Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NHỊ THỨC NEWTON

Được đăng lên bởi Thu Hau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuû ñeà 10 :

NHÒ THÖÙC NEWTÔN

A/ BAØI TAÄP MAÃU:


11

1 
 1
1. Tìm hệ số của x trong khai triển của biểu thức: A   x  2  x 2  
x 

 x
5

7

Giaûi:

Công thức khai triển của biểu thức là:
k

11
7
1

A   C11k x11 k   2   C7n x 2
 x
k 0
n 0
11

 

7n

1
xn

7

 A    1 C11k x113k   C7n x14 3n
k

k 0

n 0

5

Để số hạng chứa x vậy k=2 và n=3

2
3
Vậy hệ số của x5 là C11  C7  90

0
1
2
1004
2. Tính tổng: S  C2009  C2009  C2009  ...  C2009

Giaûi:
S C

0
2009

C

1
2009

C

2
2009

 ...  C

1004
2009

(1)

1005
 S  C  C  C  ...  C2009
(2) (vì Cnk  Cnn k )
2009
0
1
2
1004
1005
2009
 C2009
 C2009
 ...  C2009
 C2009
 ...  C2009
  1  1
 2 S  C2009
2009
2009

2008
2009

2007
2009

 S  22008

3. Khai triển và rút gọn biểu thức 1  x  2(1  x ) 2  ...  n(1  x ) n thu được đa thức
P ( x ) a 0  a1 x  ...  a n x n . Tính hệ số a8 biết rằng n là số nguyên dương thoả mãn
1
7
1
 3  .
2
Cn Cn n

Giaûi:

Ta cã

 n 3
1 7 1 
   2
7.3! 1
2 3

Cn Cn n  
 n(n  1) n(n  1)(n  2) n

§ã lµ 8.C88  9.C 98 89.

 n 3
 2
 n 9.
 n  5n  36 0
Suy ra a8 lµ hÖ sè cña x 8 trong biÓu thøc 8(1  x)8  9(1  x)9 .

0
 2C12009  3C22009  ...  2010C2009
4. Tính tổng S  C2009
2009 .

Xét đa thức: f(x)  x(1  x)

2009

 x(C

0
2009

Giaûi:
2
2009 2009
 C12009 x  C2009
x 2  ...  C2009
x )

0
2
2009 2010
 C2009
x  C12009 x 2  C2009
x3  ...  C2009
x .
0
2
2009 2009
 2C12009 x  3C2009
x 2  ...  2010C2009
x
Ta có: f / (x)  C2009

*

0
2
2009
 f / (1)  C2009
 2C12009  3C2009
 ...  2010C2009

(a)

Mặt khác: f / (x)  (1  x)2009  2009(1  x)2008 x  (1  x)2008 (2010  x)

*

 f / (1)  2011.22008 (b)
Từ (a) và (b) suy ra: S  2011.22008.



5. Chöùngminh k,n  Z  thõa mãn 3  k  n ta luôn có:
Ckn  3Cnk 1  2Cnk 2  Cnk 3  Cnk 3  C nk 2 .
k
n

Ta có: C  3C

k 1
n

 2C



k 2
n

C

k
n 3



C

k 3
n

Giaûi:
 C  C nk  3C nk 1  3Cnk 2  Cnk 3  Cnk 3
k 2
n



 

(5)

VT(5)  Cnk  Cnk 1  2 Cnk 1  Cnk 2  C nk 2  Cnk 3  Ckn1  2C nk11  C nk12  C nk1  C nk11  C nk11  C nk12
= Cnk2  Cnk 12  Cnk3 ( điều phải chứng minh)
6.

x
x 1
x2
2 x 3
k
Giải phương trình C x  2Cx  Cx  Cx  2 ( Cn là tổ hợp chập k của n phần tử)
Giaûi:

 2 x5
 xN

ĐK : 

x
x 1
x 1
x 2
2 x 3
x
x 1
2 x 3
x
2 x 3
Ta có C x  C x  C x  C x  C x  2  C x 1  C x 1  Cx  2  C x  2  C x  2  (5  x)!  2!  x  3
...
Chuû ñeà 10 : NHÒ THÖÙC NEWTÔN
A/ BAØI TAÄP MAÃU:
1. Tìm hệ số của x
5
trong khai triển của biểu thức:
11 7
2
2
1 1
A x x
x x
Giaûi:
Công thức khai triển của biểu thức là:
11 7
7
11 2
11 7
2
0 0
11 7
11 3 14 3
11 7
0 0
1 1
1
k
n
k k n
n
k n
k
k k n n
k n
A C x C x
x x
A C x C x
Để số hạng chứa x
5
vậy k=2 và n=3 Vậy hệ số của x
5
2 3
11 7
90C C
2. Tính tổng:
0 1 2 1004
2009 2009 2009 2009
... S C C C C
Giaûi:
0 1 2 1004
2009 2009 2009 2009
... S C C C C
(1)
2009 2008 2007 1005
2009 2009 2009 2009
... S C C C C
(2) (vì
k n k
n n
C C
)
2009
0 1 2 1004 1005 2009
2009 2009 2009 2009 2009 2009
2 ... ... 1 1 S C C C C C C
2008
2 S
3. Khai triển rút gọn biểu thức
thu được đa thức
n
n
xaxaaxP ...)(
10
. Tính hệ số
8
a
biết rằng
n
là số nguyên dương thoả mãn
n
CC
nn
171
32
.
Giaûi:
Ta
nnnnnn
n
n
CC
nn
1
)2)(1(
!3.7
)1(
2
3
171
32
§ã lµ
.89.9.8
8
9
8
8
CC
.9
0365
3
2
n
nn
n
Suy ra
8
a
lµ hÖ sè cña
8
x
trong biÓu thøc
.)1(9)1(8
98
xx
BÀI TẬP NHỊ THỨC NEWTON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP NHỊ THỨC NEWTON - Người đăng: Thu Hau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP NHỊ THỨC NEWTON 9 10 455