Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sinh học 12

Được đăng lên bởi Bảo Tú
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2038 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu1.Trong hệ sinh dục của 1 cá thể động vật ( có giới tính phân biệt ) người ta quan
sát 10 tế bào phân chia liên tục 3 lần, các tế bào thu được đều giảm phân bình thường tạo
ra các tế bào đơn bội.Biết rằng trong một tế bào khi kết thúc kì sau của quá trình giảm
phân I đếm được 36 crômatit.
a. Xác định tổng số NST thu được trong quá trình trên.
b. Các giao tử sinh ra khi tham gia thụ tinh với hiệu xuất 10%. Xác định tổng số tế
bào thu được sau khi các hợp tử đều phân chia 2 lần.
Bài Làm
a. Theo đề bài ta có: n = 18 NST ( do có 36 crômatit ).
Số tế bào đơn bội sinh ra : 10 2 3 4 = 320
=> Số NST thu được trong quá trình trên là: 320 18 =5760 ( NST )
b.
 TH 1: Cá thể đực:
Số hợp tử tạo thành là: 320 10% = 32 ( hợp tử )
Số tếbào thu được sau khi hợp tử phân chia 2 lần là: 32.2 2 = 128 ( tế bào )
 TH 2: Cá thể cái:
Số hợp tử tạo thành là: 80  10% = 8 ( hợp tử )
Số tế bào thu được sau khi hợp tử phân chia 2 lần là: 8 2 2 = 32 ( tế bào )
Câu 2. Một hợp tử của 1 loài nguyên phân cho các tế bào con. Xét 3 tế bào A, B, C
trong số đó. Tế bào A nguyên phân liên tiếp một số lần cho các tế bào con, số tế bào con
bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Tế bào B và tế bào C nguyên phân
một số lần cho các tế bào con, số lần nguyên phân của tế bào C gấp đôi số lần nguyên
phân của tế bào B. Tất cả các tế bào con do 3 tế bào trên sinh ra có tổng cộng 224 NST
đơn ở trạng thái chưa nhân đôi.
1. Xác định bộ NST 2n của loài.
2. Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào A, B, C.
Bài làm
1. Gọi m là bộ NST lưỡng bội của loài
Theo đề, ta có: Số tế bào con của tế bào A = m
Tổng số NST đơn trong các tế bào con của tế bào A là: m  m = m 2
_ Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào B
2 x là số tế bào con của B
Tổng số NST đơn của tế bào của các tế bào con của B là 2 x m
=> 2x là số lần nguyên phân của tế bào C
_ Số tế bào con của tế bào C là 2 2 x
_ Tổng số NST đơn trong các tế bào con của C là 2 2 x
m
Theo giả thiết ta có pt:
m 2 + 2 x  m + 2 2 x  = 224
=> m 2 + m (2 x  2 2 x ) = 224
Ta có:



x
2x
Vì x càng lớn thì m càng nhỏ nên chỉ chọn được 1 nghiệm duy nhất là 8
=> Ruồi giấm vì m = 2n = 8
2. Số lần nguyên phân của tế bào A: 3 ( m = 2n = 8 = 2 3 )
Số lần nguyên phân của tế bào B là x = 2
Số lần nguyên phân của tế bào C là 2x = 4
Câu 3. Ở lúa 2n = 24 NST, có 2 tế bào sinh dục đực nguyên phân 4 đợt ở vùng sinh sản
và 3 tế bào sinh dục cái nguyên phân 2 đợt ở vùng sinh sản để tạo tế bào sinh hạt phấn và
tế bào sinh noãn, sau khi trải qua vùng sinh trưởng, các ...
Câu1.Trong hệ sinh dục của 1 cá thể động vật ( có giới tính phân biệt ) người ta quan
sát 10 tế bào phân chia liên tục 3 lần, các tế bào thu được đều giảm phân bình thường tạo
ra các tế bào đơn bội.Biết rằng trong một tế bào khi kết thúc kì sau của quá trình giảm
phân I đếm được 36 crômatit.
a. Xác định tổng số NST thu được trong quá trình trên.
b. Các giao tử sinh ra khi tham gia thụ tinh với hiệu xuất 10%. Xác định tổng số tế
bào thu được sau khi các hợp tử đều phân chia 2 lần.
Bài Làm
a. Theo đề bài ta có: n = 18 NST ( do có 36 crômatit ).
Số tế bào đơn bội sinh ra : 10
2
3
4 = 320
=> Số NST thu được trong quá trình trên là: 320
18 =5760 ( NST )
b.
TH 1: Cá thể đực:
Số hợp tử tạo thành là: 320
10% = 32 ( hợp tử )
Số tếbào thu được sau khi hợp tử phân chia 2 lần là: 32.2
2
= 128 ( tế bào )
TH 2: Cá thể cái:
Số hợp tử tạo thành là: 80
10% = 8 ( hợp tử )
Số tế bào thu được sau khi hợp tử phân chia 2 lần là: 8
2
2
= 32 ( tế bào )
Câu 2. Một hợp tử của 1 loài nguyên phân cho các tế bào con. Xét 3 tế bào A, B, C
trong số đó. Tế bào A nguyên phân liên tiếp một số lần cho các tế bào con, số tế bào con
bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Tế bào B tế bào C nguyên phân
một số lần cho các tế bào con, số lần nguyên phân của tế bào C gấp đôi số lần nguyên
phân của tế bào B. Tất cả các tế bào con do 3 tế bào trên sinh ra tổng cộng 224 NST
đơn ở trạng thái chưa nhân đôi.
1. Xác định bộ NST 2n của loài.
2. Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào A, B, C.
Bài làm
1. Gọi m là bộ NST lưỡng bội của loài
Theo đề, ta có: Số tế bào con của tế bào A = m
Tổng số NST đơn trong các tế bào con của tế bào A là: m
m = m
2
_ Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào B
2
x
là số tế bào con của B
Tổng số NST đơn của tế bào của các tế bào con của B là 2
x
m
=> 2x là số lần nguyên phân của tế bào C
_ Số tế bào con của tế bào C là 2
x2
_ Tổng số NST đơn trong các tế bào con của C là 2
x2
m
Theo giả thiết ta có pt:
m
2
+
x
2
m +
x2
2
= 224
=> m
2
+ m
)22(
2xx
= 224
Ta có:
Bài tập sinh học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sinh học 12 - Người đăng: Bảo Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài tập sinh học 12 9 10 84