ, dụng cụ 200.000đ dùng cho hoạt động bán hàng 80.000đ và hoạt động quản
lý doanh nghiệp 120.000đ
Bài tập số 5: (trang 87)
Lập định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các NVKT sau:
1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt là 2.000.000đ
2. Chi tiền mặt để tạm ứng cho nhân viên 1.000.000đ
3. Dùng lợi nhuận để bổ sung quỹ đầu tw phát triển 500.000đ
4. Vay ngắn hạn để trả nợ cho người bán 1.000.000đ
5. Nhập kho 500.000đ công cụ, dụng cụ chưa trả tiền cho người bán
6. Chi tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn 2.000.000đ
Bài tập số 6: (trang 87)
Tại một doanh nghiệp có các NVKT phát sinh sau:
1. Nhập kho 300.000đ nguyên vật liệu và 200.000đ công cụ, dụng cụ chưa trả tiền cho người bán
2. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt 1.000.000đ và bằng tiền gửi ngân hàng
4.000.000đ
3. Dùng TKNH để trả nợ cho người bán 2.000.000đ và thanh toán nợ nhà nước 1.000.000đ
4. Doanh nghiệp được nhà nước cấp thêm vốn bao gồm TSCĐ hữu hình 10.000.000đ nguyên vật
liệu 2.000.000đ
5. Dùng lợi nhuận bổ sung quỹ dự phòng tài chính 500.000đ và quỹ khen thưởng phúc lợi
1.000.000đ
6. Chi tiền mặt để trả lương cho công nhân 800.000đ và tạm ứng cho công nhân đi công tác
200.000đ
Yêu cầu:
Lập định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các NVKT trên
Bài tập số 9: (trang 90)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 – 12 – 20x2
Đơn vị: 1.000.000 đồng
Tài sản
Loại A: tài sản ngắn hạn
1. Tiền mặt
2. TGNH
3. Phải thu khách hàng
4. Nguyên vật liệu
Loại B: tài sản dài hạn
1. TSCĐ hữu hình

Tổng cộng tài sản

Số tiền
900
20
280
100
500
5.100
5.100

6.000

Nguồn vôn

Số tiền

Loại A: Nợ phải trả
1. Vay ngắn hạn
2. Phải trả cho người bán
3. Phải trả phải nộp khác

400
200
150
50

Loại B: Vốn chủ sở hữu
1. Nguồn vốn kinh doanh
2. Quỹ đầu tư phát triển
3. Quỹn khen thưởng,
phúc lợi (???)

5.600
5.500
70

Tổng cộng nguồn vốn

6.000

30

Trong tháng 1/20x2 phát sinh các NVKT sau: (đơn vị 1.000.000đ)
1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 80
2. Nhập kho 100 nguyên vật liệu trả bằng TGNH
3. Vay ngắn hạn để trả người bán 80
4. Rút TGNH về quỹ tiền mặt 50
5. Chi tiền mặt để trả khoản trả khác 40
6. Nhà nước cấp cho doanh ngh...
Bài tập số 4: (trang 86)
Lập định khoản các NVKT phát sinh sau đây:
1. Nhập kho 400.000đ hàng hóa và 200.000đ công cụ, dụng cụ chưa trả tiền cho người bán.
2. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vsay ngắn hạn 400.000đ và trả nợ cho người bán 200.000đ
3. Tiền lương phải thnah toán cho công nhân sản xuất sản phẩm 300.000đ nhân viên phân
xưởng là 200.000đ
4. Xuất kho ng cụ, dụng cụ 200.000đ dùng cho hoạt động bán hàng 80.000đ và hoạt động quản
lý doanh nghiệp 120.000đ
Bài tập số 5: (trang 87)
Lập định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các NVKT sau:
1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt là 2.000.000đ
2. Chi tiền mặt để tạm ứng cho nhân viên 1.000.000đ
3. Dùng lợi nhuận để bổ sung quỹ đầu tw phát triển 500.000đ
4. Vay ngắn hạn để trả nợ cho người bán 1.000.000đ
5. Nhập kho 500.000đ công cụ, dụng cụ chưa trả tiền cho người bán
6. Chi tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn 2.000.000đ
Bài tập số 6: (trang 87)
Tại một doanh nghiệp có các NVKT phát sinh sau:
1. Nhập kho 300.000đ nguyên vật liệu và 200.000đ công cụ, dụng cụ chưa trả tiền cho người bán
2. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt 1.000.000đ bằng tiền gửi ngân hàng
4.000.000đ
3. Dùng TKNH để trả nợ cho người bán 2.000.000đ và thanh toán nợ nhà nước 1.000.000đ
4. Doanh nghiệp được n nước cấp thêm vốn bao gồm TSCĐ hữu hình 10.000.00 nguyên vật
liệu 2.000.000đ
5. Dùng lợi nhuận bổ sung quỹ dự phòng tài chính 500.000đ quỹ khen thưởng phúc lợi
1.000.000đ
6. Chi tiền mặt để trả lương cho công nhân 800.000đ tạm ứng cho công nhân đi công tác
200.000đ
Yêu cầu:
Lập định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các NVKT trên
Bài tập số 9: (trang 90)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 – 12 – 20x2
Đơn vị: 1.000.000 đồng
Tài sản Số tiền Nguồn vôn Số tiền
Loại A: tài sản ngắn hạn
1. Tiền mặt
2. TGNH
3. Phải thu khách hàng
4. Nguyên vật liệu
900
20
280
100
500
Loại A: Nợ phải trả
1. Vay ngắn hạn
2. Phải trả cho người bán
3. Phải trả phải nộp khác
400
200
150
50
Loại B: tài sản dài hạn
1. TSCĐ hữu hình
5.100
5.100
Loại B: Vốn chủ sở hữu
1. Nguồn vốn kinh doanh
2. Quỹ đầu tư phát triển
3. Quỹn khen thưởng,
phúc lợi (???)
5.600
5.500
70
30
Tổng cộng tài sản 6.000 Tổng cộng nguồn vốn 6.000
Trong tháng 1/20x2 phát sinh các NVKT sau: (đơn vị 1.000.000đ)
1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 80
2. Nhập kho 100 nguyên vật liệu trả bằng TGNH
3. Vay ngắn hạn để trả người bán 80
4. Rút TGNH về quỹ tiền mặt 50
5. Chi tiền mặt để trả khoản trả khác 40
6. Nhà nước cấp cho doanh nghiệp một TSCĐ hữu hình trị gi 500
7. Chuyển quỹ đầu tư phát triển để bổ sung kinh doanh 50
Yêu cầu:
1. Mở các tài khoản vào đầu tháng 1/20x3 và ghi số dư đầu tháng vào các tài khoản
2. Lập định khoản các NVKT phát sinh trong tháng 1/20x3, sau đó căn cứ vào định khoản để phản
ánh vào sơ đồ tài khoản
3. Tìm số dư cuối tháng 1/20x3 của các tài khoản và căn cứ vào số dư đó để lập BCĐKT mới
4. Lập bảng cân đối tài khoản của tháng 1/20x3
Bài tập nguyên lý kế toán - Trang 2
Bài tập nguyên lý kế toán - Người đăng: Tran Tien Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập nguyên lý kế toán 9 10 797