Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập oxi lưu huỳnh

Được đăng lên bởi Đinh Phan Thiện
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
OXI – LƯU HUỲNH
Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là:
A. ns2np4
B. ns2np5
C. ns2np3
D. (n-1)d10ns2np4
Câu 2: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là:
A. Na
B. Cl
C. O
D. S
Câu 3: Chọn câu trả lời sai:
A. Oxi hoá lỏng ở -1830C.
B. O2 lỏng bị nam châm hút.
C. O2 lỏng không màu.
D. Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị.
Câu 4: Phương pháp nào sau đây có thể dùng để điều chế O2 trong PTN? Trong các cách sau đây, cách nào được
dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm? (vì còn có các cách khác)
A. Điện phân H2O.
B. Phân hủy H2O2 với xúc tác MnO2.
C. Điện phân dung dịch CuSO4.
D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng,
Câu 5: Khi điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng phân hủy H 2O2 (xúc tác MnO2), khí oxi sinh ra
thường bị lẫn hơi nước. Người ta có thể làm khô khí O2 bằng cách dẫn khí đi qua các ống sứ chứa chất nào sau
đây?
A. Na.
B. Bột CaO.
C. CuSO4.5H2O.
D. Bột S
Câu 6 : Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào sau đây?
A. CaCO3
B. KMnO4
C. (NH4)2SO4
D. NaHCO3
Câu 7: Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây?
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
B. Điện phân nước.
C. Điện phân dung dịch NaOH.
D. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2.
Câu 8: Nhờ bảo quản bằng nước ozon, mận Bắc Hà - Lao Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn, nhờ đó
bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân nào sau đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả
tươi lâu ngày:
A. Ozon là một khí độc.
B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi.
B. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi.
C. Ozon có tính tẩy màu.
Câu 9: Chọn câu trả lời sai về lưu huỳnh:
A. S là chất rắn màu vàng
B. S không tan trong nước
C. S dẫn điện, dẫn nhiệt kém
D. S không tan trong các dung môi hữu cơ
Câu 10: Hãy chỉ ra câu trả lời sai về SO2:
A. SO2 làm đỏ quỳ ẩm.
B. SO2 làm mất màu nước Br2.
C. SO2 là chất khí, màu vàng
D. SO2 làm mất màu cánh hoa hồng.
Câu 11: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có thể dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?
A. 4FeS2 + 11O2  t → 2Fe2O3 + 8SO2
B. S + O2  t → SO2
C. 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O
D. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2
Câu 12: Có các phản ứng sinh ra khí SO2 như sau:
a) Cu + 2H2SO4đặc → CuSO4 + SO2 + 2H2O
b) S + O2  t → SO2
0

