Ktl-icon-tai-lieu

bài tập nguyên tử cực hay

Được đăng lên bởi ngilu91
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập Nguyên Tử - Bảng Tuần Hoàn
C©u 1: Nguyªn tö cña nguyªn tè R cã tæng sè h¹t c¬ b¶n (proton, n¬tron, electron) lµ 52; trong ®ã tæng sè h¹t
kh«ng mang ®iÖn gÊp 1,059 lÇn h¹t mang ®iÖn d¬ng. Xác định số khối và điện tích hạt nhân của R
C©u 2: Nguyªn tö cña mét nguyªn tè X cã tæng sè h¹t c¬ b¶n (proton, n¬tron, electron) lµ 82, biÕt sè h¹t mang
®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 22. KÝ hiÖu nguyªn tö cña X lµ
C©u 3: Tổng số hạt (proton, nơtron, electron) trong ion M3+ là 37. Vị trí của M trong bảng tuần hoµn là:
C©u 4: Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong 2 nguyªn tö kim lo¹i X vµ Y lµ 142, trong ®ã tæng sè h¹t
mang ®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 42. Sè h¹t mang ®iÖn cña nguyªn tö Y nhiÒu h¬n cña X lµ
12. Kim lo¹i Y lµ
(Cho biÕt sè hiÖu nguyªn tö: Ca (Z = 20), Cr (Z = 24), Fe (Z = 26), Zn (Z = 30)).
C©u 5: Mét oxit cã c«ng thøc X2O trong ®ã tæng sè h¹t (proton, n¬tron vµ electron) cña ph©n tö lµ 92, trong ®ã
sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 28. C«ng thøc oxit lµ
(Cho nguyªn tö khèi cña oxi b»ng 16).
C©u 6: Cho X, Y, Z lµ ba nguyªn tè liªn tiÕp nhau trong mét chu k× cña b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc.
Tæng sè c¸c h¹t mang ®iÖn trong thµnh phÇn cÊu t¹o nguyªn tö cña X, Y, Z b»ng 72. Xác định vị trí của Y trong
bảng tuần hoàn.
C©u 7: Hîp chÊt M cã d¹ng XY3, tæng sè h¹t proton trong ph©n tö lµ 40. Trong thµnh phÇn h¹t nh©n cña X còng
nh Y ®Òu cã sè h¹t proton b»ng sè h¹t n¬tron. X thuéc chu k× 3 b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc. C«ng
thøc ph©n tö cña M lµ
C©u 8: Nguyªn tè X kh«ng ph¶i lµ khÝ hiÕm, nguyªn tö cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 3p. Nguyªn tö cña
nguyªn tè Y cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 3s. Tæng sè electron ë hai ph©n líp ngoµi cïng cña X vµ Y lµ 7.
§iÖn tÝch h¹t nh©n cña X vµ Y lµ
C©u 9: Nguyªn tè X (nguyªn tè p) kh«ng ph¶i lµ khÝ hiÕm, nguyªn tö cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 4p.
Nguyªn tö cña nguyªn tè Y (nguyªn tè s) cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 4s. BiÕt tæng sè electron cña hai
ph©n líp ngoµi cïng cña X vµ Y b»ng 7. CÊu h×nh electron cña X vµ Y lÇn lît lµ
C©u 10: Hîp chÊt M ®îc t¹o nªn tõ cation X+ vµ anion Yn–. Mçi ion ®Òu do 5 nguyªn tö t¹o nªn. Tæng sè proton
trong X+ b»ng 11, cßn tæng sè electron trong Yn– lµ 50. BiÕt r»ng hai nguyªn tè trong Y n– ë cïng nhãm A vµ
thuéc hai chu k× liªn tiÕp trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc. C«ng thøc ph©n tö cña M lµ

