Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quanng hình

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Trung
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ QUANG HÌNH
CHƯƠNG : SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Chủ đề 1: ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. GƯƠNG
PHẲNG
1. Phát biểu nào sau đây về vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích các hiện tượng là không
đúng?
A. Sự xuất hiện vùng bóng đen và vùng nửa tối (bán dạ).
B. Nhật thực và nguyệt thực.
C. Giao thoa ánh sáng.
D. Để ngắm đường thẳng trên mặt đất dùng các cọc tiêu.
2. Người ta muốn dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời xuống đáy một giếng sâu, thẳng
đứng, hẹp. Biết các tia sáng mặt trời nghiêng trên mặt đất một góc 30o. Góc giữa gương và mặt phẳng nằm
ngang là
A. 30o
B. 60o
C. 70o
D. 45o
.3. Một cột điện cao 5 m dựng vuông góc với mặt đất. Tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc 45o so với
phương nằm ngang thì bóng của cột điện có chiều dài là
A. 5,2 m. B. 5 m.
C. 3 m.
D. 6 m.
4. Phát biểu nào về sự phản xạ ánh sáng là không đúng?
A. Hiện tượng ánh sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn là hiện tượng phản xạ ánh
sáng.
B. Phản xạ là hiện tượng ánh sáng bị lật ngược trở lại.
C. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
D. Góc giữa tia tới với mặt phản xạ bằng góc giữa tia phản xạ với mặt đó.
5. Các tai sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc 30o (so với mặt đất nằm ngang). Điều chỉnh một gương
phẳng tại mặt đất để có các tia phản xạ thẳng đứng hướng lên trên thì độ nghiêng của gương so với mặt đất là
A. 25o. B. 40o.
C. 45o.
D. 30o.
6. Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của ảnh qua gương phẳng là không đúng?
A. Aûnh S’ nằm đối xứng với vật S qua mặt gương phẳng.
B. Vật thật cho ảnh ảo đối xứng qua gương phẳng và ngược lại.
C. Vật và ảnh qua gương phẳng có cùng kích thước và cùng chiều so với quang trục của gương phẳng (vuông
góc với GP).
D. Vật và ảnh qua gương phẳng hoàn toàn bằng nhau.
7. Kết luận nào sau đây về gương (cả gương phẳng và gương cầu)là không đúng?
A. Tia phản xạ từ gương ra tựa như xuất phát từ ảnh của gương.
B. Tia phản xạ kéo dài ngược chiều qua ảnh S’ thì tia tới kéo dài ngược chiều sẽ qua vật S hoặc từ vật S mà
đến gương.
C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua gương.
D. Đường đi ngắn nhất nối từ điểm M qua gương đến điểm N là đường truyền của ánh sáng từ M qua gương
đến điểm N.
8. Khi tia tới không đổi, quay gương phẳng góc  thì tia phản xạ quay góc 2  . Kết quả này đúng với trục
quay nào của gương sau đây?
A. Trục quay bất kì nằm trong mặt phẳng gương.
B. Trục quay vuông góc với mặt phẳng tớ...
BÀI TẬP VỀ QUANG HÌNH
CHƯƠNG : SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Chủ đề 1: ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. GƯƠNG
PHẲNG
1. Phát biểu nào sau đây về vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích các hiện tượng là không
đúng?
A. Sự xuất hiện vùng bóng đen và vùng nửa tối (bán dạ).
B. Nhật thực và nguyệt thực.
C. Giao thoa ánh sáng.
D. Để ngắm đường thẳng trên mặt đất dùng các cọc tiêu.
2. Người ta muốn dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng mặt trời xuống đáy một giếng sâu, thẳng
đứng, hẹp. Biết các tia sáng mặt trời nghiêng trên mặt đất một góc 30
o
. Góc giữa gương và mặt phẳng nằm
ngang là
A. 30
o
B. 60
o
C. 70
o
D. 45
o
.3. Một cột điện cao 5 m dựng vuông góc với mặt đất. Tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc 45
o
so với
phương nằm ngang thì bóng của cột điện có chiều dài là
A. 5,2 m. B. 5 m. C. 3 m. D. 6 m.
4. Phát biểu nào về sự phản xạ ánh sáng là không đúng?
A. Hiện tượng ánh sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn là hiện tượng phản xạ ánh
sáng.
B. Phản xạ là hiện tượng ánh sáng bị lật ngược trở lại.
C. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
D. Góc giữa tia tới với mặt phản xạ bằng góc giữa tia phản xạ với mặt đó.
5. Các tai sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc 30
o
(so với mặt đất nằm ngang). Điều chỉnh một gương
phẳng tại mặt đất để có các tia phản xạ thẳng đứng hướng lên trên thì độ nghiêng của gương so với mặt đất là
A. 25
o
. B. 40
o
. C. 45
o
. D. 30
o
.
6. Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của ảnh qua gương phẳng là không đúng?
A. Aûnh S’ nằm đối xứng với vật S qua mặt gương phẳng.
B. Vật thật cho ảnh ảo đối xứng qua gương phẳng và ngược lại.
C. Vật và ảnh qua gương phẳng có cùng kích thước và cùng chiều so với quang trục của gương phẳng (vuông
góc với GP).
D. Vật và ảnh qua gương phẳng hoàn toàn bằng nhau.
7. Kết luận nào sau đây về gương (cả gương phẳng và gương cầu)là không đúng?
A. Tia phản xạ từ gương ra tựa như xuất phát từ ảnh của gương.
B. Tia phản xạ kéo dài ngược chiều qua ảnh S’ thì tia tới kéo dài ngược chiều sẽ qua vật S hoặc từ vật S mà
đến gương.
C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua gương.
D. Đường đi ngắn nhất nối từ điểm M qua gương đến điểm N là đường truyền của ánh sáng từ M qua gương
đến điểm N.
8. Khi tia tới không đổi, quay gương phẳng góc
thì tia phản xạ quay góc 2
. Kết quả này đúng với trục
quay nào của gương sau đây?
A. Trục quay bất kì nằm trong mặt phẳng gương.
B. Trục quay vuông góc với mặt phẳng tới.
C. Trục quay đi qua điểm I.
D. Trục quay vuông góc với tia tới.
9. Điều nào sau đây về ảnh cho bởi gương phẳng là đúng?
A. Vật thật cho ảnh thật thấy được trong gương.
B. Vật thật cho ảnh ảo thấy được trong gương.
C. vật ảo cho ảnh ảo thah61y được trong gương.
D. Vật thật có thể cho ảnh thật hay ảnh ảo tuỳ theo khoảng cách từ vật tới gương.
Bài tập quanng hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập quanng hình - Người đăng: Nguyễn Quang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập quanng hình 9 10 602