Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên phân và giảm phân

Được đăng lên bởi trieuquanghuy1998
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN

Hoạt động của giáo viên & học sinh
Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân
bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng
sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm
sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng
chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế
bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể
đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10
% và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có
hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm
phân.
Hãy xác định:
a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và
tên của loài đó
b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực
hay cái? Giải thích?
Bài tập 2:
Ở 1 loài ong mật, 2n=32.
Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong
chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh
dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì
nở thành ong đực.
Một ong chúa đẻ được một số trứng
gồm trứng được thụ tinh và trứng không
được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng
được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số
trứng không được thụ tinh là nở thành ong
đực, các trường hợp còn lại đều không nở
và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong
thợ và ong đực nói trên chứa tổng số
155136 NST, biết rằng số ong đực con
bằng 2% số ong thợ con.
a/ Tìm số ong thợ con và số ong
đực con.
b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ
ra trong lần nói trên là bao nhiêu?
c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ
tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng
số tinh trùng hình thành thì tổng số NST
trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu
biến là bao nhiêu?
Bài tập 3:
Một tế bào sinh dục sơ khai của 1

Nội dung
Cách giải
a. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ
khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, ta có:

 2n(2 x  1)10 2480
 2n 8 (ruồi giấm)
 x
 2n2 10 2560
2n.2x.10 = 2560  x = 5
b. Số tế bào con sinh ra: 320
Số giao tử tham gia thụ tinh:

128
100 = 1280
10

Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử:
1280
= 4 suy ra là con đực
320

Cách giải
a/ Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y =
0,02x
Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y =
96
b/ Tổng số trứng đẻ là (4800x100/80) +
(96x100/60) = 6160
c/ Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến
- Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 =
6000 trứng
- Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) –
6000 = 594000
- Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 =
160 trứng
- Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96
= 64
- Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800 =
1200
- Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) +
16(64 + 594000) = 9543424 NST

GIẢI
Số đợt nguyên phân:

loài thực hiện nguyên phân liên tiếp một
số đợt đòi hỏi môi trường nội bào ...
BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN
Hoạt động của giáo viên & học sinh Nội dung
Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân
bào liên tiếp với số lần như nhau vùng
sinh sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm
sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng
chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế
bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể
đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử 10
% tạo ra 128 hợp tử. Biết không có
hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm
phân.
Hãy xác định:
a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài
tên của loài đó
b. Tế bào sinh dục khai đực
hay cái? Giải thích?
Bài tập 2: 1 loài ong mật, 2n=32.
Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong
chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh
dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì
nở thành ong đực.
Một ong chúa đẻ được một số trứng
gồm trứng được thụ tinh trứng không
được thụ tinh, nhưng chỉ 80% số trứng
được thụ tinh nở thành ong thợ, 60% số
trứng không được thụ tinh là nở thành ong
đực, các trường hợp còn lại đều không n
bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong
thợ ong đực nói trên chứa tổng số
155136 NST, biết rằng số ong đực con
bằng 2% số ong thợ con.
a/ Tìm số ong thợ con số ong
đực con.
b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ
ra trong lần nói trên là bao nhiêu?
c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ
tinh với c trứng chiếm 1% so với tổng
số tinh trùng hình thành thì tổng số NST
trong các tinh trùng và tếo trứng bị tiêu
biến là bao nhiêu?
Bài tập 3:
Một tế bào sinh dục khai của 1
Cách giải
a. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ
khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, ta có:
82
25601022
248010)12(2
n
n
n
x
x
(ruồi giấm)
2n.2
x
.10 = 2560 x = 5
b. Số tế bào con sinh ra: 320
Số giao tử tham gia thụ tinh:
100
10
128
= 1280
Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử:
320
1280
= 4 suy ra là con đực
Cách giải
a/ Gọi x số ong thợ, y là số ong đực thì y =
0,02x
Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y =
96
b/ Tổng số trứng đẻ (4800x100/80) +
(96x100/60) = 6160
c/ Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến
- Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 =
6000 trứng
- Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) –
6000 = 594000
- Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 =
160 trứng
- Số trứng không thụ tinh không nở: 16096
= 64
- Số trứng thụ tinh không nở: 6000 4800 =
1200
- Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) +
16(64 + 594000) = 9543424 NST
GIẢI
Số đợt nguyên phân:
Bài tập nguyên phân và giảm phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nguyên phân và giảm phân - Người đăng: trieuquanghuy1998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập nguyên phân và giảm phân 9 10 264