0

0

t
c) 4FeS2 + 11O2 →
2Fe2O3 + 8SO2
d) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2
Trong các phản ứng trên, những phản ứng nào được dùng để điều chế SO2 trong công nghiệp là
A. a và...
OXI – LƯU HUỲNH
u 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các ngun tố nhóm oxi là:
A. ns
2
np
4
B. ns
2
np
5
C. ns
2
np
3
D. (n-1)d
10
ns
2
np
4
u 2: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X:
A. Na B. Cl C. O
D. S
u 3: Chọn câu trả lời sai:
A. Oxi hoá lỏng ở -183
0
C. B. O
2
lỏng bị nam châm hút.
C. O
2
lỏng không màu. D. Trong tự nhiên oxi có ba đồng vị.
u 4: Phương pháp nào sau đây có thể dùng để điều chế O
2
trong PTN? Trong các cách sau đây, cách nào được
ng để điều chế O
2
trong phòng thí nghiệm? (vì còn có các cách khác)
A. Điện phân H
2
O. B. Pn hủy H
2
O
2
với xúc tác MnO
2
.
C. Điện phân dung dịch CuSO
4
. D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng,
u 5: Khi điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng phân hủy H
2
O
2
(xúc tác MnO
2
), koxi sinh ra
thường bị lẫn hơi nước. Người ta có thể làm khô khí O
2
bằng cách dẫn khí đi qua các ống sứ chứa chất nào sau
đây?
A. Na. B. Bột CaO. C. CuSO
4
.5H
2
O. D. Bột S
u 6 : Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào sau đây?
A. CaCO
3
B. KMnO
4
C. (NH
4
)
2
SO
4
D. NaHCO
3
u 7: Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằngch nào sau đây?
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. B. Điện phân nước.
C. Điện phân dung dịch NaOH. D. Nhiệt phân KClO
3
với xúc tác MnO
2
.
u 8: Nhờ bảo quản bằng nước ozon, mận Bắc Hà - Lao Cai, cam Hà Giang đã được bảo quản tốt hơn, nhờ đó
bà con nông dân đã có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân nào sau đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả
tươi lâu ngày:
A. Ozon là một khí độc. B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi.
B. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong nước hơn oxi.
C. Ozon có tính tẩy màu.
u 9: Chọn câu trả lời sai về lưu huỳnh:
A. S là chất rắn màu vàng B. S không tan trong nước
C. S dẫn điện, dẫn nhiệt kém D. S không tan trong các dung môi hữu cơ
u 10: Hãy chỉ ra câu trả lời sai về SO
2
:
A. SO
2
m đỏ quỳ ẩm. B. SO
2
làm mất u nước Br
2
.
C. SO
2
là chất khí, màu vàng D. SO
2
m mấtu cánh hoa hồng.
u 11: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có thể dùng để điều chế SO
2
trong phòng thí nghiệm?
A. 4FeS
2
+ 11O
2
0
t
2Fe
2
O
3
+ 8SO
2
B. S + O
2
0
t
SO
2
C. 2H
2
S + 3O
2
2SO
2
+ 2H
2
O D. Na
2
SO
3
+ H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ H
2
O + SO
2
u 12: Có các phản ứng sinh ra khí SO
2
như sau:
a) Cu + 2H
2
SO
4đặc
CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
O b) S + O
2
0
t
SO
2
c) 4FeS
2
+ 11O
2
0
t
2Fe
2
O
3
+ 8SO
2
d) Na
2
SO
3
+ H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ H
2
O + SO
2
Trong các phản ứng trên, những phản ứng nào được dùng để điều chế SO
2
trong công nghiệp là
A. a và b B. a và d C. b c D. c và d
u 13: Hãy chỉ ra câu trả lời sai, khi xét các nguyên tố nhóm VIA:
A. Các ngun tố nhóm VIA là những phi kim (trừ Po),
B. Hợp chất với hiđro của các nguyên tố nhóm VIA là những chất khí,
C. Oxi thường có số oxi hoá -2, trừ trong hợp chất với flo và trong các peoxit…
D. Tính axit tăng dần: H
2
SO
4
< H
2
SeO
4
< H
2
TeO
4
, E. Cả B và D sai.
u 14: Hãy chỉ ra nhận xét sai, khi nói về khả năng phản ứng của oxi:
A. O
2
phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại. B. O
2
phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim.
C. O
2
tham gia vào quá trình xảy ra sự cháy, sự gỉ, sự hô hấp.
D. Những phản mà O
2
tham gia đều là phản ứng oxi hoá - khử.
u 15: Trong ng nghiệp, ngoài phương pháp hóa lỏng chưng cất phân đoạn không khí O
2
còn được điều
chế bằng phương pháp điện phân nước. Khi đó người ta thu được
A. khí H
2
ở anot. B. khí O
2
ở catot.
C. khí H
2
ở anot và khí O
2
ở catot. D.khí H
2
ở catot và khí O
2
ở anot.
Bài tập oxi lưu huỳnh - Trang 2
Bài tập oxi lưu huỳnh - Người đăng: Đinh Phan Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập oxi lưu huỳnh 9 10 894