Các bài tập trong đề thi ĐH - CĐ
Câu 11: Trong tự nhiên bạc có hai đồng vị bền là 107Ag và 109Ag. Nguyên...
Bài Tập Nguyên Tử - Bảng Tuần Hoàn
C©u 1: Nguyªncña nguyªn R tæng h¹t b¶n (proton, n¬tron, electron) 52; trong ®ã tæng h¹t
kh«ng mang ®iÖn gÊp 1,059 lÇn h¹t mang ®iÖn d¬ng. 
C©u 2: Nguyªncña mét nguyªn tè Xtæng sè h¹tb¶n (proton, n¬tron, electron) lµ 82, biÕt t mang
®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 22. KÝ hiÖu nguyªn tö cña X lµ
C©u
3: ! "#
$%
!$&'(#)*+,
hoµn
!-
C©u 4: Tæng h¹t proton, n¬tron, electron trong 2 nguyªn kim lo¹i X Y 142, trong ®ã ng h¹t
mang ®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè t kh«ng mang ®iÖn lµ 42. Sè h¹t mang ®iÖn cña nguyªn tö Y nhiÒu h¬n cña X
12. Kim lo¹i Y
(Cho biÕt sè hiÖu nguyªn tö: Ca (Z = 20), Cr (Z = 24), Fe (Z = 26), Zn (Z = 30)).
C©u 5: Mét oxit cã c«ng thøc X
2
O trong ®ã tæng sè h¹t (proton, n¬tron vµ electron) cña ph©n tö lµ 92, trong ®ã
sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 28. C«ng thøc oxit lµ
(Cho nguyªn tö khèi cña oxi b»ng 16).
C©u 6: Cho X, Y, Zba nguyªnliªn tiÕp nhau trong mét chu k× cña b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc.
Tæng sè c¸c h¹t mang ®iÖn trong thµnh phÇn cÊu t¹o nguyªn tö cña X, Y, Z b»ng 72. .
)*+,'
C©u 7: Hîp chÊt M cã d¹ng XY
3
, tæng sè h¹t proton trong ph©n tö lµ 40. Trong thµnh phÇn h¹t nh©n cña X còng
nh Y ®Òu h¹t proton b»ng h¹t n¬tron. X thuéc chu 3 ng tuÇn hoµn c nguyªn ho¸ häc. C«ng
thøc ph©n tö cña M lµ
C©u 8: Nguyªn tè X kh«ng ph¶i lµ khÝ hiÕm, nguyªn tö cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 3p. Nguyªn tö cña
nguyªn tè Y cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 3s. Tæng sè electron ë hai ph©n líp ngoµi cïng cña X vµ Y lµ 7.
§iÖn tÝch h¹t nh©n cña X vµ Y
C©u 9: Nguyªn X (nguyªn p) kh«ng ph¶i khÝ hiÕm, nguyªn ph©n líp electron ngoµi ng 4p.
Nguyªn tö cña nguyªn Y (nguyªn s) ph©n líp electron ngoµi cïng 4s. BiÕt tæng electron cña hai
ph©n líp ngoµi cïng cña X vµ Y b»ng 7. CÊu h×nh electron cña X vµ Y lÇn lît lµ
C©u 10: Hîp chÊt M ®îc t¹o nªn tõ cation X
+
vµ anion Y
n–
. Mçi ion ®Òu do 5 nguyªn tö t¹o nªn. Tæng sè proton
trong X
+
b»ng 11, cßn tæng sè electron trong Y
n–
50. BiÕt r»ng hai nguyªn trong Y
n–
ë cïng nhãm A
thuéc hai chu k× liªn tiÕp trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc. C«ng thøc ph©n tö cña M lµ
Các bài tập trong đề thi ĐH - CĐ
Câu 11:/0)12)3!
45&
6
457
6'8+90:+);6!45&<&'
=,>?!@A
45&
6168B
$
!
Câu 12: #C#
$%
1 ! !&71
C©u 13: Trong nhiªn, nguyªn clo hai ®ång b3
D!
$E
4&
D!
$&
4&
, trong ®ã ®ång
D!
$E
4&
chiÕm
75,77% vÒ sè nguyªn tö. PhÇn tr¨m khèi lîng cña
D!
$&
4&
trong CaCl
2
lµ .
Câu 14:#C+90:+901 ! !EF1!$E'G
++90:+90!
Câu 15: #C#
$%
1 ! !&71?3+
H?!47'DI+; ! +90:#!
Câu 16:  AI.!?!. !?" ! )J ! 
 ! .!F5'KL?MAI.N1?C?OP1Q+9I'DH
O.!
Câu 17: 8+90:+901 ! !R!&'G?
?C+90:.3+??C+90:!<'D+90.!,!@A!
+90)L++90:-8S44T6!S4$T=S4ETD!S&TU SFV"
Câu 18: Trong tù nhiªn, nguyªn tè ®ång cã hai ®ång vÞ lµ
V$
F7
D+
VE
F7
D+
. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña ®ång lµ
63,546. Thµnh phÇn phÇn tr¨m tæng sè nguyªn tö cña ®ång vÞ
V$
F7
D+
Câu19:8+90:+901I+; ! !RW!
F

X
'AI
+90RL?7X4FY!@A'=,>?!@A+90PI
!
4
bài tập nguyên tử cực hay - Trang 2
bài tập nguyên tử cực hay - Người đăng: ngilu91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập nguyên tử cực hay 9 10 491