Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sóng khó

Được đăng lên bởi ngoclong892002
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4238 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÀI TẬP KHÓ VẬT LÝ PHẦN CƠ - SÓNG
câu 1: sóng dừng hình thành trên sợi dây AB dài 1,2m, với 2 đầu cố định có 2 bụng sóng, biên độ dđ tại bụng
=4cm, hỏi 2 điểm dđ vs A=2cm gần nhau nhất cách bao nhiêu cm?
Câu 2: trong giao thoa sóng nước, 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 20cm dao động điều hòa cùng pha cùng
f=40Hz. v=1,2m/s. xét trên đường tròn tâm A, bán kính AB điểm nằm trên đường tròn dđ vs A max gần nhất cách
đường trung trực của AB nhất 1 khoảng =?
Câu3: giao thoa sóng nước, 2 nguồn A B cách nhau 20cm, dđ cùng A, cùng pha cùng f=50, v=1,5m/s. xét trên
đường tròn tâm A, R=AB điểm dđ vs A max cách AB 1 đoạn gần nhất =?
Câu 4: hiện tượng giao thoa sóng nước, tạii A, B cách nhau 10cm, tạo ra 2 nguồn dao động đồng bộ vs f=40hz,
v=0,6m/s. xét trên đường thẳng đi qua B và vuông góc vs AB điểm dao động vs A max cách B 1 đoạn nhỏ nhất =?
1/ Một vật có khối lượng m = 400g đc gắn trên 1 lò xo dựng thẳng đứng có độ cứng k = 50 N/m đặt
có khối
lượng 50g lên trên m. Kích thích cho m dao động theo phương thẳng đứng biên độ nhỏ, bỏ wa lực ma sát và lực
cản. Tìm biên độ dao động lớn nhất của m, để
không rời khối lượng m quá trình dao động (g=10m/s^2)
A. 8cm B. 4cm C. 12c D. 9cm
Ba lò xo được treo thẳng đứng cách đêu nhau theo thứ tự 1,2,3. Vị trí cân bằng của ba vật dao động cung nằm trên
một đường thẳng. Chọn trục Ox thẳng đứng gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, phương trình lần lượt của chúng là:
x 1 = 3 cos(5pit + pi/4 )
x 2 = 1,5 cos(5pi t - pi/4 )
x 3 = A 3 cos(5pi t + phi )
Hãy tìm A 3 và phi để 3 vật khi dao động chúng luôn nằm trên một đường thẳng?
Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có m=1kg, lò xo có độ cứng K= 40N/m. Lấy
cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn, lực cản của mt ko thay đổi. Gọi
là biên độ cưỡng bức tương ứng với chu kì ngoại lực
đúng:
A.
B.
C.
D.
BÀI TẬP SÓNG CƠ HAY

. Con lắc dao động
lần lượt
. Chọn đáp án

Câu 1: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A1, A2, A3 dao động
cùng pha với A; 3 điểm B1, B2, B3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, A1, B1, A2, B2, A3, B3, B, biết
AB1 = 3cm. Bước sóng là:
A. 6cm
B. 3cm
C. 7cm
D. 9cm
Câu 2: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3. Tại thời điểm t1 có uM = +3cm và uN
= -3cm. Tính biên độ sóng A?
A. A = 2 3 cm
B. A = 3 3 cm
C. A = 3 cm
D. A = 6 cm
Câu 3: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t1 có
uM = +3cm và uN = -3cm. Tìm thời điểm t2 liền sau đó có u...
BÀI TẬP KHÓ VẬT LÝ PHẦN CƠ - SÓNG
câu 1: sóng dừng hình thành trên sợi dây AB dài 1,2m, với 2 đầu cố định có 2 bụng sóng, biên độ dđ tại bụng
=4cm, hỏi 2 điểm dđ vs A=2cm gần nhau nhất cách bao nhiêu cm?
Câu 2: trong giao thoa sóng nước, 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 20cm dao động điều hòa cùng pha cùng
f=40Hz. v=1,2m/s. xét trên đường tròn tâm A, bán kính AB điểm nằm trên đường tròn dđ vs A max gần nhất cách
đường trung trực của AB nhất 1 khoảng =?
Câu3: giao thoa sóng nước, 2 nguồn A B cách nhau 20cm, dđ cùng A, cùng pha cùng f=50, v=1,5m/s. xét trên
đường tròn tâm A, R=AB điểm dđ vs A max cách AB 1 đoạn gần nhất =?
Câu 4: hiện tượng giao thoa sóng nước, tạii A, B cách nhau 10cm, tạo ra 2 nguồn dao động đồng bộ vs f=40hz,
v=0,6m/s. xét trên đường thẳng đi qua B và vuông góc vs AB điểm dao động vs A max cách B 1 đoạn nhỏ nhất =?
1/ Một vật có khối lượng m = 400g đc gắn trên 1 lò xo dựng thẳng đứng có độ cứng k = 50 N/m đặt có khối
lượng 50g lên trên m. Kích thích cho m dao động theo phương thẳng đứng biên độ nhỏ, bỏ wa lực ma sát và lực
cản. Tìm biên độ dao động lớn nhất của m, để không rời khối lượng m quá trình dao động (g=10m/s^2)
A. 8cm B. 4cm C. 12c D. 9cm
Ba lò xo được treo thẳng đứng cách đêu nhau theo thứ tự 1,2,3. Vị trí cân bằng của ba vật dao động cung nằm trên
một đường thẳng. Chọn trục Ox thẳng đứng gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, phương trình lần lượt của chúng là:
x 1 = 3 cos(5pit + pi/4 )
x 2 = 1,5 cos(5pi t - pi/4 )
x 3 = A 3 cos(5pi t + phi )
Hãy tìm A 3 và phi để 3 vật khi dao động chúng luôn nằm trên một đường thẳng?
Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có m=1kg, lò xo có độ cứng K= 40N/m. Lấy . Con lắc dao động
cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn, lực cản của mt ko thay đổi. Gọi lần lượt
là biên độ cưỡng bức tương ứng với chu kì ngoại lực . Chọn đáp án
đúng:
A. B. C. D.
BÀI TẬP SÓNG CƠ HAY
Câu 1: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A
1
, A
2
, A
3
dao động
cùng pha với A; 3 điểm B
1
, B
2
, B
3
dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, A
1
, B
1
, A
2
, B
2
, A
3
, B
3,
B, biết
AB
1
= 3cm. Bước sóng là:
A. 6cm B. 3cm C. 7cm D. 9cm
Câu 2: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3. Tại thời điểm t
1
có u
M
= +3cm và u
N
= -3cm. Tính biên độ sóng A?
A. A =
2 3
cm B. A =
3 3
cm C. A =
3
cm D. A =
6
cm
Câu 3: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t
1
u
M
= +3cm và u
N
= -3cm. Tìm thời điểm t
2
liền sau đó có u
M
= +A, biết sóng truyền từ N đến M.
A. 11T/12 B. T/12 C. T/6 D. T/3
Câu 4: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi AB thì thấy trên dây kể cả A,B là 7 nút f= 42Hz .vẫn với dây AB
trên v truyền sóng như trên bây giờ muốn 5 nút (B tự do)
Thì tần số = ?
Câu 5: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S
1
, S
2
cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng có phương trình
lần lượt là
))(20cos(
1
mmtau
))(20sin(
2
mmtau
. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s.
Xét hình vuông S
1
MNS
2
trên mặt nước, số điểm dao động cực đại trên MS
2
là:
A. 13 B. 14 C. 15 D. 16
Bài tập sóng khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sóng khó - Người đăng: ngoclong892002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Bài tập sóng khó 9 10 457